ch38 - «mm at: .« mm? mm m * Q rh’ 4.1: Hbcrfoud: m...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: «mm at: .« mm? mm m * Q rh’ 4.1: Hbcrfoud: m {333% W4) mmfajae W03! #71: FIN. 7M : “h: dearth Had: banal; mfihfi‘oq.) WSEd 4kg! Emmi: umm a}. “asewmyfws mare“: af EM 15(4) Wan. mug; W W was) Eta-mi; mm: h=é.6zgx;5’2;:4.14xm"§w L: “Fwd”: MM .flw m one? he HM n} my: 45 AE=£§ 13m.“th m M 451’s}? W : Jazz-55 Esaié’mrsyara EH fiche 586%) MR; «H97 is Wm! (Mien! my” agar; +447. mm": ) Pmeefifiés : PM“. Warfafi'mg {fiM‘nIL Wig-6'5! min: did/‘5: if) Rho-tau, émkfim (Mag '5) m emu'fits I.1:I-- "‘"" r “Ii-é DB'- fifirflm/Eflfifialfi 3" R 5 %=% Tie Wankel-He agar gm Vmum c Elite: 4-51101": $014,331,. (/1 t M 4W . 1%” kW 4' Mfg? Mi: * -,boadzh€ diffiaaée V Krmc Sweeps up fie PWEW: :7 méuaeci mmtni'é is“ gamma 1;? OhmmurgKflfl;mcr‘ _ W (Mgedi‘olck? Md) dab-care Vmoflfr'fiéfléflhdthrréutaghr .M:5-L.‘L’. .. T; urge-t (ejefls dew-“53 \gwp J " €7gé1,_h._TM_-F._ C 2: aunt-mar mp («Hears emu-L4.) :______. .. notme Malia-Ir: firafifl'fl 2) Km whim“ fig. W. frF-{r T: I; ‘91“.- ;-,r_. ._ ,r .- -'r mme: no; #2 same Mei-fl, hie:£,—;— -:r summxfined 4;: m1 grew}; 1': mm 3 ® +b mm w WWMMMQ: M , ,5: :3“??? ’f m! mm mm 145’, {II-L.” _. fl: ' ' . 'J: P’J.r_1'.'-"."'{- . _ 4_ ._.J_ . _. a I .— u‘rf'f J.".."'-_f:..51-. ---'.*.L. t. . ;' *- f:._ ' ."-.'.*.'.’; r' ‘12..” {VHr-rg -_::_r.-I_f J HE, Ms lac-4“. he!” Fl)? r M «(yeah nega- 1 :1; Minimum: mew-“P (Wif— fwwdfim); W: M a 1 M50? miflfidcdmsm WW? Jungfi‘ a; cream gm“) 1"“9’F—i‘ "right-1 i Hmmh) m Roma-vie Egudv‘bn : (flx$a_) m- .;v.§ M : Km 4"? -— i, .--_-er‘--a _ if" ” w H__ .. “V -‘ ud‘ NIH; mum 4&5 foffm é flu: {w '“i’fiffeifl r K 9 V == £5 -5§— V 1r: :1. _.:_-’.~.'frz..»_.:‘ ' * -. "3 m. ’3 “He dopéffleflhae kWh apmwj WMx-W 1‘» MyWfim 3;..qu [exam +0 gm WWW I we we Mamn‘vfiy V gidwa‘ -' mg Lil/12% M {aim f-z aW/Mi we WMA=2§OM an 43%. mayor: a5 m 452:6}. (a) W fic— We; a":sz MM and m: ' Mm mi? WM sci. - (a) mag; Pmm’ d .15? «use W WM flpr’gfie Mg qufmwm {#mmchm ’J: Ic/xffmfgf E flaw firm? W Mars-.1 fl : ff”? 5 _ r2 ,4 "Fien- A -o_—_ if f :2“:- M hi 2 4H1". J Hfijds} assume, H r: N fl} ?WS 4'4"! "ow-dun (’00um MM) Ifbéxrsflfifm -' ruéé *Mv. ipj—Lr'1_:__"' ;m§_;_ “31:7,: .- ".'t-J‘-_ n_.. :H‘xfz-r Defama— ‘fié‘JQ’flfl-(mys Mm [MM I 'Hémrtmt 24:44 Mm 555 ugigmw " 5' a. x :Jmmmsmmflg rye;- " f E,- e.‘—_ up»! -_: ieJ-‘id— ’ *“’ iv v" a -’» .