ep12r5 - 5 Magnetostatyka Cewki indukcyjne 101 Wyklad XII...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. Magnetostatyka. Cewki indukcyjne 101 Wyklad XII. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Prawo indukcji elektromagnetycznej (prawo Faradaya). Regula Lenza W obwodzie (zwoju) obejmuj ą cym zmieniaj ą cy si ę w cza- sie strumie ń magnetyczny Φ powstaje napi ę cie indukowa- ne u ind (sila elektromotoryczna indukowana e ind ) o warto- ś ci bezwzgl ę dnej proporcjonalnej do zmian strumienia w czasie d Φ / dt , niezale ż nej od sposobu wywolywania zmian strumienia obejmuj ą cego uzwojenie, np. poprzez ruch uzwojenia w polu magnetycznym niezmiennym w czasie (rys. a), czy poprzez zmiany pr ą du w umieszczo- nym obok, nieruchomym uzwojeniu (rys. b). Wzory definicyjne, nadaj ą ce ró ż ne znaki napi ę ciu indukowanemu u ind i sem indukowanej e ind , maj ą nast ę puj ą ce postaci: dt d u ind Φ = , dt d e ind Φ- = . (5.17a, b) Aby okre ś li ć zwrot u ind lub e ind , korzysta si ę z reguly Lenza (nazywanej prawem przekory ), w my ś l której: skutek wynikaj ą cy z przebiegu zjawiska „stara si ę ” przeciwdziala ć przyczynie wywoluj ą cej to zjawisko . Dla ulatwienia mo ż na poslu ż y ć si ę hipotetycznym pr ą dem Lenza i L , który wytwarza strumie ń przeciwstawiaj ą cy si ę zmianom strumienia podstawowego (rys. a’ i b’). Cewka indukcyjna Cewka indukcyjna (inaczej: zwojnica , solenoid , induktor ) jest uzwojeniem o okre ś lonej liczbie zwo- jów, wraz z otoczeniem stanowi ą cym ś rodowisko wytwarzanego pola magnetycznego. Przez strumie ń magnetyczny cewki (obejmowany przez cewk ę ) rozumie si ę strumie ń obejmowany przez jej zwoje. Zwoje cewki s ą rozlo ż one w przestrzeni, wi ę c ogólnie ka ż dy z nich mo ż e obejmo- wa ć inny strumie ń (inn ą cz ęść strumienia cewki). Strumie ń obejmowany przez zwój cewki nazywa si ę strumieniem skojarzonym z tym zwojem lub skojarzeniem magnetycznym tego zwoju . Cewka przedstawiona na rys. obok sklada si ę ze zwojów o nume- rach: 1, 2, ... , z , obejmuj ą cych strumienie: Φ 1 , Φ 2 , ... , Φ z . Napi ę cie indukowane w cewce jest sum ą napi ęć indukowanych w jej zwojach (przez strumienie z nimi skojarzone): dt d dt d dt d u z z k k ind Ψ Φ Φ Φ Φ = + + + = = ∑ = ) ( 2 1 1 ... . (5.18) Wielko ść Ψ , tzn. suma strumieni skojarzonych ze zwojami cewki ∑ = = + + + = z k k z 1 2 1 Φ Φ Φ Φ Ψ ... . (5.18a) nazywa si ę strumieniem skojarzonym z cewk ą lub skojarzeniem magnetycznym cewki . a’) b’) u ind e ind v + – × × B = const. × × × × × × × × × i L × × B × × × × × u ind e ind i L d Φ dt > 0 d Φ dt > 0 Φ > , + – 1 2 3 z u ind Φ z Φ 1 a) b) B v u ind N S i ( t ) B ( t ) u ind Wyklad XII 102 Je ś li skojarzenia magnetyczne poszczególnych zwojów cewki s ą jednakowe, równe strumieniowi obejmowanemu przez cewk ę z Φ Φ Φ Φ = = = = ......
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ep12r5 - 5 Magnetostatyka Cewki indukcyjne 101 Wyklad XII...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online