ep01r1 - Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w a d z e n i e Elektrotechnika jest dzialem wiedzy obejmuj cym zagadnienia zwi zane z zastosowaniami elek- tryczno ci w technice. Na powstanie i pocz tki nauki o elektryczno ci zlo yly si odkrycia wielu fizykw. Warto je przypomnie w kontek cie poj omawianych w niniejszym rozdziale. Termin elektryczno , wprowadzony w 1600 r. przez Williama Gilberta, pochodzi od greckiego slowa elektron , tj. bursztyn (w staro ytno ci znane bylo zjawisko elektryzowania si bursztynu przy pocieraniu weln lub futrem). Gilbert przedstawil koncepcj dwch rodzajw elektryczno ci (szklan i ywiczn ) model fenomenologiczny obiektw nazwanych p niej ladunkami do- datnimi i ujemnymi . W 1663 r. Otto von Guericke zbudowal pierwsz maszyn elektrostatyczn (w postaci siarkowej kuli). W 1727 r. Stephen Gray odkryl zjawisko indukcji elektrostatycznej . Na podstawie zdolno ci przenoszenia ladunku przez r ne ciala, okre lal je jako przewodz ce albo nieprzewodz ce . W 1745 r. Pieter van Muschenbroek wynalazl butelk lejdejsk (pierwszy konden- sator ). W 1758 r. Charles Coulomb oglosil tzw. prawo odwrotnego kwadratu, dotycz ce oddzialy- wania ladunkw punktowych. W 1800 r. Alessandro Volta, zainspirowany wynikami do wiadcze Luigiego Galvaniego (1789 r.), zbudowal stos galwaniczny (zespl ogniw galwanicznych ). Ww- czas uwaga badaczy skierowala si ku zjawiskom towarzysz cym przeplywowi pr du stalego . W 1819 r. Hans Christian Oersted wykonal eksperyment wiadcz cy o tym, e pr d elektryczny jest rdlem pola magnetycznego, a w roku nast pnym oficjalnie powiadomil wiat o odkryciu wza- jemnego oddzialywania elektryczno ci i magnetyzmu . W 1820 r. Andre Maria Amper opisal zjawi- sko elektrodynamicznego oddzialywania przewodnikw. W 1826 r. Georg Ohm ustalil zale no mi dzy oporno ci , napi ciem i nat eniem pr du. W 1831 r. Michael Faraday odkryl zjawisko i sformulowal zasad indukcji elektromagnetycznej , a w latach 1833-34 podal prawa elektrolizy. M. Faraday przedstawil te koncepcje linii sil pola oraz oddzialywania ladunkw na zasadzie od- dzialywania pl wytwarzanych przez te ladunki (kontynuacj tej my li s rwnania sformulowane w 1864 r. przez Jamesa Clerka Maxwella). W 1841 r. James Joule podal prawo okre laj ce ilo ciepla wydzielaj cego si w przewodniku. Elektrotechnika podstawowa 10 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 1 B indukcja magnetyczna c pr dko wiatla D indukcja elektryczna e elementarny ladunek elektryczny E nat enie pola elektrycznego F sila G konduktancja (przewodno elektryczna) H nat enie pola magnetycznego i pr d (nat enie pr du) I pr d staly (nat enie pr du stalego) J g sto pr du elektrycznego l droga (dlugo...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep01r1 - Elektrotechnika podstawowa 9 ROZDZIAL 1 W p r o w...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online