{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep07r4 - 57 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 4...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 57 ROZDZIAL 4 Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego Przez rozwi ą zanie obwodu rozumie si ę zwykle wyznaczenie warto ś ci pr ą dów b ą d ź napi ęć gal ę zio- wych, gdy znane s ą warto ś ci parametrów elementów pasywnych i aktywnych. Czynnikiem wymu- szaj ą cym dzialanie ukladu s ą wtedy napi ę cia i pr ą dy ź ródlowe (parametry idealnych elementów aktywnych), za ś odpowiedzi ą ukladu na te wymuszenie – pr ą dy i napi ę cia gal ę ziowe. Mo ż liwe jest te ż inne postawienie zadania: wymuszenie to pr ą d lub napi ę cie jednej z gal ę zi, za ś odpowied ź – pr ą dy lub napi ę cia pozostalych gal ę zi albo parametry wybranej gal ę zi (równie ż jej pr ą d lub napi ę cie ź ródlowe), przy znanych warto ś ciach pozostalych parametrów obwodu. W tym wypadku problemy maj ą charakter szczególny i na ogól s ą latwiejsze do rozwiklania. Rozwi ą zywanie obwodów nierozgal ę zionych pr ą du stalego nie stwarza powa ż niejszych trudno ś ci. Do opisania struktury liniowych obwodów rozgal ę zionych slu żą wspólczynniki (macierze) incyden- cji. Dzi ę ki nim uzyskuje si ę ogólne, macierzowe postaci równa ń obwodów. Z równa ń Kirchhoffa wynikaj ą bezpo ś rednio równania równowagi (wzgl ę dem pr ą dów albo wzgl ę dem napi ęć gal ę zio- wych). Posluguj ą c si ę poj ę ciem pr ą dów oczkowych otrzymuje si ę równanie oczkowe obwodu, za ś dochodz ą c do zale ż no ś ci wzgl ę dem potencjalów w ę zlowych obwodu – jego równanie w ę zlowe . Z liniowo ś ci ą obwodu wi ąż e si ę mo ż liwo ść stosowania zasady superpozycji . Przy wyznaczaniu pr ą du (napi ę cia) jednej, wybranej gal ę zi mo ż na skorzysta ć z twierdzenia Theve- nina ( twierdzenia Nortona ). Aby wyznaczy ć warto ś ci pr ą dów (napi ęć ) przyrostowych przy zmianach rezystancji (konduktancji) jednej gal ę zi, korzysta si ę z twierdzenia o kompensacji . 2 1 I 1 10 I 2 10 10 I 4 140 V I 3 1 2 4,6 A 24 U 1 180 V U 2 U 3 U 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 58 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 4 E napi ę cie ź ródlowe E wektor ź ródlowych napi ęć gal ę ziowych E wektor zast ę pczych ź ródlowych napi ęć gal ę ziowych E o wektor ź ródlowych napi ęć oczkowych E o wektor zast ę pczych ź ródlowych napi ęć oczkowych g liczba gal ę zi w obwodzie G konduktancja G jj konduktancja wej ś ciowa j -tej gal ę zi G jk konduktancja mi ę dzygal ę ziowa gal ę zi j -tej i gal ę zi k -tej G w konduktancja wewn ę trzna ź ródla G k przyrost konduktancji k -tej gal ę zi G diagonalna macierz konduktancji gal ę - ziowych G i macierz konduktancji gal ę ziowych w w ę zlach G w macierz konduktancji w ę zlowych (wla- snych i wzajemnych) h liczba pseudogal ę zi w obwodzie I pr ą d I gen pr ą d „generatorowy” I odb pr ą d „odbiornikowy” I wej pr ą d wej ś ciowy gal ę zi (pseudogal ę zi) I z pr ą d zwarcia, tj. pr ą d mi ę dzy zwartymi zaciskami I ź r pr ą d ź ródlowy
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ep07r4 - 57 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 4...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online