ep16r7 - Elektrotechnika podstawowa 131 ROZDZIAL 7 R o z w...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 131 ROZDZIAL 7 R o z w i z y w a n i e o b w o d w p r d u s i n u s o i d a l n e g o Podobnie jak przy pr dzie stalym, istotnych informacji dostarcza analiza prostych ukladw , utwo- rzonych z idealnych elementw. Uklady z cewkami sprz onymi magnetycznie mo na zast powa rwnowa nymi ukladami bez tych sprz e . Obwody zwi zane ze sob strukturalnie, zawieraj ce po jednym sinusoidalnym rdle napi ciowym o tej samej cz stotliwo ci, tworz obwody wielofazowe. Zwykle rozwa a si obwody trjfazowe ze rdlami symetrycznymi (trzy obwody, napi cia rdlowe o tej samej amplitudzie i przesuni ciu fazowym rwnym 120 ). Stosownie do podanej definicji, autonomiczne obwody z jednym sinuso- idalnym rdlem napi ciowym okre la si jako obwody jednofazowe . Jest regul , e rozwi zuj c obwd jednofazowy lub trjfazowy najpierw szkicuje si wykres wskazowy , a potem przyst puje do oblicze . Rozwi zywanie takich obwodw trudno sobie wyobra- zi bez wykresw wskazowych. Je li wykres wskazowy stanowi podstaw procesu obliczeniowego, to musi by wykonany ze szczegln staranno ci . I 3 I 3 N I 23 I 1 N I 1 N I 1 N I 1 I 12 U 23 U 13 U 1 U 12- I 23 I 2 U 3 1 N I 12. a I 12. b - I 12 I N Elektrotechnika podstawowa 132 Oznaczenia wielko ci wyst puj cych w rozdziale 7 B susceptancja B C susceptancja pojemno ciowa B C susceptancja indukcyjna cos wsplczynnik mocy C pojemno elektryczna e napi cie rdlowe E warto skuteczna napi cia rdlowego E f napi cie fazowe rdla trjfazowego (warto skuteczna) E wskaz i warto symboliczna (skutecz- na zespolona) napi cia rdlowego f cz stotliwo G konduktancja i pr d I warto skuteczna pr du; pr d liniowy (warto skuteczna) I A wskazanie amperomierza I f pr d fazowy rdla trjfazowego; pr d fazowy odbiornika trjfazowego (war- to skuteczna) I m amplituda pr du sinusoidalnego I wskaz i warto symboliczna (skutecz- na zespolona) pr du I modul I (dlugo wskazu rwna I ) I N wskaz i warto symboliczna pr du w przewodzie neutralnym I o warto symboliczna pr du oczkowego I r wskaz i warto symboliczna pr du rdlowego j liczba urojona; operator obrotu wskazu L indukcyjno wlasna M indukcyjno wzajemna P moc czynna P gen moc czynna generatorowa P odb moc czynna odbiornikowa P W wskazanie watomierza Q moc bierna Q gen moc bierna generatorowa Q odb moc bierna odbiornikowa R rezystancja S moc pozorna S moc zespolona S gen moc zespolona generatorowa S odb moc zespolona odbiornikowa t czas u napi cie U warto skuteczna napi cia; napi cie mi dzyfazowe linii trjfazowej; napi - cie mi dzyfazowe odbiornika trjfazo- wego (warto skuteczna) U f napi cie fazowe linii trjfazowej; na-...
View Full Document

Page1 / 12

ep16r7 - Elektrotechnika podstawowa 131 ROZDZIAL 7 R o z w...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online