ep15r6 - 6. Elementy obwodw pr du sinusoidalnego 123 Wyklad...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Elementy obwodw pr du sinusoidalnego 123 Wyklad XV. WYKRESY WSKAZOWE PR DU I NAPI CIA SINUSOIDALNEGO. METODA SYMBOLICZNA ROZWI ZYWANIA OBWODW Wskazy pr du i napi cia sinusoidalnego. Idea wykresu wskazowego obwodu Przebieg sinusoidalny mo e by reprezentowany przez: a) wiruj cy wektor i nieruchom o przebiegu czasowego, krcej: nieruchom o czasu (rys. a), b) nieruchomy wektor i wiruj c o przebiegu czasowego, krcej: wiruj c o czasu (rys. b), przy czym rzut tego wektora na t o wyra a warto chwilow przebiegu. a) b) Wektory reprezentuj ce przebiegi czasowe pr du i ( t ) i napi cia u ( t ) nazywa si wskazami i oznacza podkre lonymi wielkimi literami : wskazy wiruj ce jako I mt , U mt ; wskazy nieruchome I m , U m . Wskaz nieruchomy danej wielko ci, to samy jak wida ze wskazem ruchomym tej wielko ci w chwili pocz tkowej, nazywa si wskazem pocz tkowym tej e wielko ci. Warto chwilowa przebiegu sinusoidalnego jest okre lona jednoznacznie przez czas oraz dlugo i polo enie reprezentuj cego go wskazu pocz tkowego. Algebraicznemu dodawaniu warto ci chwi- lowych pr dw lub napi sinusoidalnych o tej samej pulsacji odpowiada geometryczne dodawanie ich wskazw pocz tkowych. Wykres przedstawiaj cy wskazy pocz tkowe pr dw i napi obwodu pr du sinusoidalnego o okre- lonej pulsacji nosi nazw wykresu wskazowego tego obwodu. Zazwyczaj na wykresie wskazowym nie rysuje si osi ukladu wsplrz dnych (nie zaznacza si te osi zerowej fazy pocz tkowej). W praktyce s u ywane warto ci skuteczne pr dw i napi , a nie ich warto ci maksymalne. Wska- zy pocz tkowe I m i U m o dlugo ciach I m i U m , rwnych amplitudom przebiegw sinusoidalnych i ( t ) i u ( t ) zast puje si dlatego wskazami I i U , o dlugo ciach 2 razy krtszych od I m i U m , czyli rwnych warto ciom skutecznym I i U przebiegw i ( t ) i u ( t ). Zredukowane w taki sposb wska- zy pocz tkowe pr dw i napi przedstawia si na wykresach wskazowych, nazywaj c je po prostu wskazami (bez dodatkowych okre le ). Przydatno wykresw wskazowych wynika z pogl dowego przedstawienia zwi zkw czasowych jako zale no ci geometrycznych, co na ogl ulatwia rozwi zanie obwodu. Wykresy wskazowe i wykresy trjk towe dwjnikw pasywnych K t przesuni cia fazowego (przesuni cie fazowe) dwjnika jest r nic faz pocz t- kowych jego napi cia i pr du: i u - = . Gdy > 0 ( X > 0; B < 0), to wskaz I op - nia si o k t wzgl dem wskazu U (rys. a); gdy natomiast < 0 ( X < 0; B > 0), to wskaz U op nia si o k t wzgl dem wskazu I (rys. b)....
View Full Document

Page1 / 8

ep15r6 - 6. Elementy obwodw pr du sinusoidalnego 123 Wyklad...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online