ep03r2 - Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t r o s t a t y k a . K o n d e n s a t o r y Nieruchome (niezmienne) ladunki elektryczne rozmieszczone w rodowisku dielektrycznym s rdlami pola elektrostatycznego . W praktyce model taki mo na stosowa tak e przy wolno zacho- dz cych zmianach ladunkw, odnosz c go do pola elektrycznego wyst puj cego w kolejnych chwi- lach czasowych. Zalo enie quasistacjonarno ci pola elektrycznego stosuje si m.in. do ukladw izolacyjnych i kondensatorw przy napi ciu sinusoidalnym o cz stotliwo ci 50 Hz. Wlasno ci izolacyjne ukladw b d zdolno gromadzenia ladunkw w ukladach s zale nie od rodzaju stosowanych dielektrykw i struktury przestrzennej elementw. Kondensator jest urz dzeniem slu cym do gromadzenia ladunku elektrycznego. Kondensatory mo na l czy na r ne sposoby, uzyskuj c okre lone warto ci pojemno ci zast pczych. Rzeczywiste dielektryki nie s doskonale, tzn. cechuj si uplywno ci (konduktywno ci ), co po- garsza ich trwalo i inne parametry u ytkowe. Cieplo wydzielaj ce si w konduktancji rzeczywi- stego dielektryka mo e wywolywa w materiale zmiany starzeniowe, sprzyjaj ce wyladowaniom niezupelnym, ktre prowadz do wyladowania zupelnego (przebicia izolacji). Analiza ukladw z rzeczywistymi dielektrykami wykracza formalnie poza ramy elektrostatyki. Po- dobnie rzecz si ma z analiz procesw ladowania i rozladowania kondensatora ze rdla napi - ciowego. Umieszczenie tych zagadnie i elektrostatyki w tym samym rozdziale wydaje si jednak logiczne i potrzebne. + Elektrotechnika podstawowa 24 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 2 C pojemno elektryczna d odleglo mi dzy okladzinami kondensatora D indukcja elektryczna E stale napi cie rdlowe E nat enie pola elektrycznego F sila h odleglo mi dzy ladunkami dipola elektrycznego i pr d (nat enie pr du) i pr d uplywno ciowy i pr d przesuni cia I pr d staly (nat enie pr du stalego) J g sto pr du elektrycznego l dlugo kabla p E ci nienie elektrostatyczne p moment dipola elektrycznego P polaryzacja elektryczna q ladunek; ladunek dipola Q ladunek r odleglo ; promie okr gu r wektor odleglo ci; promie R rezystancja (opr elektryczny) S pole powierzchni S elastancja (odwrotno pojemno ci) t czas U napi cie stale v obj to V potencjal W praca, energia x wsplrz dna dlugo ci; przesuni cie przewodno wla ciwa (konduktywno ) materialu przenikalno elektryczna r przenikalno elektryczna wzgl dna stala elektryczna (przenikalno elektryczna pr ni) q przestrzenna (obj to ciowa) g sto ladunku elektrycznego W przestrzenna (obj to ciowa) g sto energii pola elektrostatycznego...
View Full Document

Page1 / 10

ep03r2 - Elektrotechnika podstawowa 23 ROZDZIAL 2 E l e k t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online