-. r «I. #— e443 “IL-4' I ~--- I!” L JEFF: fix- 5? .rL-j-IFJL, 511.”.- I 3&5" 4 '9‘; F ’24: fr CallflLa-u “deny? 951m,» 5 mh(dafizirag/Jlffmsaufi% :, , Mdmsjmfiamafinmmfiuf fif€=h¥x{gcfi¢rw _ '- X “r f can blue/MM E-th B r a” w- 5:213?‘ --3'JC- {fadfl-{K‘LK '1 3-0 H 0“ ritflr (NJ? 1 I d __, 5. - 'r. , T E- -I' = :— FW ' :w W“ “WW-W a [if]?! L “5"”; '4- 3"?!" W-«rI-h' :59 5’ :- L’L— + and (Jr—d J 1 £=£Hsoo 9 r H a I: 'P+-J’mrm (A Alan-fill— (“mg ‘3' 9 "tigflu'fi -J’4u4r-m9 I M L___ , 4%: 3: amp?!“ MW: 0. Git-2+5 Mr eff 0:, fl“. 1 : f I; E1: it!" -'-' Effiefgb if {3’ xi! .2 (25’ fir. \ ‘ Th e .2 (ea-2%."? “Lb” \ p K“ ' “fill-:5“ 113*; “ g 37’“ = 2 I: r F J?" _ 5} .,-T m E. b} M 5 efifimfl’g f. wt. F. .3, t» a! .II—lh— .H- :I 'l- ""4 :' hm '-'"" "" "'- { Fri-Al fl-f- f Eff _. . f l . “1.. i— ‘9-FE-filrf-IL _I¢r _,-é _ = -—-----—" - “ii-534k. _, rift/fiegf/ “L ‘35? I+4.H.—.:F* 1". ' r — ’- 4‘ J 1: 11¢ ‘0 EE"”§%H‘ M452 9:71? If, =rififi_f£3“1"")f’Wf-fé'%)_ _ .2: . : é..?,<.uflvz;.? {:5 fix 1'6"! 1n, H" IT‘I'rJfF-jfilff 35-) f—__-- - f 6;}; FF l u I. ' 5113.1"? .I'r-f' if H l ‘— J hr ‘- 53w. flaw; : m pm. £1577 494E311 05W My: #01:: amid mail $51M figfm M My? g K:£g—{f.r= £a%=m «in fifi=m¢g ahfléfi+9:fla‘ 53m:2_9. '30-fl0436m a. ‘ fr ___ h __ {l2_1?' {:J.;£,1|,J':¢_#J _..-_.—-_.—--I. Tr- : __ _ ‘_ _:_,:r}..§3!#¥ffig Tr" " '15 -- 4m: m" {21/ Kluge : (If. Ilrju Efillf’fjfijfir £- r-‘K' ‘33 If 4." r-__ I- I : 5-H, .- ' ' (a. a- w «wk/a. a3: + Lr-wérgkfifl —, - fail" 1%; 44hrgfkhf~dngflg if?» '41? * |: 32;, r [32. 1“. 2L :I‘Jf- ’f’fi # + y rt We «Ipr mmamwa, inongfiémjm ,if-mflfixd. “flew-d} 1‘» ‘ iswfi‘p dim” I aH’ Hemfi'pmfletmfflflo‘fmfiflkmflaug. Wraitmflsmd High:- moistufé 'FaiLi. @‘ sz M rfflwi‘t Iii? 'a<‘~.k '9'. {M1 2?'~.'_ A4 5 Rig Math!“ wage Wm—mfifwft #1qu 03. Juiciiem ameni- hm um,maaifsu «we! ( My? q? HIM Wme-ffifi 150.5245} Miami: mkfilfl'pflffd «9113, muff-hi" _ ‘ r) Mawmfamflcmmmfm awamamakmums _ 3):.1101 WMmmmmuaMihfinué 4wuu‘ twamfwdémflcamq. 1W” mm Whfldfleefiimfoméé I My ELF—7 Elufrou dual Heifer "in: HM. Launch: 550702: no“ mmutmg FM £1 kaE) «at tmfenpfl 2: de Bngfl NEW: I} =% «F15: “Hedi-«c 0; l ‘ éxFE—nfuezt- whit, Each-u”: £45m, 95$ :42 dame EL? 1' Ei-ém- «Tut‘H‘fi’Pflé- F; {1- gr hiya? J - :o‘mhr Wm m Ina—Mum H We Mgm mm (5:113:43, ma mus-runs“ Mania. ("and Q“. Ifleme utm: I M1245 (em-darn: m: *flédfifludyda‘mic, W $53M; mflfium) :12“: 3 ofiMHs r atiéirflrim 925' éra’fi'éfiwwr ’EjE-mJES “’dg‘H—Iabfim, gawffig. yogi 4502?. Arrufififi __—;p EH .fiJfip 451;“; em, flue prwéfm A. {Mafia :1! sigma 1% f’c-c-r 1/ viii fl : 2:?;"'.