de cuong bai giang moi - Chng m u i tng phng php nghin cu v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ng m đ u ươ ở ầ Đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u và ý nghĩa h c t p ố ượ ươ ọ ậ môn t t ng H Chí Minh ư ưở Ch t ch H Chí Minh là v lãnh t thiên tài c a cách m ng Vi t Nam, danh ủ ị nhân văn hoá ki t xu t. Cu c đ i và s nghi p c a Ng i là đ tài đ c r t nhi u ườ ượ ấ h c gi quan tâm nghiên c u. Đi u đó đ c th hi n trong các bài vi t v Ng i ượ ể ệ ế ề ườ ngay t khi Ng i còn s ng. Đ ng C ng s n Vi t Nam t Đ i h i l n th II đ n ườ ừ ạ ộ ầ ế nay đã liên t c kh ng đ nh vai trò, ý nghĩa, tác d ng c a đ ng l i chính tr , t ườ ị ư t ng, đ o đ c, phong cách, ph ng pháp, H Chí Minh đ i v i cách m ng Vi t ưở ươ ố ớ Nam. Đ c bi t, t sau khi H Chí Minh qua đ i, vi c nghiên c u, h c t p t ư t ng c a Ng i đ c quan tâm và di n ra m nh m . Nhân d p k ni m 90, 100 ưở ườ ượ ỷ ệ và 110 năm ngày sinh c a Ng i đã di n ra nh ng cu c h i th o l n. Các đ ng chí ườ ả ớ lão thành cách m ng nh Tr ng Chinh, Võ Nguyên Giáp, Ph m Văn Đ ng, Lê ư ườ Du n . .. đã có các tác ph m nghiên c u v t t ng c a Ng i. ề ư ưở ườ Đ i h i VII c a ạ ộ Đ ng ta đã xác đ nh: “ Đ ng l y ch nghĩa Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh ư ưở làm n n t ng t t ng, kim ch nam cho hành đ ng”. Trên c s đó Đ ng ta ch rõ ề ả ư ưở ơ ở c n t ch c h c t p, nghiên c u m t cách có h th ng t t ng H Chí Minh ọ ậ ư ưở nh m quán tri t và v n d ng t t ng c a Ng i trong s nghi p đ i m i. ư ưở ườ I. Đ i t ng nghiên c u. ố ượ 1. Khái ni m t t ng và t t ng H Chí Minh. ư ưở ư ưở a. Khái ni m t t ng. ư ưở Theo nghĩa ph thông nh t, t t ng là s ph n ánh hi n th c trong ý th c, ấ ư ưở là bi u hi n m i quan h c a con ng i v i th gi i xung quanh. ệ ủ ườ ớ ế ớ Khái ni m t t ng trong t t ng H Chí Minh đ c dùng v i nghĩa là h ư ưở ư ưở ượ th ng nh ng quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ c xây d ng trên n n t ng tri t ượ ề ả ế h c nh t quán, đ i bi u cho ý chí nguy n v ng c a m t giai c p, m t dân t c, đ c hình thành trên c s th c ti n nh t đ nh. ượ ơ ở ự ấ ị b. Khái ni m t t ng H Chí Minh . ư ưở Qua quá trình nghiên c u lâu dài, qua nhi u cu c h i th o đã có r t nhi u ý ki n khác nhau v khái ni m t t ng H Chí Minh. ế ư ưở
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

de cuong bai giang moi - Chng m u i tng phng php nghin cu v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online