32_VanKienDHDBtoanquocIX - 4 Vn kin i hi i biu ton quc ln...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th IX ạ ộ ạ ố ầ 5 Phát huy s c m nh toàn dân t c, ti p t c đ i m i, đ y m nh công nghi p ế ụ hoá, hi n đ i hoá, xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa ệ ổ (Báo cáo chính tr c a Ban Ch p hành Trung ng Đ ng khoá VIII t i Đ i h i ị ủ ươ ạ ộ đ i bi u toàn qu c l n th IX c a Đ ng). ố ầ 6 IX. Đ Y M NH C I CÁCH T CH C VÀ HO T Đ NG C A NHÀ N C, ƯỚ PHÁT HUY DÂN CH , TĂNG C NG PHÁP CH ƯỜ 7 1. Xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa d i s lãnh đ o c a ướ ướ ự Đ ng 8 Nhà n c ta là công c ch y u đ th c hi n quy n làm ch c a nhân dân, là Nhà ướ ủ ế ể ự ủ ủ n c pháp quy n c a dân, do dân, vì dân. Quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s ướ ề ự ướ phân công và ph i h p gi a các c quan nhà n c trong vi c th c hi n các quy n ố ợ ơ ướ l p pháp, hành pháp, t pháp. Nhà n c qu n lý xã h i b ng pháp lu t. M i c ư ướ ộ ằ ọ ơ quan, t ch c, cán b , công ch c, m i công dân có nghĩa v ch p hành Hi n pháp ế và pháp lu t. 9 C i cách t ch c và ho t đ ng c a Nhà n c g n li n v i xây d ng, ch nh đ n ạ ộ ướ Đ ng, đ i m i n i dung, ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i Nhà n c. Xây ớ ộ ươ ố ớ ướ d ng b máy nhà n c tinh g n; nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a các t ch c ướ ấ ượ ạ ộ đ ng và đ ng viên trong các c quan nhà n c. ơ ướ 10 2. C i cách th ch và ph ng th c ho t đ ng c a Nhà n c ế ươ ạ ộ ướ 11 Ki n toàn t ch c, đ i m i ph ng th c và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a ươ Qu c h i, tr ng tâm là tăng c ng công tác l p pháp, xây d ng ch ng trình dài ườ ươ h n v l p pháp, hoàn thi n h th ng pháp lu t, đ i m i quy trình ban hành và ề ậ ệ ố h ng d n thi hành lu t. Qu c h i làm t t ch c năng quy t đ nh các v n đ quan ướ ế ị tr ng c a đ t n c, quy t đ nh và phân b ngân sách nhà n c, th c hi n quy t ấ ướ ế ị ướ ế giám sát t i cao đ i v i toàn b ho t đ ng c a Nhà n c, tr c m t t p trung vào ố ớ ạ ộ ướ ướ ắ ậ nh ng v n đ b c xúc nh s d ng v n và tài s n nhà n c, ch ng tham nhũng, ề ứ ư ử ụ ướ quan liêu. 12 Kh n tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

32_VanKienDHDBtoanquocIX - 4 Vn kin i hi i biu ton quc ln...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online