ep17r7 - 143 7. Rozwizywanie obwodw prdu sinusoidalnego...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du sinusoidalnego 143 Wyklad XVII. PODSTAWOWE STRUKTURY OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH Uklad wielofazowy i uklad trójfazowy Terminem uklad wielofazowy okre ś la si ę zbiór – w liczbie dwa lub wi ę kszej – takich, zwi ą zanych ze sob ą strukturalnie obwodów elektrycznych, ż e w ka ż dym z nich dziala jedno ź ródlo napi ę cia sinusoidalnego o cz ę stotliwo ś ci takiej samej jak w obwodach pozostalych, oraz pocz ą tkowym k ą cie fazowym ró ż nym ni ż w obwodach pozostalych. Obwody tworz ą ce uklad wielofazowy nosz ą nazw ę faz tego ukladu. Jak wiadomo, termin „faza” oznacza te ż bie żą c ą warto ść argumentu przebiegu sinusoidalnego, tj. ϖ t + ψ , dlatego aby nie po- wodowa ć nieporozumie ń , zaznacza si ę zwykle, czy chodzi o faz ę ukladu, czy o faz ę przebiegu (unika si ę te ż u ż ywania skróconej nazwy pocz ą tkowego k ą ta fazowego: „faza pocz ą tkowa”). Uporz ą dkowanie pocz ą tkowych k ą tów fazowych u napi ęć ź ródlowych w fazach ukladu – wg ma- lej ą cych warto ś ci – wyznacza kolejno ść faz ukladu. Je ś li punkty o tych warto ś ciach dziel ą prze- dzial o dlugo ś ci równej 2 π = 360 ° (okres funkcji sinus) na równe odcinki, a przy tym warto ś ci sku- teczne napi ęć w fazach s ą jednakowe, to taki uklad wielofazowy nazywa si ę symetrycznym . Fazy ukladu oznacza si ę kolejnymi literami alfabetu (oznaczeniem pierwszej fazy mo ż e, ale nie musi by ć litera A) lub cyframi (w takim wypadku oznaczeniem pierwszej fazy jest zawsze cyfra 1). Warto zaznaczy ć , ż e kolejno ść faz nie jest równoznaczna z ich numeracj ą (oznaczeniem faz). Za pierwsz ą faz ę mo ż na obra ć dowoln ą faz ę ukladu. U ż ywa si ę te ż poj ęć : zgodna i przeciwna kolej- no ść faz, np. w zwi ą zku ze sposobem przyl ą czenia zacisków odbiornika do zacisków ź ródla. Uklad trójfazowy to uklad o trzech fazach (obwodach fazowych). Fazy ukladu trójfazowego ozna- cza si ę literami, np. A , B , C , albo cyframi 1, 2, 3. Fazom ukladu oznaczonym cyframi 1, 2, 3 odpo- wiadaj ą kolejno ś ci faz zgodne: 1, 2, 3; 2, 3, 1 i 3, 1, 2, oraz przeciwne: 1, 3, 2; 2, 1, 3 i 3, 2, 1. ż nice faz pocz ą tkowych napi ęć ź ródlowych symetrycznego ukladu trójfazowego s ą równe ± 120 ° , jak na rys. obok, gdzie dla wskazu w fazie A przyj ę to pocz ą tkowy k ą t fazowy równy 0. Funkcje czasu wyra ż aj ą ce te napi ę cia s ą nast ę puj ą cych postaci: t E t e m A sin ) ( = , (7.19a) ) 120 sin( ) ( o - = t E t e m B , (7.19b) ) 120 sin( ) ( o + = t E t e m C , (7.19c) a warto ś ci symboliczne - E E A = , 3 2 - = j B e E E , 3 2 = j C e E E . (7.20) Gdy obwody fazowe nie s ą pol ą czone ze sob ą galwanicznie, to uklad wielofazowy (trójfazowy) okre ś la si ę jako nieskojarzony , gdy natomiast wyst ę puje tego rodzaju pol ą czenie – jako skojarzony . Ź
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 10

ep17r7 - 143 7. Rozwizywanie obwodw prdu sinusoidalnego...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online