{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bài 1 - Bi 1 Ch ngha Mc-Lnin t tng H...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài 1 Ch nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh là n n t ng t t ng, ư ưở ề ả ư ưở Kim ch nam cho hành đ ng c a Đ ng và c a Cách m ng Vi t Nam Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th VII c a Đ ng (năm 1991) đã thông qua " ạ ộ ạ ố ầ C ng lĩnh ươ xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ ấ ướ ” trong đó kh ng đ nh: “ Đ ng l y ch nghĩa Mác- Lênin, t t ng H Chí Minh làm n n t ng t t ng, kim ch nam cho hành đ ng ư ưở ề ả ư ưở " (1) . Đây là k t lu n rút ra t k t qu t ng k t sâu s c th c ti n l ch s c a Đ ng và c a cách m ng Vi t ế ừ ế ả ổ ế ễ ị ử ủ Nam trong su t quá trình cách m ng t khi thành l p Đ ng đ n nay. Đó là m t quy t đ nh có ế ế ị t m l ch s quan tr ng th hi n b c ti n trong t duy lý lu n c a Đ ng ta. ể ệ ướ ế ư H n 70 năm qua, ch nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh đã d n d t dân t c ta đi t ơ ư ưở th ng l i này đ n th ng l i khác. T ng k t 15 năm đ i m i n c ta, Đ ng đã rút ra nh ng ế ế ớ ở ướ bài h c kinh nghi m ch y u, trong đó bài h c hàng đ u là ph i kiên trì m c tiêu đ c l p dân ủ ế ộ ậ t c và ch nghĩa xã h i trên n n t ng ch nghĩa Mác-Lênin và t t ng H Chí Minh. ề ả ư ưở T th c ti n phong phú và nh ng thành t u to l n đã đ t đ c, Đ i h i đ i bi u toàn ừ ự ượ ạ ộ qu c l n th IX c a Đ ng kh ng đ nh: “ ố ầ Đ ng và nhân dân ta quy t tâm xây d ng đ t n c ế ướ Vi t Nam theo con đ ng xã h i ch nghĩa trên n n t ng c a ch nghĩa Mác-Lênin và t ườ ư t ng H Chí Minh ưở " (2) . Vì v y, vi c nghiên c u, h c t p đ n m v ng, bi t v n d ng sáng t o và phát tri n ch ọ ậ ể ắ ế ậ nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh là nhi m v và trách nhi m hàng đ u c a m i cán ư ưở b , đoàn viên và thanh niên Vi t Nam. Câu h i 1: Ch nghĩa Mác-Lênin là gì? Tr l i: ả ờ a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây d ng nên h c thuy t cách m ng, khoa h c và nhân đ o. ế Trong quá trình phát tri n c a l ch s xã h i loài ng i, qu n chúng lao đ ng luôn luôn ủ ị ườ c m , mong mu n đ c s ng trong m t xã h i bình đ ng, công b ng, có cu c s ng m no ướ ơ ượ ố ộ ố và h nh phúc. Vì v y, h liên t c đ u tranh đ th c hi n c m , khát v ng đó. Nhi u t ệ ướ ơ ư t ng ti n b và nhân đ o đã hình thành và phát tri n đ d n d t cu c đ u tranh c a qu n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Bài 1 - Bi 1 Ch ngha Mc-Lnin t tng H...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online