ep12r5 - 5. Magnetostatyka. Cewki indukcyjne 101 Wyklad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. Magnetostatyka. Cewki indukcyjne 101 Wyklad XII. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Prawo indukcji elektromagnetycznej (prawo Faradaya). Regula Lenza W obwodzie (zwoju) obejmuj cym zmieniaj cy si w cza- sie strumie magnetyczny powstaje napi cie indukowa- ne u ind (sila elektromotoryczna indukowana e ind ) o warto- ci bezwzgl dnej proporcjonalnej do zmian strumienia w czasie d / dt , niezale nej od sposobu wywolywania zmian strumienia obejmuj cego uzwojenie, np. poprzez ruch uzwojenia w polu magnetycznym niezmiennym w czasie (rys. a), czy poprzez zmiany pr du w umieszczo- nym obok, nieruchomym uzwojeniu (rys. b). Wzory definicyjne, nadaj ce r ne znaki napi ciu indukowanemu u ind i sem indukowanej e ind , maj nast puj ce postaci: dt d u ind = , dt d e ind - = . (5.17a, b) Aby okre li zwrot u ind lub e ind , korzysta si z reguly Lenza (nazywanej prawem przekory ), w my l ktrej: skutek wynikaj cy z przebiegu zjawiska stara si przeciwdziala przyczynie wywoluj cej to zjawisko . Dla ulatwienia mo na poslu y si hipotetycznym pr dem Lenza i L , ktry wytwarza strumie przeciwstawiaj cy si zmianom strumienia podstawowego (rys. a i b). Cewka indukcyjna Cewka indukcyjna (inaczej: zwojnica , solenoid , induktor ) jest uzwojeniem o okre lonej liczbie zwo- jw, wraz z otoczeniem stanowi cym rodowisko wytwarzanego pola magnetycznego. Przez strumie magnetyczny cewki (obejmowany przez cewk ) rozumie si strumie obejmowany przez jej zwoje. Zwoje cewki s rozlo one w przestrzeni, wi c oglnie ka dy z nich mo e obejmo- wa inny strumie (inn cz strumienia cewki). Strumie obejmowany przez zwj cewki nazywa si strumieniem skojarzonym z tym zwojem lub skojarzeniem magnetycznym tego zwoju . Cewka przedstawiona na rys. obok sklada si ze zwojw o nume- rach: 1, 2, ... , z , obejmuj cych strumienie: 1 , 2 , ... , z . Napi cie indukowane w cewce jest sum napi indukowanych w jej zwojach (przez strumienie z nimi skojarzone): dt d dt d dt d u z z k k ind = + + + = = = ) ( 2 1 1 ... . (5.18) Wielko , tzn. suma strumieni skojarzonych ze zwojami cewki = = + + + = z k k z 1 2 1 ... . (5.18a) nazywa si strumieniem skojarzonym z cewk lub skojarzeniem magnetycznym cewki . a) b) u ind e ind v + B = const. i L B u ind e ind i L d dt > 0 d dt > 0 > , + 1 2 3 z u ind z 1 a) b) B v u ind N S i ( t ) B ( t ) u ind Wyklad XII 102 Je li skojarzenia magnetyczne poszczeglnych zwojw cewki s jednakowe, rwne strumieniowi obejmowanemu przez cewk z = = = = ......
View Full Document

Page1 / 8

ep12r5 - 5. Magnetostatyka. Cewki indukcyjne 101 Wyklad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online