{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep14r6 - 6 Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 117...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 117 Wyklad XIV. UKLADY DWÓJNIKÓW Z ELEMENTAMI R , L , C . MOCE DWÓJNIKÓW. REZONANS ELEKTRYCZNY Uklad szeregowy R , L , C (gal ąź R , X ) Przyjmuje si ę ψ i = 0 ⇒ ψ u = ϕ ⇒ t I i ϖ sin 2 ⋅ = , ) sin( 2 ϕ ϖ + ⋅ = t U u ; t I R u R ϖ sin 2 ⋅ ⋅ = , ) 2 sin( 2 π ϖ + ⋅ ⋅ = t I X u L L , ) 2 sin( 2 ) 2 sin( 2 π ϖ π ϖ + ⋅ ⋅- =- ⋅ ⋅ = t I X t I X u C C C ; ) 2 sin( 2 ) 2 sin( 2 ) ( π ϖ π ϖ + ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅- = + = t I X t I X X u u u C L C L X , (6.34a) C L X X X- = ( reaktancja ). (6.34b) Gdy C L X X (gal ąź o charakterze indukcyjnym), to X ⇒ ) 2 sin( 2 π ϖ + ⋅ ⋅ = t I X u X ; gdy L C X X (gal ąź o charakterze pojemno ś ciowym), to < X ⇒ ) 2 sin( 2 ) 2 sin( 2 π ϖ π ϖ- ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅- = t I X t I X u X . Warto ś ci skuteczne napi ęć : I R U R ⋅ = , I X U L L ⋅ = , I X U C C ⋅ = , I X U X ⋅ = . Uwaga. Wielko ść X ⋅ I , tj. U X ze znakiem reaktancji X , nazwana jest dalej skladow ą biern ą napi ę cia. Prawo Ohma – na warto ś ciach skutecznych pr ą du i napi ę cia (odmiana impedancyjna): I Z U ⋅ = , (6.35a) I U Z = ( impedancja ) . (6.35b) X R u u u + = , tzn. ) 2 sin( 2 sin 2 ) sin( 2 π ϖ ϖ ϕ ϖ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ≡ + ⋅ ⋅ t I X t I R t I Z ⇒ ) 2 sin( sin ) sin( π ϖ ϖ ϕ ϖ + ⋅ + ⋅ ≡ + ⋅ t X t R t Z ; = t ϖ : ϕ sin ⋅ = Z X ; (6.35c) 2 π ϖ = t : ϕ cos ⋅ = Z R ; (6.35d) ⇒ 2 2 X R Z + = , R X arc tg = ϕ . (6.35e, f) Uwaga. Napi ę cia na elementach L i C s ą w przeciwfazie. Mog ą osi ą ga ć du ż e warto ś ci, je ś li warto- ś ci X L i X C s ą sobie bliskie oraz du ż o wi ę ksze od R . Szczególny przypadek stanowi re- zonans napi ęć ( rezonans szeregowy ), kiedy to X L = X C ≠ , tzn. . . =- = rez C rez L rez X X X , R Z rez = . (6.36a, b) Zasilaj ą c uklad szeregowy R , L , C z generatora o regulowanej cz ę stotliwo ś ci, osi ą ga si ę rezonans przy pulsacji i cz ę stotliwo ś ci: C L rez 1 = ϖ , C L f rez 2 1 π = . (6.36c, d) i R L C u R u L u C u X u Wyklad XIV 118 Uklad równolegly R , L , C (gal ąź G , B ) Przyjmuje si ę ψ u = 0 ⇒ ψ i = – ϕ ⇒ t U u ϖ sin 2 ⋅ = , ) sin( 2 ϕ ϖ- ⋅ = t I i . U ż ywane s ą wielko ś ci „przewodno ś ciowe” (odwrotno ś ci „oporno ś ciowych”) – konduktancja G , susceptancja indukcyjna B L , susceptancja pojemno ś ciowa B C : R G 1 = , L L X B 1 = , C C X B 1 = . (6.37a, b, c) Warto ś ci skuteczne pr ą dów gal ę ziowych: U G I R ⋅ = , U B I L L ⋅ = , U B I C C ⋅ = . t U G i R ϖ sin 2 ⋅ ⋅ = , ) 2 sin( 2 π ϖ + ⋅ ⋅ = t U B i C C , ) 2 sin( 2 ) 2 sin( 2 π ϖ π ϖ + ⋅ ⋅- =- ⋅ ⋅ = t U B t U B i L L L ; ) 2 sin( 2 ) 2 sin( 2 ) ( π ϖ π ϖ + ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅- = + = t U B t U B B i i i L C L C B , (6.38a) L C B B B- = ( susceptancja ). (6.38b) Gdy L C B B (uklad równolegly o charakterze pojemno ś ciowym), to B ⇒ ) 2 sin( 2 π ϖ + ⋅ ⋅ = t U B i B ; gdy C L B B (uklad równolegly o charakterze indukcyjnym),...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

ep14r6 - 6 Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 117...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online