{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep01r1 - Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w a d z e n i e Elektrotechnika jest dzialem wiedzy obejmuj ą cym zagadnienia zwi ą zane z zastosowaniami elek- tryczno ś ci w technice. Na powstanie i pocz ą tki nauki o elektryczno ś ci zlo ż yly si ę odkrycia wielu fizyków. Warto je przypomnie ć w kontek ś cie poj ęć omawianych w niniejszym rozdziale. Termin elektryczno ść , wprowadzony w 1600 r. przez Williama Gilberta, pochodzi od greckiego slowa elektron , tj. bursztyn (w staro ż ytno ś ci znane bylo zjawisko elektryzowania si ę bursztynu przy pocieraniu weln ą lub futrem). Gilbert przedstawil koncepcj ę dwóch „rodzajów elektryczno ś ci” („szklan ą ” i „ ż ywiczn ą ”) – model fenomenologiczny obiektów nazwanych pó ź niej ladunkami do- datnimi i ujemnymi . W 1663 r. Otto von Guericke zbudowal pierwsz ą maszyn ę elektrostatyczn ą (w postaci siarkowej kuli). W 1727 r. Stephen Gray odkryl zjawisko indukcji elektrostatycznej . Na podstawie zdolno ś ci przenoszenia ladunku przez ró ż ne ciala, okre ś lal je jako przewodz ą ce albo nieprzewodz ą ce . W 1745 r. Pieter van Muschenbroek wynalazl butelk ę lejdejsk ą (pierwszy konden- sator ). W 1758 r. Charles Coulomb oglosil tzw. prawo odwrotnego kwadratu, dotycz ą ce oddzialy- wania ladunków punktowych. W 1800 r. Alessandro Volta, zainspirowany wynikami do ś wiadcze ń Luigiego Galvaniego (1789 r.), zbudowal „stos galwaniczny” (zespól ogniw galwanicznych ). Wów- czas uwaga badaczy skierowala si ę ku zjawiskom towarzysz ą cym przeplywowi pr ą du stalego . W 1819 r. Hans Christian Oersted wykonal eksperyment ś wiadcz ą cy o tym, ż e pr ą d elektryczny jest ź ródlem pola magnetycznego, a w roku nast ę pnym oficjalnie powiadomil ś wiat o odkryciu wza- jemnego oddzialywania elektryczno ś ci i magnetyzmu . W 1820 r. Andre Maria Amper opisal zjawi- sko elektrodynamicznego oddzialywania przewodników. W 1826 r. Georg Ohm ustalil zale ż no ść mi ę dzy oporno ś ci ą , napi ę ciem i nat ęż eniem pr ą du. W 1831 r. Michael Faraday odkryl zjawisko i sformulowal zasad ę indukcji elektromagnetycznej , a w latach 1833-34 podal prawa elektrolizy. M. Faraday przedstawil te ż koncepcje linii sil pola oraz oddzialywania ladunków na zasadzie od- dzialywania pól wytwarzanych przez te ladunki (kontynuacj ą tej my ś li s ą równania sformulowane w 1864 r. przez Jamesa Clerka Maxwella). W 1841 r. James Joule podal prawo okre ś laj ą ce ilo ść ciepla wydzielaj ą cego si ę w przewodniku. Elektrotechnika podstawowa 10 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 1 B indukcja magnetyczna c pr ę dko ść ś wiatla D indukcja elektryczna e elementarny ladunek elektryczny E nat ęż enie pola elektrycznego F sila G konduktancja (przewodno ść elektryczna) H nat ęż enie pola magnetycznego i pr ą d (nat ęż enie pr ą du) I pr ą d staly (nat ęż enie pr ą du stalego) J g ę sto ść pr ą du elektrycznego l droga (dlugo ść...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ep01r1 - Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online