{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep13r6 - 109 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 6 Elementy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 109 ROZDZIAL 6 Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego Wielko ś ci i obrazuj ą ce je przebiegi czasowe mo ż na klasyfikowa ć ze wzgl ę du na okre ś lone cechy i wska ź niki, u ż ywaj ą c nazw zwi ą zanych z charakterem zmienno ś ci. Wielko ś ci sinusoidalne zalicza si ę do wielko ś ci okresowych przemiennych. Sinusoidalne przebiegi pr ą du i napi ę cia w dwójniku liniowym mog ą mie ć ż ne fazy pocz ą tkowe, tzn. by ć wzgl ę dem siebie przesuni ę te, co jest zale ż ne od charakteru i sposobu pol ą czenia elemen- tów wchodz ą cych w sklad dwójnika. Zwi ą zane s ą z tym poj ę cia: przesuni ę cia fazowego, wspól- czynnika mocy i mocy czynnej dwójnika. Inne wa ż ne wielko ś ci to: reaktancja, impedancja, suscep- tancja, admitancja, moc bierna i moc pozorna. W liniowych obwodach elektrycznych mog ą wyst ę powa ć zjawiska rezonansowe , stwarzaj ą ce nie- bezpiecze ń stwo przepi ęć lub przet ęż e ń . Zwi ą zki czasowe i amplitudowe mi ę dzy przebiegami o tej samej pulsacji (synchronicznymi) przed- stawiane s ą geometrycznie za pomoc ą wykresów wskazowych . Korzystaj ą c z metody symbolicznej formuluje si ę te zale ż no ś ci w sposób analityczny. Metody rozwi ą zywania obwodów rozgal ę zionych pr ą du stalego oraz sinusoidalnego ró ż ni ą si ę prak- tycznie tylko tym, ż e w wypadku pierwszych wykonuje si ę obliczenia na liczbach rzeczywistych, a w wypadku drugich – na liczbach zespolonych. Bilans mocy obwodu sinusoidalnego dotyczy mocy zespolonej, tj. mocy czynnej i mocy biernej.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 110 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 6 B susceptancja B C susceptancja pojemno ś ciowa B C susceptancja indukcyjna ϕ cos wspólczynnik mocy C pojemno ść elektryczna e napi ę cie ź ródlowe E warto ść skuteczna sinusoidalnego napi ę cia ź ródlowego E wskaz napi ę cia ź ródlowego; warto ść symboliczna (skuteczna zespolona) napi ę cia ź ródlowego f cz ę stotliwo ść f rez cz ę stotliwo ść rezonansowa G konduktancja i pr ą d i ( t ) przebieg czasowy pr ą du i max warto ść szczytowa pr ą du i h % wspólczynnik odksztalcenia pr ą du k k wspólczynnik ksztaltu k sz wspólczynnik szczytu I warto ść skuteczna pr ą du okresowe- go I b skladowa bierna pr ą du I cz skladowa czynna pr ą du I m amplituda pr ą du sinusoidalnego I ś r warto ść ś rednia pólokresowa I 0 warto ść ś rednia pr ą du okresowego I warto ść wyprostowana pr ą du I wskaz pr ą du; warto ść symboliczna (skuteczna zespolona) pr ą du I modul I (dlugo ść wskazu równa I ) I m wskaz nieruchomy (pocz ą tkowy) amplitudy pr ą du I mt wskaz wiruj ą cy amplitudy pr ą du I ź r wskaz pr ą du ź ródlowego; warto ść symboliczna (skuteczna zespolona) pr ą du ź ródlowego I o warto ść symboliczna pr ą du oczko- wego j liczba urojona; operator obrotu wskazu L indukcyjno ść wlasna M indukcyjno ść wzajemna p moc chwilowa P moc ś rednia w obwodzie pr ą du
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ep13r6 - 109 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 6 Elementy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online