solution_to_hw2

solution_to_hw2 - ½ ÉÙ ×Ø ÓÒ ½ Ä Øc Ø...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ½ ÉÙ ×Ø ÓÒ ½ Ä Øc Ø ÓÙÔÓÒ¸ r Ø × ÓÙÒØ Ö Ø ¸ Ò F V Ø P (2) = Ì × × Ø ÔÖ Ø Ö Ø ÒÒÓÙÒ Ñ ÒØ × Ñ º P (3) = n Ú ÐÙ Ó Ø ÓÒ º c + FV c + (1 + r ) (1 + r )2 ÓÒ Ø ÖØ ×Ô Ø× × ÓÒ ÓÙÔÓÒ ÙØ ÒÒÓÙÒ Ñ ÒØ Ø ÔÖ ×¸ c + FV c + (1 + r ) (1 + r )2 + (1 − n) ÓÖ Ø c + FV c + 2 (1 + r ) (1 + r )2 Ì Ø ÖÑ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò n ÕÙ Ð× P (2) Ò Ø Ø ÖÑ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò (1 − n) × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò P (2)º Ì Ö ÓÖ n × ØÛ Ò ¼ Ò ½¸ Û Ø × Ù× Ø³× ÔÖÓ Ð Øݸ Ø Ò P (3) × ØÓ Ð ×× Ø Ò P (2)º Ì Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÛÓ ×¸ P (3) − P (2) = (n − 1)P (2) + (1 − n) 1 1 − 1 + r (1 + r )2 P (3) − P (2) = (n − 1) ¾ c c + FV + 2 (1 + r ) (1 + r )2 <0 ÉÙ ×Ø ÓÒ ¾ 1 1 Ì ÜÔ Ø Ô ÝÓ Û Ø ÓÙØ ÑÓÒ Ý Ø Ö Ö Æ ÓÓ × × N × 1+(1 − N ) × 0º Ì ÜÔ Ø Ô ÝÓ Û Ø ÑÓÒ Ý × 1 × (1 − x) + (1 − 1) × 0º Ì × ØÛÓ Ö 1 ÕÙ Ð Û Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÓ × N ÕÙ Ð× 1−x º ËÓ ÓÖ ÒÝ N Ö Ø Ö Ø Ò 1 Ô Ý Ò x ØÓ Ò Ò Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ×Ý×Ø Ñ × Ó×ع Ø Ú º 1−x ¿ ÉÙ ×Ø ÓÒ ¿ • È ÖØ µ Ì ÑÓÒ Ý ´ Ô ÒØ׺ ÙØ ÓÖ × Ø Ð Ò ÓÙØ ÓÙØ× ÑÓÒ Ý ´ × µ Ú Ö×Ù× Ò× Ø׸ Ö Ø׸ ×× Ø׸ Ð Ð Ø × ÑÓÒ ÔÖ Ú Ø × ØÓÖ Ô ÖØ ¹ ½ • È ÖØ µ Ë Ò ×× ×× Ò Ö ØÓÖ³× ÕÙ Ð ØÝ × ÙÐØ Û Ð Ò ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ò Ú Ù Ð¸ Ø³× ÙÒÐ ÐÝ Ø Ø Á Ò × ÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÑÝ ´ ÙÑ Òµ Ô Ø Ð ÒØÓ × ÖÓÑ Ò ÒÓÒÝÑÓÙ× Ð Ò Öº ÈÓ×× Ð ¸ Ý ×¸ ÙØ ÙÒÐ Ðݺ À Ò ÑÝ ÙÑ Ò Ô Ø Ð × ÐÐ ÕÙ º • È ÖØ µ ×× Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒº ¾ ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 420 taught by Professor Silous during the Spring '11 term at Emory.

Page1 / 2

solution_to_hw2 - ½ ÉÙ ×Ø ÓÒ ½ Ä Øc Ø...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online