ep10r4 - 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 81 Wyklad X....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 81 Wyklad X. ZASADA SUPERPOZYCJI. PRZENOSZENIE RDEL W OBWODZIE. TWIERDZENIA: THEVENINA, NORTONA, O WZAJEMNO CI, O KOMPENSACJI Zasada superpozycji Zgodnie z rwnaniami (4.12a) i (4.17a), liniowy obwd elektryczny o g gal ziach i h pseudogal - ziach jest opisany rwnaniem oglnym B X A g g g g 1 1 = , (4.27a) gdzie: A macierz parametrw, zwi zana z elementami pasywnymi gal zi i grafem obwodu, B wektor wymusze (pobudze ), zwi zany z napi ciami rdlowymi (gal zi) oraz pr dami rdlowymi (gal zi i pseudogal zi), X wektor odpowiedzi, tj. pr dw lub napi gal ziowych. Wyrazy wektora X , b d ce rozwi zaniem rwnania (4.27a), maj nast puj c posta : = +-- - = = = g k k jk k j gg g j g g g j j j B M A B A A A B A A X A A A A 1 ) 1 ( 1 1 1 ) 1 ( 1 11 ) 1 ( det 1 det 1 det det L L M L L , (4.27b) gdzie M jk jest jk-tym minorem (podwyznacznikiem) macierzy A , za (-1) j + k M jk jest jk-tym dopel- nieniem algebraicznym tej macierzy. Warto j-tej zmiennej X j , stanowi ca odpowied ukladu liniowego na wymuszenie B , jest sum odpowiedzi na skladniki B k tego wymuszenia, zale ne od rdlowych napi i pr dw, ktrych dzialanie mo na rozpatrywa oddzielnie. Zachodzi wi c tu superpozycja (nakladanie si ) odpowie- dzi, b d cych reakcj na poszczeglne pobudzenia. Wla ciwo powy sza nosi nazw zasady superpozycji i jest wykorzystywana do obliczania pr du lub napi cia w wybranej gal zi obwodu liniowego, w ktrym wyst puje kilka rdel niezale nych. Warto pr du lub napi cia dowolnej gal zi takiego obwodu, b d ca odpowiedzi na wszystkie dzialaj ce w danej chwili pobudzenia, jest sum warto ci pr du lub napi cia, jakie wywolalyby w tej e gal zi, z osobna, ka de z dzialaj cych w tym czasie pobudze . Przy pr dzie stalym zapisuje si to nast puj co: + = = h g k jk j I I 1 , + = = h g k jk j U U 1 , (4.27c, d) gdzie: I j pr d w gal zi j-tej; I jk skladnik pr du w gal zi j-tej, wymuszony przez rdla wyst - puj ce w gal zi lub pseudogal zi k-tej; U j napi cie na gal zi j-tej, U jk skladnik napi cia na gal zi j-tej, wymuszony przez rdla wyst puj ce w gal zi lub pseudogal zi k-tej. Szukaj c skladnikw odpowiedzi, mo na poslugiwa si dowolnymi metodami. Mo na te dowol- nie grupowa skladniki we wzorach (4.27c) lub (4.27d), tzn. wyznacza rozwi zywania przy dziala- j cych jednocze nie, odpowiednich wymuszeniach....
View Full Document

Page1 / 10

ep10r4 - 4. Rozwi zywanie obwodw pr du stalego 81 Wyklad X....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online