ep03r2 - Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t r o s t a t y k a . K o n d e n s a t o r y Nieruchome (niezmienne) ladunki elektryczne rozmieszczone w ś rodowisku dielektrycznym s ą ź ródlami pola elektrostatycznego . W praktyce model taki mo ż na stosowa ć tak ż e przy wolno zacho- dz ą cych zmianach ladunków, odnosz ą c go do pola elektrycznego wyst ę puj ą cego w kolejnych chwi- lach czasowych. Zalo ż enie quasistacjonarno ś ci pola elektrycznego stosuje si ę m.in. do ukladów izolacyjnych i kondensatorów przy napi ę ciu sinusoidalnym o cz ę stotliwo ś ci 50 Hz. Wlasno ś ci izolacyjne ukladów b ą d ź zdolno ść gromadzenia ladunków w ukladach s ą zale ż nie od rodzaju stosowanych dielektryków i struktury przestrzennej elementów. Kondensator jest urz ą dzeniem slu żą cym do gromadzenia ladunku elektrycznego. Kondensatory mo ż na l ą czy ć na ró ż ne sposoby, uzyskuj ą c okre ś lone warto ś ci pojemno ś ci zast ę pczych. Rzeczywiste dielektryki nie s ą doskonale, tzn. cechuj ą si ę uplywno ś ci ą (konduktywno ś ci ą ), co po- garsza ich trwalo ść i inne parametry u ż ytkowe. Cieplo wydzielaj ą ce si ę w konduktancji rzeczywi- stego dielektryka mo ż e wywolywa ć w materiale zmiany starzeniowe, sprzyjaj ą ce wyladowaniom niezupelnym, które prowadz ą do wyladowania zupelnego (przebicia izolacji). Analiza ukladów z rzeczywistymi dielektrykami wykracza formalnie poza ramy elektrostatyki. Po- dobnie rzecz si ę ma z analiz ą procesów ladowania i rozladowania kondensatora ze ź ródla napi ę- ciowego. Umieszczenie tych zagadnie ń i elektrostatyki w tym samym rozdziale wydaje si ę jednak logiczne i potrzebne. + – Elektrotechnika podstawowa 24 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 2 C pojemno ść elektryczna d odleglo ść mi ę dzy okladzinami kondensatora D indukcja elektryczna E stale napi ę cie ź ródlowe E nat ęż enie pola elektrycznego F sila h odleglo ść mi ę dzy ladunkami dipola elektrycznego i pr ą d (nat ęż enie pr ą du) i γ pr ą d uplywno ś ciowy i ε pr ą d przesuni ę cia I pr ą d staly (nat ęż enie pr ą du stalego) J g ę sto ść pr ą du elektrycznego l dlugo ść kabla p E ci ś nienie elektrostatyczne p moment dipola elektrycznego P polaryzacja elektryczna q ladunek; ladunek dipola Q ladunek r odleglo ść ; promie ń okr ę gu r wektor odleglo ś ci; promie ń R rezystancja (opór elektryczny) S pole powierzchni S elastancja (odwrotno ść pojemno ś ci) t czas U napi ę cie stale v obj ę to ść V potencjal W praca, energia x wspólrz ę dna dlugo ś ci; przesuni ę cie γ przewodno ść wla ś ciwa (konduktywno ść ) materialu ε przenikalno ść elektryczna ε r przenikalno ść elektryczna wzgl ę dna ε stala elektryczna (przenikalno ść elektryczna pró ż ni) ρ q przestrzenna (obj ę to ś ciowa) g ę sto ść ladunku elektrycznego ρ W przestrzenna (obj ę to ś ciowa) g ę sto ść energii pola elektrostatycznego σ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ep03r2 - Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online