ep05r3 - Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e n t y o b w o d w p r d u s t a l e g o Na pocz tku obja niono konwencje strzalkowania pr du i napi cia w elementach obwodu oraz przypomniano prawa fizyczne dotycz ce obwodw elektrycznych. Podstawowymi elementami obwodw pr du stalego s idealne rdla napi ciowe i pr dowe oraz rezystory liniowe i ro nego rodzaju rezystory nieliniowe. Cechy elementw s wyra ane analitycz- nie wzorami, albo graficznie poprzez charakterystyki statyczne pr dowo-napi ciowe lub napi - ciowo-pr dowe. Dla rezystorw nieliniowych definiuje si poj cia rezystancji statycznej i dyna- micznej. Gal zie obwodu pelni role generatorw (wydajnikw) b d odbiornikw mocy elektrycznej, zale nie od zwrotw pr du i napi cia wzgl dem zaciskw. Trzeba to mie na uwadze przy sporz - dzaniu bilansu mocy obwodu. Istotnych informacji dostarcza analiza prostych ukladw , utworzonych z idealnych elementw, a mianowicie: rzeczywistego rdla napi ciowego i rzeczywistego rdla pr dowego (charakterysty- ki, sprawno , dopasowanie), rdel powstalych z pol czenia kilku rdel (parametry rdel za- st pczych), linii zasilaj cej odbiornik (spadek napi cia, strata mocy), dzielnika napi cia i dzielnika pr du (reguly podzialu). Mo liwe s zamiany rzeczywistych rdel napi ciowego na pr dowe albo pr dowego na napi - ciowe, przy czym jest to zabiegi czysto obliczeniowe, dotycz ce rwnowa no ci wielko ci zaci- skowych (napi oraz pr dw na zaciskach). Elektrotechnika podstawowa 42 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 3 C pojemno elektryczna e napi cie rdlowe E stale napi cie rdlowe G konduktancja (przewodno elektryczna) G w konduktancja wewn trzna rdla pr dowego i pr d i gen pr d generatorowy i odb pr d odbiornikowy I pr d staly I gen staly pr d generatorowy I odb staly pr d odbiornikowy I z pr d zwarcia gal zi aktywnej ( rdla) I r pr d rdlowy I zmiana (przyrost) pr du l dlugo przewodu L indukcyjno p moc p gen moc generatorowa p odb moc odbiornikowa P stala moc P gen stala moc generatorowa P odb stala moc odbiornikowa P strata mocy w rdle lub linii pr du stalego p % procentowa strata mocy w linii pr du stalego R rezystancja (opr elektryczny) R dyn rezystancja dynamiczna (r niczkowa) R L rezystancja linii R s rezystancja statyczna R w rezystancja wewn trzna rdla napi ciowego S pole przekroju przewodu linii t czas u napi cie u gen napi cie generatorowe u odb napi cie odbiornikowe U napi cie stale U gen stale napi cie generatorowe U odb stale napi cie odbiornikowe U napi cie stanu jalowego U zmiana (przyrost) napi...
View Full Document

Page1 / 10

ep05r3 - Elektrotechnika podstawowa 41 ROZDZIAL 3 E l e m e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online