bai_KH.doc_1_ - NHN THC MI V C TRNG CA CH NGHA X HI TRONG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NH N TH C M I V Đ C TR NG C A CH NGHĨA XÃ H I TRONG Ớ Ề Ặ Ư C NG LĨNH XÂY D NG Đ T N C TRONG TH I KỲ QUÁ Đ LÊN ƯƠ ƯỚ CH NGHĨA XÃ H I NĂM 2011 GV: Lê Th Thu Thúy 1 . Tr c khi Nguy n Ái Qu c tìm ra con đ ng c u n c, trong phong trào đ u ướ ườ ướ tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam, m c tiêu đ u tranh giành đ c l p dân ộ ủ ộ ậ t c g n li n v i vi c khôi ph c ch đ phong ki n d i ng n c c n v ng, ho c là ế ộ ế ướ ờ ầ ươ g n li n v i vi c thi t l p ch đ t b n ch nghĩa theo theo ch tr ng c a các nhà ế ậ ế ộ ư ả ủ ươ yêu n c thu c khuynh h ng dân ch t s n. C hai con đ ng đ u tranh đó đ u ướ ướ ủ ư ả ườ không th th c hi n đ c nh ng m c tiêu đã đ ra. Đi u đó càng kh ng đ nh r ng, s ể ự ượ nghi p đ u tranh giành đ c l p ch có th đ t t i th ng l i n u nó đ c đ t trong qu ộ ậ ể ạ ớ ợ ế ượ ặ đ o c a ti n trình cách m ng phù h p v i s v n đ ng c a th i đ i m i đ c m ế ớ ự ậ ờ ạ ớ ượ đ u t th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga vĩ đ i năm 1917. Theo đó, đ u ầ ừ ắ ợ ủ ườ tranh giành đ c l p dân t c đ c g n li n v i đ u tranh vì lý t ng xã h i ch nghĩa ộ ậ ượ ớ ấ ưở (XHCN). M i quan h đó mang tính t t y u khách quan đ c t o l p qua nh ng th ấ ế ượ ạ ậ nghi m l ch s b ng trí tu và x ng máu c a nhi u th h các nhà yêu n c và nhân ử ằ ươ ế ệ ướ dân Vi t Nam. Con đ ng gi i phóng dân t c c a H Chí Minh ườ ộ ủ (HCM) là con đ ng cách m ng ườ vô s n, trong đó m c tiêu đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i (CNXH) g n bó ch t ộ ậ ch v i nhau. Con đ ng đó t o nên nh ng đ ng l c và s c m nh to l n đ đ p tan ẽ ớ ườ ể ạ ch đ th c dân, phong ki n, giành l i ch quy n dân t c, xây d ng ch đ dân ch ế ộ ự ế ế ộ nhân dân, ti n lên ch nghĩa xã h i. Nh ng n c thang phát tri n c a ch đ xã h i m i ế ể ủ ế ộ đó v a đ m b o cho th ng l i b n v ng c a s nghi p gi i phóng dân t c v a m ợ ề ủ ự đ ng gi i phóng xã h i, gi i phóng s c s n xu t và m i năng l c sáng t o c a nhân ườ ứ ả dân đ xây d ng cu c s ng m no, h nh phúc và văn minh. ộ ố 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ c l p dân t c g n li n v i ch nghĩa xã h i đ c th hi n nh t quán trong t ộ ậ ộ ượ ể ệ ư t ng HCM. Trên m i ch ng đ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 8

bai_KH.doc_1_ - NHN THC MI V C TRNG CA CH NGHA X HI TRONG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online