vk101 - Bo co ca Ban chp hnh Trung ng ng kho IX v cc Vn kin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Báo cáo c a Ban ch p hành Trung ng Đ ng khoá IX v các Văn ki n Đ i h i X c a Đ ng ươ ạ ộ (Do đ ng chí T ng Bí th Nông Đ c M nh trình bày ngày 18/4/2006) ư Th a Đoàn Ch t ch, ư ủ ị Th a các v khách quý, ư Th a các đ ng chí đ i bi u Đ i h i, ư ạ ộ Đ i h i X c a Đ ng h p vào lúc toàn Đ ng, toàn dân ta k t thúc 5 năm th c hi n Ngh quy t ế ế Đ i h i IX và đã tr i qua 20 năm đ i m i. ạ ộ Đ i h i có nhi m v ki m đi m vi c th c hi n Ngh quy t Đ i h i IX và quy t đ nh ph ng ế ế ươ h ng, nhi m v phát tri n đ t n c trong th i gian t i. Ch đ c a Đ i h i là: " ướ ướ ủ ề ủ Nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, phát huy s c m nh toàn dân t c, đ y m nh ế toàn di n công cu c đ i m i, s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n ư ướ ". Ban Ch p hành Trung ng xin trình Đ i h i các văn ki n : Báo cáo chín ươ ạ ộ h tr ; Báo cáo ph ng ươ h ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo công tác xây d ng ướ ế Đ ng; Báo cáo m t s v n đ v b sung, s a đ i Đi u ố ấ ề ề ổ l Đ ng; Báo cáo k t qu th c hi n ệ ả ế Ngh quy t Trung ng 6 (l n 2) khoá VIII trong nhi m kỳ Đ i h i IX và Báo cáo ki m đi m s ế ươ ạ ộ lãnh đ o c a Ban Ch p hành Trung ng khoá IX. ươ Trong quá trình chu n b các văn ki n, đ ng b các c p, Qu c h i, M t tr n T qu c, các đoàn th nhân dân, các t ch c chính tr - xã h i, các đ ng chí lão thành cách m ng, các nhà trí th c đã đóng góp nhi u ý ki n phong phú và sâu s c. Sau khi d th o Báo cáo chính tr đ c công ế ị ượ b r ng rãi, đông đ o các t ng l p nhân dân trong n c và đ ng bào ta đ nh c n c ngoài ố ộ ướ ư ở ướ đã sôi n i đóng góp nhi u ý ki n quý báu, đ y tâm huy t, th hi n tinh th n trách nhi m v i ế ế Đ ng, v i dân t c, mong mu n Đ ng ta ngày càng v ng m nh, đ t n c ta ngày càng phát ướ tri n, Đ i h i X đánh d u b c phát tri n v đ ng l i, chính sách, v t ch c và nhân s đáp ạ ộ ướ ề ườ ề ổ ng đ c đòi h i c a cu c s ng. Các văn ki n trình Đ i h i l n này là k t tinh trí tu c a toàn ượ ỏ ủ ạ ộ ầ ế ệ ủ Đ ng, toàn dân ta. T di n đàn tr ng th này, Đ i h i chúng ta nhi t li t hoan nghênh và bày t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/19/2011 for the course ECONOMY 09 taught by Professor Duc during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 12

vk101 - Bo co ca Ban chp hnh Trung ng ng kho IX v cc Vn kin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online