{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep02r1 - 17 1 Wprowadzenie Wykad II ELEMENTY I PODSTAWOWE...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Wprowadzenie 17 Wyklad II. ELEMENTY I PODSTAWOWE UKLADY REZYSTANCYJNE Pole elektryczne przeplywowe Je ś li zewn ę trzne ź ródlo pola elektrycznego wymusza uporz ą dkowany ruch (przeplyw) ladunków w ciele przewodz ą cym, czyli odplyw z niego jednych ladunków jest równowa ż ony doplywem do nie- go innych ladunków, to mamy do czynienia z polem elektrycznym przeplywowym . Je ś li przy tego rodzaju przemieszczaniu si ę i wymianie no ś ników pr ą du , przestrzenny rozklad la- dunków w ciele przewodz ą cym nie zmienia si ę z uplywem czasu, to wówczas nie indukuje si ę w nim pole wewn ę trzne. W takiej sytuacji mówi si ę , ż e ź ródlo wytwarza, a w ciele przewodz ą cym wyst ę puje, pole elektryczne przeplywowe stacjonarne . Z przeplywowym stacjonarnym polem elek- trycznym zwi ą zany jest przeplyw pr ą du stalego . Zjawisko pr ą du elektrycznego ma dynamiczny charakter. No ś niki pr ą du zderzaj ą si ę ze sob ą i z innymi cz ą stkami, przy czym wytracaj ą pr ę dko ść , nast ę pnie oddalaj ą si ę od siebie nabieraj ą c pr ę d- ko ść , znowu si ę zderzaj ą itd. Ś rednia pr ę dko ść przemieszczania si ę no ś ników pr ą du v , tj. ś rednia pr ę dko ść ich uporz ą dkowanego ruchu, równa wektorowi ś redniej pr ę dko ś ci mi ę dzy ich zderzenia- mi, zale ż y wprost proporcjonalnie od warto ś ci ladunku no ś nika pr ą du i nat ęż enia zewn ę trznego pola elektrycznego E , oraz w pewnym stopniu – od pobudzenia termicznego atomów (czyli od temperatury ciala). Nat ęż enie pr ą du elektrycznego i g ę sto ść pr ą du Wielko ś ci ą skalarn ą charakteryzuj ą c ą zjawisko pr ą du elektrycznego jest nat ęż enie pr ą du elektrycz- nego , krótko: pr ą d elektryczny , i . Jest to graniczna warto ść stosunku hipotetycznego (umownego) dodatniego ladunku elektrycznego Q , przeplywaj ą cego przez przekrój przewodnika S w czasie t , do tego czasu: dt dQ t Q i t = = 0 lim . (1.6a) Pr ą d niezmienny w czasie i ( t ) = I = const. nazywa si ę pr ą dem stalym . Jednostk ą pr ą du elektrycznego, jak ju ż powiedziano, jest amper (A). Wielko ś ci ą wektorow ą charakteryzuj ą c ą zjawisko pr ą du elektrycznego jest g ę sto ść pr ą du elek- trycznego J (oznaczenie rezerwowe δ ). Jest to graniczna warto ść stosunku pr ą du elektrycznego i , do pola plata powierzchni S , przez któr ą ten pr ą d przeplywa, i która jest prostopadla do wektora pr ę dko ś ci v uporz ą dkowanego ruchu ladunków dodatnich: v v S dS di S i 1 1 J = = 0 lim , (1.6b) gdzie: v v 1 ν = – wektor kierunkowy pr ę dko ś ci v . Ladunek q , przeplywaj ą cy w czasie t z pr ę dko ś ci ą v przez plat powierzchni prostopadlej do v , o przekroju S , zapelnia przestrze ń o obj ę to ś ci S l = S t v i wytwarza pr ą d i = q/ t .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern