ep09r4 - 4 Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 73...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 73 Wyklad IX. RÓWNANIA RÓWNOWAGI WZGL Ę DEM NAPI ĘĆ . METODA OCZKOWA. METODA W Ę ZLOWA Równania równowagi wzgl ę dem napi ęć Zakladaj ą c, ż e obwodzie nie wyst ę puj ą gal ę zie bezrezystancyjne (tzn. s ą tylko takie, jakie pokazano poni ż ej na rysunku, przy czym E k oraz I ź r.k mog ą by ć równe zeru), zapisano zale ż no ś ci (4.10a) i (4.10b): k k k k E I R U- ⋅ = , k = 1, .. , g , E I R U g g g g g 1 1 1 × × × ×- ⋅ = , w nast ę puj ą cej postaci: ( 29 k k k k k k k k E G U G E U G I ⋅ + ⋅ = + ⋅ = , k = 1, .. , g , (4.15a) E G U G I g g g g g g g 1 1 1 × × × × × ⋅ + ⋅ = , (4.15b) przy czym konduktancja k-tej gal ę zi k k R G 1 = , za ś macierz konduktancji gal ę ziowych [ ] [ ] g g g kk g g G G G G G , ... , , diag 2 1 = = × × . (4.15c) W zwi ą zku z tym, wyra ż enia (4.7c) i (4.7d): k ź r h g k ik k g k ik I I . 1 1 ) ( ⋅- = ⋅ ∑ ∑ + = = λ λ , i = 1, ... , m , c ź r c I I h g h g m g g m . 1 ) ( ) ( 1 × + + × × × ⋅ = ⋅-λ λ , przybieraj ą formy: k ź r h g k ik k k g k ik k k g k ik I E G U G . 1 1 1 ) ( ) ( ⋅- + ⋅ ⋅- = ⋅ ⋅ ∑ ∑ ∑ + = = = λ λ λ , i = 1, ... , m , (4.16a) c ź r c I E G U G h g h g m g g g g m g g g g m . 1 ) ( ) ( 1 1 ) ( ) ( × + + × × × × × × × ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅-- λ λ λ (4.16b) albo w I E G U G m g g g g m g g g g m 1 1 1 ) ( × × × × × × × + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅-λ λ , (4.16c) gdzie c ź r c w I I h g h g m m . 1 ) ( ) ( 1 × + + × × ⋅ =-λ jest wektorem wydajno ś ci ź ródel pr ą dowych do w ę zlów (4.12d). Wyra ż enia (4.16b) lub (4.16c), wraz z napi ę ciowym równaniem równowagi (4.9b): n g g n U × × × ⋅ = δ 1 1 , tworz ą razem uklad g równa ń z g niewiadomymi, którymi s ą napi ę cia gal ę ziowe (równania obwodu wzgl ę dem napi ęć ). Równania te mo ż na zapisa ć l ą cznie, w dwóch równowa ż nych postaciach, jako: - pelne równanie równowagi wzgl ę dem napi ęć c ź r c I E G U G h g h g n h g m g g g g n g m g g n g m g g g n g m . 1 ) ( ) ( . . . . ) ( 1 . . . . 1 . . . . . . . . × + + × + × × × × × × × × × × × ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ -- λ λ δ λ , (4.17a) I ź r.k E k R k ; G k I k U k Wyklad IX 74 albo ' . 1 ) ( ) ( . . . . ) ( 1 . . . . . . . . c ź r c I U G h g h g n h g m g g n g m g g g n g m × + + × + × × × × × × × ⋅ = ⋅ + ⋅ -λ δ λ , (4.17b) - skrócone równanie równowagi wzgl ę dem napi ęć...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep09r4 - 4 Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du stalego 73...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online