-c.'f.-_”% 2 mi #3; {xii-{€156 fifimfif 7‘59??? FL. W_= (3.2.3:? Mac. My, a?” : 9.31:5 mm amt fie are: 1‘: flaw-r- é-i Hedw; if} éxwfe: fir nu fled-m. M gmww MIMCQ1KWm¢ W,»(QW;MW& hs-flfsiwa-drtrafié 1=%=Lg%fi 4) 1fan 1.) 21,45 1'.) grant 4M)“ (é em; 3.6 453%.: WMflqtndedvr-memfi LE?JJCF[EJ/'1H. I K: 516111" Ai£= A =%=i'_—i‘:7:__ .; 1.51561": §.€::Hev=511xrc31*-‘ 1° h" K zgug Lirfi‘-*fi)(fimitfiv} " 13 r ' iii???” 9”“ _ 1:6.I7am. =:.?:a,4 3:163:36:ng “1:? gm. ‘ 7— '- #3an RIB-ac .{orw («€62 «afijk What tam-mt: m Wfaw 94613:qu ’s Etud‘bn. ‘mm 1'; Mm‘bd t? Elfxrwertjj M! -m#armezicdecm¥u&i T70: E-‘b wh'd.‘ WWJmEH-fiz a+ba,fl;t:!£;%7. u ' W M M 4%“ Tcxw..+):'mw)ef “’t m mu; x mg g m; t’mfiizfifim W W d¢7umrmta£¢ Kala magi: WNW};- [Wtatifl Fifi-ma: at,” “3": an W31; 4 $5291"; {2-}: ._ (was); ,4; a“; Adg) WWW «0): K a" -_ _{_— Tiif‘fflfo-f-{éé-lhfh at d 321* _ H L”: + ILL” .— 0 . .ELF-zfl _'{fif:- '41-“ _ {eff—fl _z.._ 1: J" .__' Liargdu/waifi THI~L+_I,_ '11:}. \} @é’f‘ afKJ=0,.'E-¢g E=K=guvfl fife 1" l. £1”: ’5"=o m gagg— tag. 11."? x ‘ mmmm -' Van/lam + 39““ font) =?(K) 81—th + 3 “I. = Mmflx-mfflifi (tx-wtfl-l- E[m(tx+m)mfm (fiwfijmck? m} x m: . .“f-r't-x. -‘%;;«rr_—.*_-_; 1 '"f’. l‘. fi-“If—ftl_1-" J 1‘2"“. “Wif- ‘ 30:4: -wt) fir gun-mg «in»: eg» Mai =1Lfi(?;;ghfl_) w: yam).- AMCtxemd-«f-ga ham,mmfif wf-NALW mm? m %waa&*¢§_ Irwi- .Vfieamw m: H 4mm #5 B=0 5% ’f’érlt): fia‘ué—mt firm-b) - ?@FJ*: @Eith-Emt efl+im§) III. a a 1 :{M E e =[H = W ’2. [Ifffiitfl I ;_ djfwey-Hir- n'l; ."J- 4: '.’- 4' zlr' »' f— _Jr‘_ % I l- in}. a' f.--_,’ {It Ir L L }L r1:- #'|Ig:~v1‘_ a" f .j" 1‘ i ‘ - ,___._.r’ __ fit“ P4 ’L" ' 45“? "'FA- {3/ 6" lid-r? Li“, L ,_?l--_' . - ' m. way” 3949 WWW: mm 1455:”); .Mefmm m describes fie W elem Men-wig; gwmjmsg :4. Wm; 6:) 5w M Wacafrfll'fl firm? mxrwliwffiml’ikx) (a. 'memmmma‘ New“ 4: fire fifidfiaflamymfaflwwfiemfirdfififi afihmémm x .-= (2.1.192. Wm «=D,f_,%,3)... m2 diffificflé'gmgfié WM 64 fax panama *(A) meal mar 69mm gar-ms mtpnwxewn 4;: flu"— MW. -hh 4.2:: .mt Pg (4) Arcx,+}='sr;(¢“”‘+e e. :mmmmmmu-mzxfi 22m,th Marat"; Wolmzkx =43?" mm“ = 2'14; 30+m2hx) (1:) 79,43” “fig-“mu; 1 L '1 . _. _, LE“ :93 ' _ k 2&2 (fl ! m2kx—O - fir kx-B =1: 49+hr=31 ) f — 3‘! mZEX=—J' (a!) Hagar—:1 mzuaf a flex = m"(f)=0JZflj4I m ggx = 2' u " x a; %ifmf£¢hm fiZQIrIJE-f.