ep07r4 - Elektrotechnika podstawowa 57 ROZDZIAL 4 R o z w i...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 57 ROZDZIAL 4 R o z w i z y w a n i e o b w o d w p r d u s t a l e g o Przez rozwi zanie obwodu rozumie si zwykle wyznaczenie warto ci pr dw b d napi gal zio- wych, gdy znane s warto ci parametrw elementw pasywnych i aktywnych. Czynnikiem wymu- szaj cym dzialanie ukladu s wtedy napi cia i pr dy rdlowe (parametry idealnych elementw aktywnych), za odpowiedzi ukladu na te wymuszenie pr dy i napi cia gal ziowe. Mo liwe jest te inne postawienie zadania: wymuszenie to pr d lub napi cie jednej z gal zi, za odpowied pr dy lub napi cia pozostalych gal zi albo parametry wybranej gal zi (rwnie jej pr d lub napi cie rdlowe), przy znanych warto ciach pozostalych parametrw obwodu. W tym wypadku problemy maj charakter szczeglny i na ogl s latwiejsze do rozwiklania. Rozwi zywanie obwodw nierozgal zionych pr du stalego nie stwarza powa niejszych trudno ci. Do opisania struktury liniowych obwodw rozgal zionych slu wsplczynniki (macierze) incyden- cji. Dzi ki nim uzyskuje si oglne, macierzowe postaci rwna obwodw. Z rwna Kirchhoffa wynikaj bezpo rednio rwnania rwnowagi (wzgl dem pr dw albo wzgl dem napi gal zio- wych). Posluguj c si poj ciem pr dw oczkowych otrzymuje si rwnanie oczkowe obwodu, za dochodz c do zale no ci wzgl dem potencjalw w zlowych obwodu jego rwnanie w zlowe . Z liniowo ci obwodu wi e si mo liwo stosowania zasady superpozycji . Przy wyznaczaniu pr du (napi cia) jednej, wybranej gal zi mo na skorzysta z twierdzenia Theve- nina ( twierdzenia Nortona ). Aby wyznaczy warto ci pr dw (napi ) przyrostowych przy zmianach rezystancji (konduktancji) jednej gal zi, korzysta si z twierdzenia o kompensacji . 2 1 I 1 10 I 2 10 10 I 4 140 V I 3 1 2 4,6 A 24 U 1 180 V U 2 U 3 U 4 Elektrotechnika podstawowa 58 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 4 E napi cie rdlowe E wektor rdlowych napi gal ziowych E wektor zast pczych rdlowych napi gal ziowych E o wektor rdlowych napi oczkowych E o wektor zast pczych rdlowych napi oczkowych g liczba gal zi w obwodzie G konduktancja G jj konduktancja wej ciowa j-tej gal zi G jk konduktancja mi dzygal ziowa gal zi j-tej i gal zi k-tej G w konduktancja wewn trzna rdla G k przyrost konduktancji k-tej gal zi G diagonalna macierz konduktancji gal - ziowych G i macierz konduktancji gal ziowych w w zlach G w macierz konduktancji w zlowych (wla- snych i wzajemnych) h liczba pseudogal zi w obwodzie I pr d I gen pr d generatorowy I odb pr d odbiornikowy I wej pr d wej ciowy gal zi (pseudogal zi) I...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep07r4 - Elektrotechnika podstawowa 57 ROZDZIAL 4 R o z w i...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online