{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep11r5 - Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e t o s t a t y k a . C e w k i i n d u k c y j n e Pole magnetyczne powstaje w wyniku przemieszcze ń (zmian) ladunków elektrycznych. Mówi si ę wi ę c o wytwarzaniu tego pola przez ź ródlowe elementy pr ą dowe . Najcz ęś ciej rozwa ż a si ę przypadki pól magnetycznych wyst ę puj ą cych wokól przewodów z pr ą dem . Mi ę dzy polo ż onymi blisko siebie przewodami z pr ą dem wyst ę puj ą sily ( oddzialywanie elektrody- namiczne ). Stosuj ą c materialy o szczególnych wlasno ś ciach magnetycznych (ferromagnetyki) uzyskuje si ę koncentracj ę strumieni magnetycznych wzdlu ż okre ś lonych dróg, tworz ą cych obwód magnetyczny . Analiza obwodów magnetycznych jest utrudniona z powodu nieliniowo ś ci charakterystyk magne- sowania ferromagnetyków. Fundamentalne znaczenie odgrywa w elektrotechnice: prawo indukcji elektromagnetycznej . Wsku- tek zmiany strumienia skojarzonego z cewk ą , indukuje si ę w niej napi ę cie. Je ś li strumie ń skojarzo- ny z cewk ą pochodzi od pr ą du tej ż e cewki, to wyst ę puje zjawisko samoindukcji , a je ś li od pr ą du innej cewki – zjawisko indukcji wzajemnej . Dzi ę ki indukcji wzajemnej mo ż liwe jest przenoszenie energii z jednego obwodu elektrycznego do drugiego obwodu elektrycznego na drodze magnetycznej. Taki proces zachodzi w transformatorze . Posluguj ą c si ę wielko ś ci ą zwan ą przekladni ą transformatora, sprowadza si ę jego schemat dwu- obwodowy do schematu jednoobwodowego. Elektrotechnika podstawowa 92 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 5 a odleglo ść od przewodu z pr ą dem B indukcja magnetyczna B r remanencja (indukcja szcz ą tkowa, po- zostalo ść magnetyczna) B s indukcja nasycenia e ind sila elektromotoryczna (sem) induko- wana F μ sila magnetomotoryczna ∆ F warto ść bezwzgl ę dna sily dzialaj ą cej na element pr ą dowy F sila ∆ F sila dzialaj ą ca na element pr ą dowy H c koercja (nat ęż enie koercji, nat ęż enie pow ś ci ą gaj ą ce) H nat ęż enie pola magnetycznego i pr ą d i L hipotetyczny pr ą d Lenza I pr ą d staly k wspólczynnik sprz ęż enia magnetycz- nego l dlugo ść przewodu; dlugo ść drogi stru- mienia ∆ l dlugo ść elementu pr ą dowego ∆ l wektor dlugo ś ci elementu pr ą dowego L indukcyjno ść wlasna L g indukcyjno ść glówna L s indukcyjno ść rozproszenia L μ indukcyjno ść glówna (magnesuj ą ca) transformatora M indukcyjno ść wzajemna M polaryzacja magnetyczna (magnetyza- cja) ∆ M warto ść bezwzgl ę dna momentu dziala- j ą cego na dipol magnetyczny ∆ M moment dzialaj ą cy na dipol magne- tyczny p μ dipolowy moment magnetyczny ∆ Q ladunek elementu pr ą dowego r odleglo ść r wektor odleglo ś ci; promie ń R Fe rezystancja poprzeczna schematu trans- formatora R μ .k reluktancja (opór magnetyczny) S pole powierzchni; pole przekroju rdze- nia (magnetowodu) ∆ S pole elementu powierzchni; pole pla- skiej p...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ep11r5 - Elektrotechnika podstawowa 91 ROZDZIAL 5 M a g n e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online