notes_on_expectations_theory

notes_on_expectations_theory - h egÓa ÐÓ fØh e×eÒÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h egÓa ÐÓ fØh e×eÒÓ Øe× i×ØÛ Ó fÓ ÐdF iÖ×ØØÓÔ Öe×eÒ Ø×ÓÑ eÓÑ Ô ÐeÑ eÒ Øa ÖÝ Ñ a ØeÖ ia ÐØÓh e ÐÔÙ ×ÙÒd eÖ×ØaÒd Øh e×eØÓ f× Ðid e×Ô Öe×eÒ Øed iÒ Ða ××eÓÒd ØÓ ÖeÓÒ iÐeØh eØÖea ØÑ eÒ ØÓ fØh eeÜÔ eØa Ø iÓÒ ×Øh eÓ ÖÝg iÚ eÒbÝ i×hk iÒ C h 6 aÒd Øh eaÔÔ ÖÓahg iÚ eÒ iÒ Ða ×× ×Ó ÐeØ×b eg iÒÛ iØha×eØÓ fÒÙÑ b eÖ× j 1 ,t , j 2 ,t , j 3 ,t , . . . , j M,t h e×e ÖeÔ Öe×eÒ ØØh eÝ ie Ðd ×Ó fbÓÒd ×Ó fd ieÖeÒ ØÑ a ØÙ Ö iØ ie×a Øag iÚ eÒda Øe t f j d eÒÓ Øe×Øh eÝ ie Ðd Øh eÖ×Ø×Ùb ×Ö iÔ Ø m ÖeÔ Öe×eÒ Ø×Øh eÑ a ØÙ Ö iØÝaÒd Øh e ×eÓÒd ×Ùb ×Ö iÔ ØÖe feÖ×ØÓ Øh eda ØeÓ fØÖad iÒgh eÖe fÓ Öe j m,t ×hÓÙ Ðdb eÖead a ×Øh eÝ ie ÐdÓ faÑ a ØÙ Ö iØÝ m bÓÒdÕÙÓ Øeda ØØ iÑ e t eÛ aÒ ØØÓeÜÔ Ða iÒ Û h eÒa ÖeØhÓ ×eÝ ie Ðd ×d ieÖeÒ ØaÒdÛ hÝaÒd Øh eeÜÔ eØa Ø iÓÒ ×hÝÔÓ Øh e× i× i× Øh eÑ Ó ×Øba × iØh eÓ ÖÝ Øha Øg iÚ e×aÒaÒ ×Û eÖh i×Øh eÓ ÖÝb eg iÒ ×Û iØh Øh e a ××ÙÑ Ô Ø iÓÒ Øha ØbÓÒd ×Ó fd ieÖeÒ ØÑ a ØÙ Ö iØ ie×a ÖeÔ eÖ feØ×Ùb ×Ø iØÙ Øe× :ifÛ e Û aÒ ØØÓ iÒÚ e×ØÛ iØhag iÚ eÒ Ø iÑ ehÓ Ö iÞÓÒÛ edÓÒ ØÖea ÐÐÝa ÖeÛ h eØh eÖÛ edÓ ×ÓbÝhÓ Ðd iÒga ÐÓÒgØeÖÑ bÓÒdÓ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 420 taught by Professor Silous during the Spring '11 term at Emory.

Page1 / 4

notes_on_expectations_theory - h egÓa ÐÓ fØh e×eÒÓ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online