“ flm‘a?“ flaurfag"t:, git“- H27. Warm “fist-u. = -1os£f£ogad uédmofaflnrfifle WMEW M Ma M‘mflu 9mm: #.Afi:;fi, I, fiy-fifia‘ri.) AE'APEFK J ’efi=%‘ {Fl LA . _. :F m, 4,. affidfigfifim «an we Kan. m “b Waxed? (7.: an.) t t I " M é._ and: and We” {AKI- M 45 1‘ «Wu-n («I Iii-HM um}, u- fi-fifd. -"':. . 6 fig, _.{-'_ 1 =2}: r---' - -_ ‘. ' 5-: __ 1.215. ‘7:— _._.¢ _. J- .i- '1 d...- H 1 _. .l-__ I _ .- ‘r_ J {a Iwamis M'fllm 415 {0044911. (“abduct m an mmm W +9 oJAqu. flmflmfl’} am we 4d! 4h Mike-n7 «fin-{E}, fir: gfifl' =£(:JZ;(0J @éxm’fii fl):- fl. fidé‘M éflfl/J r Km 2, , x ~30 = “##(aiaflm) i 4‘ If! M ,-. 04.7, 451d“! (WT-5M lath-Ear .m MMM am” Hahn. E: If” Hem Mcqflufiekmfififlr‘z fihmt’ fie Wand firm ‘d * ‘ ?E:;Z& J Wm. fieJfld-fifl? 335:” TE MIMEM' WW = ' fir: W3.” {If-L351 Win, figmw‘fifée WJEM W “team‘er : T: a. Ill-'36 j fiéiL €1‘€*l--f filmr- {H'fif'f {HIT-mi. Tiff: i’fH'VJEF-J "’13:- flhiill. {firflylfléfi I igma- ;If~;', g3- 14-: elf-"I. PL._ T5" EI-ZbL mm 12: lgxflfl fir—E) A; Tic- TMHI‘L? Wm Mp6 (8' 7'7"!) . f . , x f . M _-‘ .-' * I _:r .r , l. t; (1.“! .- a” ...t H: _' If 5’. _ .13." _ #4;le . t m- .I' :- I- 1?:— J'r a- . . . ,- ,.. _ ~ / .,_ I h "f - 4. 'f.,l a: if ’“j, - f. . ._I._). ~_ ,1: I -_—~_ I»: _r.-. H " 6f’fi’.f"h*-. 1"“ I 45;:3Lf1’l Jfi'v'r-uf'; ffifffoit-x, 5". 3* -. £1?- ‘E’jf- (935. _ J .. _ -". 1?: .952; .r.'.§;—'r— -yfi'fiLa {1.3.331 '- . {If If. .im (a: ram!) fiafdcflifi 491% It yl :2 WW+ZMAU¥ME '.-__£Z_______—'._A ‘ 3p ~m$ fif-fix!’ 4214'?in : {4a) 8mm ¢b§m¢ 435 575' EV Pro-2'91; lat-“66$ at. OWE-flew” W W 6.93;? 9.75m) d‘d. .1 9w— m {a M+~m - ME m'fp fifimmu' F (Mama? emf hazafifiéfifir ¢%? 1 . a} I 1" Ag- 1‘: 2g;- i': —-—- “I: H.113 .{L 5T1". fi'f‘r’;35---'..*- J} it {'- E" “1:? riff I. " . . JJILH (Sig—E I.E-ri!' 1- -. an.“ .g m =1 g {I J— EEL .._._.E' 2L c. :- f 3:23- .r = I. r." HI (E) (a) 3 = I e, V L c; _ r '6‘: fi-fihmflhfirojfim {if i" {i u C " . Mafifigfiw WEENJNHEV (’5) f=LfK£c7 .c 39—weng $415 If” kfif-I-MH m3e'u’m flea-LIFE: lab-J"; Li“:- I, L: {ff-ET fir: 5r LIP _-..-I-I-_ was; a: ma Hag-3L ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/18/2011 for the course PHYSICS 2102 taught by Professor Dowling during the Fall '10 term at LSU.

Page1 / 11

ch38 - «mm at: .« mm? mm m * Q rh’ 4.1: Hbcrfoud: m...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online