ep11r5 - Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e t o s t a t y k a . C e w k i i n d u k c y j n e Pole magnetyczne powstaje w wyniku przemieszcze (zmian) ladunkw elektrycznych. Mwi si wi c o wytwarzaniu tego pola przez rdlowe elementy pr dowe . Najcz ciej rozwa a si przypadki pl magnetycznych wyst puj cych wokl przewodw z pr dem . Mi dzy polo onymi blisko siebie przewodami z pr dem wyst puj sily ( oddzialywanie elektrody- namiczne ). Stosuj c materialy o szczeglnych wlasno ciach magnetycznych (ferromagnetyki) uzyskuje si koncentracj strumieni magnetycznych wzdlu okre lonych drg, tworz cych obwd magnetyczny . Analiza obwodw magnetycznych jest utrudniona z powodu nieliniowo ci charakterystyk magne- sowania ferromagnetykw. Fundamentalne znaczenie odgrywa w elektrotechnice: prawo indukcji elektromagnetycznej . Wsku- tek zmiany strumienia skojarzonego z cewk , indukuje si w niej napi cie. Je li strumie skojarzo- ny z cewk pochodzi od pr du tej e cewki, to wyst puje zjawisko samoindukcji , a je li od pr du innej cewki zjawisko indukcji wzajemnej . Dzi ki indukcji wzajemnej mo liwe jest przenoszenie energii z jednego obwodu elektrycznego do drugiego obwodu elektrycznego na drodze magnetycznej. Taki proces zachodzi w transformatorze . Posluguj c si wielko ci zwan przekladni transformatora, sprowadza si jego schemat dwu- obwodowy do schematu jednoobwodowego. Elektrotechnika podstawowa 92 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 5 a odleglo od przewodu z pr dem B indukcja magnetyczna B r remanencja (indukcja szcz tkowa, po- zostalo magnetyczna) B s indukcja nasycenia e ind sila elektromotoryczna (sem) induko- wana F sila magnetomotoryczna F warto bezwzgl dna sily dzialaj cej na element pr dowy F sila F sila dzialaj ca na element pr dowy H c koercja (nat enie koercji, nat enie pow ci gaj ce) H nat enie pola magnetycznego i pr d i L hipotetyczny pr d Lenza I pr d staly k wsplczynnik sprz enia magnetycz- nego l dlugo przewodu; dlugo drogi stru- mienia l dlugo elementu pr dowego l wektor dlugo ci elementu pr dowego L indukcyjno wlasna L g indukcyjno glwna L s indukcyjno rozproszenia L indukcyjno glwna (magnesuj ca) transformatora M indukcyjno wzajemna M polaryzacja magnetyczna (magnetyza- cja) M warto bezwzgl dna momentu dziala- j cego na dipol magnetyczny M moment dzialaj cy na dipol magne- tyczny p dipolowy moment magnetyczny Q ladunek elementu pr dowego r odleglo r wektor odleglo ci; promie R Fe rezystancja poprzeczna schematu trans- formatora R .k reluktancja (opr magnetyczny) S pole powierzchni; pole przekroju rdze- nia (magnetowodu) S pole elementu powierzchni; pole pla- skiej p...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 10

ep11r5 - Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online