ep09r4 - 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 73 Wyklad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 73 Wyklad IX. RWNANIA RWNOWAGI WZGL DEM NAPI . METODA OCZKOWA. METODA W ZLOWA Rwnania rwnowagi wzgl dem napi Zakladaj c, e obwodzie nie wyst puj gal zie bezrezystancyjne (tzn. s tylko takie, jakie pokazano poni ej na rysunku, przy czym E k oraz I r.k mog by rwne zeru), zapisano zale no ci (4.10a) i (4.10b): k k k k E I R U- = , k = 1, .. , g , E I R U g g g g g 1 1 1 - = , w nast puj cej postaci: ( 29 k k k k k k k k E G U G E U G I + = + = , k = 1, .. , g , (4.15a) E G U G I g g g g g g g 1 1 1 + = , (4.15b) przy czym konduktancja k-tej gal zi k k R G 1 = , za macierz konduktancji gal ziowych [ ] [ ] g g g kk g g G G G G G , ... , , diag 2 1 = = . (4.15c) W zwi zku z tym, wyra enia (4.7c) i (4.7d): k r h g k ik k g k ik I I . 1 1 ) ( - = + = = , i = 1, ... , m , c r c I I h g h g m g g m . 1 ) ( ) ( 1 + + = - , przybieraj formy: k r h g k ik k k g k ik k k g k ik I E G U G . 1 1 1 ) ( ) ( - + - = + = = = , i = 1, ... , m , (4.16a) c r c I E G U G h g h g m g g g g m g g g g m . 1 ) ( ) ( 1 1 ) ( ) ( + + + = -- (4.16b) albo w I E G U G m g g g g m g g g g m 1 1 1 ) ( + = - , (4.16c) gdzie c r c w I I h g h g m m . 1 ) ( ) ( 1 + + =- jest wektorem wydajno ci rdel pr dowych do w zlw (4.12d). Wyra enia (4.16b) lub (4.16c), wraz z napi ciowym rwnaniem rwnowagi (4.9b): n g g n U = 1 1 , tworz razem uklad g rwna z g niewiadomymi, ktrymi s napi cia gal ziowe (rwnania obwodu wzgl dem napi ). Rwnania te mo na zapisa l cznie, w dwch rwnowa nych postaciach, jako: - pelne rwnanie rwnowagi wzgl dem napi c r c I E G U G h g h g n h g m g g g g n g m g g n g m g g g n g m . 1 ) ( ) ( . . . . ) ( 1 . . . . 1 . . . . . . . . + + + + = + -- , (4.17a) I r.k E k R k ; G k I k U k Wyklad IX 74 albo ' . 1 ) ( ) ( . . . . ) ( 1 . . . . . . . . c r c I U G h g h g n h g m g g n g m g g g n g m + + + = + - , (4.17b) - skrcone rwnanie rwnowagi wzgl dem napi...
View Full Document

Page1 / 8

ep09r4 - 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 73 Wyklad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online