ep06r3 - 3. Elementy obwodów pr ą du stalego 51 Wyklad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3. Elementy obwodów pr ą du stalego 51 Wyklad VI. PODSTAWOWE UKLADY PR Ą DU STALEGO Rzeczywiste ź ródlo napi ę ciowe obci ąż one rezystancj ą Na rysunku pokazano schemat i charakterystyk ę zewn ę trzn ą rzeczywistego stalopr ą dowego ź ródla napi ę ciowego, obci ąż onego rezystancj ą R . Charakterystyka przedstawia zale ż no ść U E R I w =- ⋅ . (3.9a) W stanie jalowym ( I = 0) napi ę cie U ma warto ść U E = ; (3.9b) w stanie zwarcia ( U = 0) pr ą d I ma warto ść I E R z w = . (3.9c) Moc wytwarzana w ź ródle (oddawana przez idealne ź ródlo) przy obci ąż eniu pr ą dem I wynosi P E I 1 = ⋅ ; (3.10a) moc oddawana do obwodu zewn ę trznego (pobierana przez odbiornik) oraz sprawno ść ź ródla – P U I E I R I w 2 2 = ⋅ = ⋅- ⋅ ; (3.10b) η = = =- ⋅ =- P P U E E R I E I I w z 2 1 1 , albo inaczej: ( 29 η = = ⋅ + ⋅ = + U E R I R R I R R R w w . (3.10c, d) Stan, w którym z danego ź ródla pobierana jest najwi ę ksza moc, nazywa si ę stanem dopasowania odbiornika do ź ródla . Pr ą d I ma wtedy tak ą warto ść , ż e 2 = dI dP , wi ę c 2 = ⋅- dop w I R E , st ą d w dop R E I 2 = . Poniewa ż jednak w dop dop R R E I + = , wi ę c warunkiem dopasowania odbiornika do ź ródla jest w dop R R = . (3.11a) Zgodnie ze wzorem (3.10d), sprawno ść ź ródla w stanie dopasowania wynosi 5 , = dop η , (3.11b) a moc pobierana przez odbiornik wyra ż a si ę wzorem w dop dop dop R E I R P 4 2 2 . 2 = ⋅ = . (3.11c) Moc P 2 .dop , okre ś lona wzorem (3.11c), jest nazywana moc ą dopasowania odbiornika do ź ródla napi ę ciowego lub moc ą dysponowan ą ź ródla napi ę ciowego . Rzeczywiste ź ródlo pr ą dowe obci ąż one konduktancj ą Na rysunku pokazano schemat i charakterystyk ę zewn ę trzn ą rzeczywistego stalopr ą dowego ź ródla pr ą dowego, obci ąż onego konduktancj ą G . Charakterystyka przedstawia zale ż no ść I I G U ź r w =- ⋅ . (3.12a) W stanie jalowym ( I = 0) napi ę cie U ma warto ść U I G ź r w = ; (3.12b) w stanie zwarcia ( U = 0) pr ą d I ma warto ść I I z ź r = (3.12c) Moc wytwarzana w ź ródle (oddawana przez idealne ź ródlo) przy napi ę ciu U wynosi U I z I E 0 U R R w I E G w I I ź r U G I w I U 0 U I ź r 0 Wyklad VI 52 P U I ź r 1 = ⋅ , (3.13a) moc oddawana do obwodu zewn ę trznego (pobierana przez odbiornik) oraz sprawno ść ź ródla – 2 2 U G I U I U P w ź r ⋅- ⋅ = ⋅ = ; (3.13b) 1 2 1 U U I U G I I I P P ź r w ź r ź r- = ⋅- = = = η , albo inaczej: ( 29 w w ź r G G G U G G U G I I + = ⋅ + ⋅ = = η . (3.13c, d) W stanie dopasowania odbiornika do ź ródla napi ę cie U ma tak ą warto ść , ż e 2 = dU dP , wi ę c 2 = ⋅- dop w ź r U G I , st ą d w ź r dop G I U 2 = ....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 6

ep06r3 - 3. Elementy obwodów pr ą du stalego 51 Wyklad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online