{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep16r7 - 131 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 7...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 131 ROZDZIAL 7 Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du sinusoidalnego Podobnie jak przy pr ą dzie stalym, istotnych informacji dostarcza analiza prostych ukladów , utwo- rzonych z idealnych elementów. Uklady z cewkami sprz ęż onymi magnetycznie mo ż na zast ę powa ć równowa ż nymi ukladami bez tych sprz ęż e ń . Obwody zwi ą zane ze sob ą strukturalnie, zawieraj ą ce po jednym sinusoidalnym ź ródle napi ę ciowym o tej samej cz ę stotliwo ś ci, tworz ą obwody wielofazowe. Zwykle rozwa ż a si ę obwody trójfazowe ze ź ródlami symetrycznymi (trzy obwody, napi ę cia ź ródlowe o tej samej amplitudzie i przesuni ę ciu fazowym równym ± 120 ° ). Stosownie do podanej definicji, autonomiczne obwody z jednym sinuso- idalnym ź ródlem napi ę ciowym okre ś la si ę jako obwody jednofazowe . Jest regul ą , ż e rozwi ą zuj ą c obwód jednofazowy lub trójfazowy – najpierw szkicuje si ę wykres wskazowy , a potem przyst ę puje do oblicze ń . Rozwi ą zywanie takich obwodów trudno sobie wyobra- zi ć bez wykresów wskazowych. Je ś li wykres wskazowy stanowi podstaw ę procesu obliczeniowego, to musi by ć wykonany ze szczególn ą staranno ś ci ą . I 3 I 3 N I 23 I 1 N I 1 N I 1 N I 1 I 12 ϕ U 23 U 13 U 1 U 12 - I 23 I 2 U 3 ϕ 1 N I 12. a I 12. b - I 12 I N
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 132 Oznaczenia wielko ś ci wyst ę puj ą cych w rozdziale 7 B susceptancja B C susceptancja pojemno ś ciowa B C susceptancja indukcyjna ϕ cos wspólczynnik mocy C pojemno ść elektryczna e napi ę cie ź ródlowe E warto ść skuteczna napi ę cia ź ródlowego E f napi ę cie fazowe ź ródla trójfazowego (warto ść skuteczna) E wskaz i warto ść symboliczna (skutecz- na zespolona) napi ę cia ź ródlowego f cz ę stotliwo ść G konduktancja i pr ą d I warto ść skuteczna pr ą du; pr ą d liniowy (warto ść skuteczna) I A wskazanie amperomierza I f pr ą d fazowy ź ródla trójfazowego; pr ą d fazowy odbiornika trójfazowego (war- to ść skuteczna) I m amplituda pr ą du sinusoidalnego I wskaz i warto ść symboliczna (skutecz- na zespolona) pr ą du I modul I (dlugo ść wskazu równa I ) I N wskaz i warto ść symboliczna pr ą du w przewodzie neutralnym I o warto ść symboliczna pr ą du oczkowego I ź r wskaz i warto ść symboliczna pr ą du ź ródlowego j liczba urojona; operator obrotu wskazu L indukcyjno ść wlasna M indukcyjno ść wzajemna P moc czynna P gen moc czynna „generatorowa” P odb moc czynna „odbiornikowa” P W wskazanie watomierza Q moc bierna Q gen moc bierna „generatorowa” Q odb moc bierna „odbiornikowa” R rezystancja S moc pozorna S moc zespolona S gen moc zespolona „generatorowa” S odb moc zespolona „odbiornikowa” t czas u napi ę cie U warto ść skuteczna napi ę cia; napi ę cie mi ę dzyfazowe linii trójfazowej; napi ę - cie mi ę dzyfazowe odbiornika trójfazo- wego (warto ść skuteczna) U f napi ę cie fazowe linii trójfazowej; na- pi ę cie fazowe odbiornika trójfazowego (warto ść skuteczna) U V
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

ep16r7 - 131 Elektrotechnika podstawowa ROZDZIA 7...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online