ep15r6 - 6 Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 123...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 123 Wyklad XV. WYKRESY WSKAZOWE PR Ą DU I NAPI Ę CIA SINUSOIDALNEGO. METODA SYMBOLICZNA ROZWI Ą ZYWANIA OBWODÓW Wskazy pr ą du i napi ę cia sinusoidalnego. Idea wykresu wskazowego obwodu Przebieg sinusoidalny mo ż e by ć reprezentowany przez: a) wiruj ą cy wektor i nieruchom ą o ś przebiegu czasowego, krócej: nieruchom ą „o ś czasu” (rys. a), b) nieruchomy wektor i wiruj ą c ą o ś przebiegu czasowego, krócej: wiruj ą c ą „o ś czasu” (rys. b), przy czym rzut tego wektora na t ę o ś wyra ż a warto ść chwilow ą przebiegu. a) b) Wektory reprezentuj ą ce przebiegi czasowe pr ą du i ( t ) i napi ę cia u ( t ) nazywa si ę wskazami i oznacza podkre ś lonymi wielkimi literami : wskazy wiruj ą ce – jako I mt , U mt ; wskazy nieruchome – I m , U m . Wskaz nieruchomy danej wielko ś ci, to ż samy – jak wida ć – ze wskazem ruchomym tej wielko ś ci w chwili pocz ą tkowej, nazywa si ę wskazem pocz ą tkowym tej ż e wielko ś ci. Warto ść chwilowa przebiegu sinusoidalnego jest okre ś lona jednoznacznie przez czas oraz dlugo ść i polo ż enie reprezentuj ą cego go wskazu pocz ą tkowego. Algebraicznemu dodawaniu warto ś ci chwi- lowych pr ą dów lub napi ęć sinusoidalnych o tej samej pulsacji odpowiada geometryczne dodawanie ich wskazów pocz ą tkowych. Wykres przedstawiaj ą cy wskazy pocz ą tkowe pr ą dów i napi ęć obwodu pr ą du sinusoidalnego o okre- ś lonej pulsacji nosi nazw ę wykresu wskazowego tego obwodu. Zazwyczaj na wykresie wskazowym nie rysuje si ę osi ukladu wspólrz ę dnych (nie zaznacza si ę te ż osi zerowej fazy pocz ą tkowej). W praktyce s ą u ż ywane warto ś ci skuteczne pr ą dów i napi ęć , a nie ich warto ś ci maksymalne. Wska- zy pocz ą tkowe I m i U m – o dlugo ś ciach I m i U m , równych amplitudom przebiegów sinusoidalnych i ( t ) i u ( t ) – zast ę puje si ę dlatego wskazami I i U , o dlugo ś ciach 2 razy krótszych od I m i U m , czyli równych warto ś ciom skutecznym I i U przebiegów i ( t ) i u ( t ). „Zredukowane” w taki sposób wska- zy pocz ą tkowe pr ą dów i napi ęć przedstawia si ę na wykresach wskazowych, nazywaj ą c je po prostu wskazami (bez dodatkowych okre ś le ń ). Przydatno ść wykresów wskazowych wynika z pogl ą dowego przedstawienia zwi ą zków czasowych jako zale ż no ś ci geometrycznych, co na ogól ulatwia rozwi ą zanie obwodu. Wykresy wskazowe i wykresy trójk ą towe dwójników pasywnych K ą t przesuni ę cia fazowego (przesuni ę cie fazowe) dwójnika jest ró ż nic ą faz pocz ą t- kowych jego napi ę cia i pr ą du: i u ψ ψ ϕ- = . Gdy ϕ > 0 ( X > 0; B < 0), to wskaz I opó ź- nia si ę o k ą t ϕ wzgl ę dem wskazu U (rys. a); gdy natomiast ϕ < 0 ( X < 0; B > 0), to wskaz U opó ź nia si ę o k ą t ϕ wzgl ę dem wskazu I (rys. b)....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 8

ep15r6 - 6 Elementy obwodów pr ą du sinusoidalnego 123...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online