{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep05r3 - Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e n t y o b w o d ó w p r ą d u s t a l e g o Na pocz ą tku obja ś niono konwencje strzalkowania pr ą du i napi ę cia w elementach obwodu oraz przypomniano prawa fizyczne dotycz ą ce obwodów elektrycznych. Podstawowymi elementami obwodów pr ą du stalego s ą idealne ź ródla napi ę ciowe i pr ą dowe oraz rezystory liniowe i ro ż nego rodzaju rezystory nieliniowe. Cechy elementów s ą wyra ż ane analitycz- nie – wzorami, albo graficznie – poprzez charakterystyki statyczne pr ą dowo-napi ę ciowe lub napi ę- ciowo-pr ą dowe. Dla rezystorów nieliniowych definiuje si ę poj ę cia rezystancji statycznej i dyna- micznej. Gal ę zie obwodu pelni ą role generatorów („wydajników”) b ą d ź odbiorników mocy elektrycznej, zale ż nie od zwrotów pr ą du i napi ę cia wzgl ę dem zacisków. Trzeba to mie ć na uwadze przy sporz ą- dzaniu bilansu mocy obwodu. Istotnych informacji dostarcza analiza prostych ukladów , utworzonych z idealnych elementów, a mianowicie: rzeczywistego ź ródla napi ę ciowego i rzeczywistego ź ródla pr ą dowego (charakterysty- ki, sprawno ść , dopasowanie), ź ródel powstalych z pol ą czenia kilku ź ródel (parametry ź ródel za- st ę pczych), linii zasilaj ą cej odbiornik (spadek napi ę cia, strata mocy), dzielnika napi ę cia i dzielnika pr ą du (reguly podzialu). Mo ż liwe s ą zamiany rzeczywistych ź ródel – napi ę ciowego na pr ą dowe albo pr ą dowego na napi ę- ciowe, przy czym jest to zabiegi czysto obliczeniowe, dotycz ą ce równowa ż no ś ci wielko ś ci zaci- skowych (napi ęć oraz pr ą dów na zaciskach). Elektrotechnika podstawowa 42 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 3 C pojemno ść elektryczna e napi ę cie ź ródlowe E stale napi ę cie ź ródlowe G konduktancja (przewodno ść elektryczna) G w konduktancja wewn ę trzna ź ródla pr ą dowego i pr ą d i gen pr ą d „generatorowy” i odb pr ą d „odbiornikowy” I pr ą d staly I gen staly pr ą d „generatorowy” I odb staly pr ą d „odbiornikowy” I z pr ą d zwarcia gal ę zi aktywnej ( ź ródla) I ź r pr ą d ź ródlowy ∆ I zmiana (przyrost) pr ą du l dlugo ść przewodu L indukcyjno ść p moc p gen moc „generatorowa” p odb moc „odbiornikowa” P stala moc P gen stala moc „generatorowa” P odb stala moc „odbiornikowa” ∆ P strata mocy w ź ródle lub linii pr ą du stalego ∆ p % procentowa strata mocy w linii pr ą du stalego R rezystancja (opór elektryczny) R dyn rezystancja dynamiczna (ró ż niczkowa) R L rezystancja linii R s rezystancja statyczna R w rezystancja wewn ę trzna ź ródla napi ę ciowego S pole przekroju przewodu linii t czas u napi ę cie u gen napi ę cie „generatorowe” u odb napi ę cie „odbiornikowe” U napi ę cie stale U gen stale napi ę cie „generatorowe” U odb stale napi ę cie „odbiornikowe” U napi ę cie stanu jalowego ∆ U zmiana (przyrost) napi ę...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ep05r3 - Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online