Tu tuong A 1 - Cu hi thi mn TTHCM 1 Trnh by ngun gc hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Câu h i thi môn TTHCM 1. Trình bày ngu n g c hình thành TTHCM. Trong các ngu n g c đó, ngu n g c nào ch y u nh t, quy t đ nh b c phát tri n ủ ế ế ướ v ch t c a TTHCM? T i sao? ấ ủ 2. Trình bày các giai đo n hình thành và phát tri n c a TTHCM. Trong nh ng giai đo n đó, giai đo n nào TTHCM có ý nghĩa v ch đ ng đi cho cách m ng Vi t Nam? Hãy ch ng minh. ườ 3. Trình bày nh ng lu n đi m c b n c a HCM v v n đ dân t c? Đ th c hi n lu n đi m: K t h p nhu n nhuy n v n đ dân ơ ả ề ấ ế t c v i v n đ giai c p, đ c l p dân t c và CNXH, ch nghĩa yêu n c v i ch nghĩa qu c t c a HCM trong tình hình hi n nay ớ ấ ộ ậ ướ ế ủ chúng ta ph i làm gì? 4. Trình bày nh ng lu n đi m c b n c a HCM v cách m ng gi i phóng dân t c? B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh ơ ả r ng, lu n đi m: CMGPDT c n đ c ti n hành ch đ ng, sáng t o và có kh năng giành th ng l i tr c CMVS "chính qu c" là ượ ế ủ ộ ướ m t sáng t o l n c a HCM? ạ ớ 5. Trình bày quan ni m c a HCM v đ c tr ng b n ch t và đ ng l c c a CNXH? Theo anh (ch ) trong công cu c đ i m i đ t ề ặ ư n c ta hi n nay, đ ng l c nào là quan tr ng nh t? Đ phát huy đ ng l c đó chúng ta ph i làm gì? ướ 6. Phân tích nh ng lu n đi m c b n c a HCM v đ i đoàn k t dân t c? Đ xây d ng và phát huy s c m nh kh i đ i đoàn k t ơ ả ề ạ ế ố ạ ế dân t c n c ta hi n nay đòi h i chúng ta ph i làm gì? ộ ở ướ 7. Trình bày n i dung c b n c a TTHCM v k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i? Đ k t h p s c m nh dân t c ơ ả ề ế ớ ứ ể ế v i s c m nh th i đ i m t cách hi u qu trong giai đo n hi n nay đòi h i chúng ta ph i chú ý nh ng v n đ gì? ớ ứ ờ ạ 8. Phân tích quan đi m c a HCM v vai trò, b n ch t giai c p công nhân và n n t ng t t ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam? ư ưở Làm rõ s sáng t o c a Ng i trong quan đi m v s ra đ i c a Đ ng? ườ ề ự ờ ủ 9. Phân tích nh ng nguyên t c xây d ng Đ ng theo TTHCM. Ý nghĩa c a nh ng nguyên t c này trong cu c v n đ ng xây d ng và ch nh đ n Đ ng n c ta hi n nay? ở ướ 10. Trình bày quan đi m c a HCM v nhà n c c a dân, do dân, vì dân; v s th ng nh t gi a b n ch t giai c p công nhân v i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Tu tuong A 1 - Cu hi thi mn TTHCM 1 Trnh by ngun gc hnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online