ep13r6 - Elektrotechnika podstawowa 109 ROZDZIAL 6 E l e m...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 109 ROZDZIAL 6 E l e m e n t y o b w o d w p r d u s i n u s o i d a l n e g o Wielko ci i obrazuj ce je przebiegi czasowe mo na klasyfikowa ze wzgl du na okre lone cechy i wska niki, u ywaj c nazw zwi zanych z charakterem zmienno ci. Wielko ci sinusoidalne zalicza si do wielko ci okresowych przemiennych. Sinusoidalne przebiegi pr du i napi cia w dwjniku liniowym mog mie r ne fazy pocz tkowe, tzn. by wzgl dem siebie przesuni te, co jest zale ne od charakteru i sposobu pol czenia elemen- tw wchodz cych w sklad dwjnika. Zwi zane s z tym poj cia: przesuni cia fazowego, wspl- czynnika mocy i mocy czynnej dwjnika. Inne wa ne wielko ci to: reaktancja, impedancja, suscep- tancja, admitancja, moc bierna i moc pozorna. W liniowych obwodach elektrycznych mog wyst powa zjawiska rezonansowe , stwarzaj ce nie- bezpiecze stwo przepi lub przet e . Zwi zki czasowe i amplitudowe mi dzy przebiegami o tej samej pulsacji (synchronicznymi) przed- stawiane s geometrycznie za pomoc wykresw wskazowych . Korzystaj c z metody symbolicznej formuluje si te zale no ci w sposb analityczny. Metody rozwi zywania obwodw rozgal zionych pr du stalego oraz sinusoidalnego r ni si prak- tycznie tylko tym, e w wypadku pierwszych wykonuje si obliczenia na liczbach rzeczywistych, a w wypadku drugich na liczbach zespolonych. Bilans mocy obwodu sinusoidalnego dotyczy mocy zespolonej, tj. mocy czynnej i mocy biernej. Elektrotechnika podstawowa 110 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 6 B susceptancja B C susceptancja pojemno ciowa B C susceptancja indukcyjna cos wsplczynnik mocy C pojemno elektryczna e napi cie rdlowe E warto skuteczna sinusoidalnego napi cia rdlowego E wskaz napi cia rdlowego; warto symboliczna (skuteczna zespolona) napi cia rdlowego f cz stotliwo f rez cz stotliwo rezonansowa G konduktancja i pr d i ( t ) przebieg czasowy pr du i max warto szczytowa pr du i h % wsplczynnik odksztalcenia pr du k k wsplczynnik ksztaltu k sz wsplczynnik szczytu I warto skuteczna pr du okresowe- go I b skladowa bierna pr du I cz skladowa czynna pr du I m amplituda pr du sinusoidalnego I r warto rednia plokresowa I warto rednia pr du okresowego I warto wyprostowana pr du I wskaz pr du; warto symboliczna (skuteczna zespolona) pr du I modul I (dlugo wskazu rwna I ) I m wskaz nieruchomy (pocz tkowy) amplitudy pr du I mt wskaz wiruj cy amplitudy pr du I r wskaz pr du rdlowego; warto symboliczna (skuteczna zespolona) pr du rdlowego I o warto symboliczna pr du oczko- wego j liczba urojona; operator obrotu wskazu L indukcyjno wlasna M...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep13r6 - Elektrotechnika podstawowa 109 ROZDZIAL 6 E l e m...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online