ep02r1 - 1. Wprowadzenie 17 Wyklad II. ELEMENTY I...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Wprowadzenie 17 Wyklad II. ELEMENTY I PODSTAWOWE UKLADY REZYSTANCYJNE Pole elektryczne przeplywowe Je li zewn trzne rdlo pola elektrycznego wymusza uporz dkowany ruch (przeplyw) ladunkw w ciele przewodz cym, czyli odplyw z niego jednych ladunkw jest rwnowa ony doplywem do nie- go innych ladunkw, to mamy do czynienia z polem elektrycznym przeplywowym . Je li przy tego rodzaju przemieszczaniu si i wymianie no nikw pr du , przestrzenny rozklad la- dunkw w ciele przewodz cym nie zmienia si z uplywem czasu, to wwczas nie indukuje si w nim pole wewn trzne. W takiej sytuacji mwi si , e rdlo wytwarza, a w ciele przewodz cym wyst puje, pole elektryczne przeplywowe stacjonarne . Z przeplywowym stacjonarnym polem elek- trycznym zwi zany jest przeplyw pr du stalego . Zjawisko pr du elektrycznego ma dynamiczny charakter. No niki pr du zderzaj si ze sob i z innymi cz stkami, przy czym wytracaj pr dko , nast pnie oddalaj si od siebie nabieraj c pr d- ko , znowu si zderzaj itd. rednia pr dko przemieszczania si no nikw pr du v , tj. rednia pr dko ich uporz dkowanego ruchu, rwna wektorowi redniej pr dko ci mi dzy ich zderzenia- mi, zale y wprost proporcjonalnie od warto ci ladunku no nika pr du i nat enia zewn trznego pola elektrycznego E , oraz w pewnym stopniu od pobudzenia termicznego atomw (czyli od temperatury ciala). Nat enie pr du elektrycznego i g sto pr du Wielko ci skalarn charakteryzuj c zjawisko pr du elektrycznego jest nat enie pr du elektrycz- nego , krtko: pr d elektryczny , i . Jest to graniczna warto stosunku hipotetycznego (umownego) dodatniego ladunku elektrycznego Q , przeplywaj cego przez przekrj przewodnika S w czasie t , do tego czasu: dt dQ t Q i t = = lim . (1.6a) Pr d niezmienny w czasie i ( t ) = I = const. nazywa si pr dem stalym . Jednostk pr du elektrycznego, jak ju powiedziano, jest amper (A). Wielko ci wektorow charakteryzuj c zjawisko pr du elektrycznego jest g sto pr du elek- trycznego J (oznaczenie rezerwowe ). Jest to graniczna warto stosunku pr du elektrycznego i , do pola plata powierzchni S , przez ktr ten pr d przeplywa, i ktra jest prostopadla do wektora pr dko ci v uporz dkowanego ruchu ladunkw dodatnich: v v S dS di S i 1 1 J = = lim , (1.6b) gdzie: v v 1 = wektor kierunkowy pr dko ci v . Ladunek q , przeplywaj cy w czasie t z pr dko ci v przez plat powierzchni prostopadlej do v , o przekroju S , zapelnia przestrze o obj to ci S l = S t v i wytwarza pr d i = q/ t ....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 6

ep02r1 - 1. Wprowadzenie 17 Wyklad II. ELEMENTY I...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online