ep08r4 - 4. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 65...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 65 Wyklad VIII. GAL Ę ZIE NORMALNE. PR Ą DOWE I NAPI Ę CIOWE RÓWNANIA RÓWNOWAGI. RÓWNANIA RÓWNOWAGI WZGL Ę DEM PR Ą DÓW Sposoby przedstawiania gal ę zi W stosunku do elementów tego samego rodzaju, wyst ę puj ą cych w ró ż nych ( k-tych) gal ę ziach ob- wodu, trzeba stosowa ć jednakow ą konwencj ę strzalkowania pr ą dów i napi ęć . Chodzi mianowicie o jednolit ą form ę zapisu zale ż no ś ci mi ę dzy pr ą dem gal ę ziowym I k , napi ę ciem gal ę ziowym U k , ź ró- dlowym napi ę ciem gal ę ziowym (napi ę ciem gal ę ziowego idealnego ź ródla napi ę ciowego) E k i ź ró- dlowym pr ą dem gal ę ziowym (pr ą dem gal ę ziowego idealnego ź ródla pr ą dowego) I ź r.k . Zwrot pr ą du gal ę ziowego jest z zasady zgodny ze zwrotem gal ę zi. Co do zwrotów pozostalych wielko ś ci, dopuszcza si ę du żą dowolno ść . Z dokonanego, formalnego w istocie, wyboru zwrotów tych wielko ś ci, wynikaj ą okre ś lone postaci równa ń obwodu i zwi ą zane z nimi kwestie obliczeniowe (dotycz ą ce znaków wielko ś ci oraz charakteru poszczególnych elementów). Standardow ą gal ąź , obrazuj ą c ą przyj ę ty system strzalkowania, nazywa si ę gal ę zi ą normaln ą lub uogólnion ą . B ę dzie u ż ywana gal ąź uogólniona o zgodnych zwrotach I k , E k i I ź r.k (odpowiadaj ą cych zwrotowi gal ę zi), oraz przeciwnym do nich zwrocie U k (przeciwnym do zwrotu gal ę zi). Ź ródlowy pr ą d gal ę ziowy I ź r.k mo ż e by ć traktowany w dwojaki sposób: jako zewn ę trzny (rys. a) b ą d ź jako wewn ę trzny (rys. b) pr ą d gal ę zi. Posta ć z ze- wn ę trznym pr ą dem ź ródlowym I ź r.k pozwala uwzgl ę dnia ć w równaniach obwodu pr ą dy pseudo- gal ę zi (idealnych ź ródel pr ą dowych, nie b ę d ą cych elementami gal ę zi). Nie ma natomiast takiej mo ż li- wo ś ci, je ś li I ź r.k jest pr ą dem wewn ę trznym gal ę zi. Pseudogal ę zie nie s ą w tym przypadku elementami autonomicznymi, co ogranicza ogólno ść rozwa ż a ń . Podstawow ą peln ą postaci ą gal ę zi uogólnionej jest wi ę c gal ąź z zewn ę trznym pr ą dem ź ródlowym I ź r.k . Zwroty napi ę cia gal ę ziowego U k i pr ą du gal ę ziowego I k s ą przeciwne, zatem gal ę zie s ą strzalko- wane odbiornikowo: U k = U k.odb . Iloczyn napi ę cia U k i pr ą du I wej.k jest wobec tego moc ą pobieran ą przez gal ąź z obwodu : P k = U k I wej.k = P k.odb . Idealne ź ródlo pr ą dowe jest równie ż strzalkowane od- biornikowo, tote ż iloczyn U k I ź r.k wyra ż a moc pobieran ą przez to ź ródlo. W tym sensie jest wi ę c ono aktywnym odbiornikiem o pr ą dzie I ź r.k . Aby otrzyma ć moc wydawan ą przez idealne ź ródlo pr ą do- we , trzeba zmieni ć znak napi ę cia gal ę ziowego ( U k.gen I ź r.k = – U k I ź r.k ). Trzeba o tym pami ę ta ć przy sporz ą dzaniu bilansu mocy obwodu. Zwroty ź ródlowego napi ę cia gal ę ziowego E k i pr...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep08r4 - 4. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 65...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online