{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep18r7 - 153 7 Rozwizywanie obwodw prdu sinusoidalnego...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Rozwi ą zywanie obwodów pr ą du sinusoidalnego 153 Wyklad XVIII. SZCZEGÓLNE KONFIGURACJE OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH. POMIARY MOCY W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH Symetryczny odbiornik o ukladzie gwiazdowym W symetrycznym odbiorniku „gwiazdowym”, zasilanym napi ę ciem symetrycznym (na rys. – uklad oraz wykres dla ϕ > 0 ): ϕ j e Z Z Z Z Z = = = = 3 2 1 ; warto ś ci skuteczne napi ęć i pr ą dów - U U U U = = = 31 23 12 , 3 3 2 1 U U U U U f = = = = ; I I I I = = = 3 2 1 , Z U Z U I f 3 = = ; moce - ϕ ϕ cos cos 3 2 = = Z U I U P f , ϕ ϕ in in 3 2 s Z U s I U Q f = = ; ϕ cos 3 I U P = , ϕ in 3 s I U Q = ; I U Z U I U Q P S f 3 3 2 2 2 = = = + = . Symetryczny odbiornik o ukladzie trójk ą towym W symetrycznym odbiorniku „trójk ą towym”, zasilanym napi ę ciem symetrycznym (na rys. – uklad oraz wykres dla ϕ > 0 ): ϕ j e Z Z Z Z Z = = = = 31 23 12 ; warto ś ci skuteczne napi ęć i pr ą dów - U U U U = = = 31 23 12 ; Z U I I I I f = = = = 31 23 12 , f I I I I I 3 3 2 1 = = = = , Z U I 3 = ; moce - ϕ ϕ cos 3 cos 3 2 = = Z U I U P f , ϕ ϕ in 3 in 3 2 s Z U s I U Q f = = ; ϕ cos 3 I U P = , ϕ in 3 s I U Q = ; I U Z U I U Q P S f 3 3 3 2 2 2 = = = + = . Przel ą czenie symetrycznego odbiornika z gwiazdy na trójk ą t, lub odwrotne W celu zmiany pr ą du i mocy symetrycznego odbiornika trójfazowego, mo ż na przel ą cza ć jego ele- menty fazowe z gwiazdy na trójk ą t, albo na odwrót. Z zapisanych wy ż ej wzorów dla gwiazdy (indeks Υ ): Z U I 3 = Υ , Z U S 2 = Υ , i dla trójk ą ta (indeks ): Z U I 3 = , Z U S 2 3 = , wynikaj ą zwi ą zki: Υ I I 3 = , Υ S S 3 = ( oraz Υ P P 3 = ; Υ Q Q 3 = ). L 1 L 2 L 3 Z U 1 Z U 2 Z U 3 I 1 I 2 I 3 U 31 U 12 U 23 I 1 U 12 ϕ U 23 U 31 U 1 I 2 U 2 I 3 U 3 ϕ ϕ ϕ I 12 Z Z I 23 I 31 Z I 1 I 2 I 3 U 31 U 12 U 23 L 1 L 2 L 3 U 12 ϕ U 23 U 31 I 3 -I 23 I 31 ϕ I 1 -I 31 I 12 ϕ ϕ -I 12 ϕ I 23 ϕ I 2 ϕ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wyklad XVIII 154 Przerwa w fazie odbiornika „gwiazdowego” zasilanego czteroprzewodowo Przy przerwanej jednej fazie w symetrycznym odbiorniku „gwiazdowym”, zasilanym czteroprze- wodowo napi ę ciem symetrycznym (rys. – przerwa w fazie 1.; wykres dla ϕ > 0 ) : = 1 Z , ϕ j e Z Z Z Z = = = 3 2 ; warto ś ci skuteczne napi ęć i pr ą dów - U U U U = = = 31 23 12 , 3 3 2 1 U U U U U f = = = = ; 0 1 = I , I I I I N = = = 3 2 , Z U Z U I f 3 = = . Po przerwaniu jednej fazy: napi ę cia wszystkich faz oraz pr ą dy faz „zdrowych” nie ulegaj ą zmianie, za ś pr ą d w przewodzie neutralnym ma warto ść skuteczn ą tak ą sam ą , jak pr ą dy faz „zdrowych”. Przerwa w fazie odbiornika „gwiazdowego” zasilanego trójprzewodowo Przy przerwanej jednej fazie w symetrycznym odbiorniku „gwiazdowym”, zasilanym trójprzewo- dowo napi ę ciem symetrycznym (rys. – przerwa w fazie 1.; wykres dla ϕ > 0 ) : = 1 Z , ϕ j e Z Z Z Z = = = 3 2 ; warto ś ci skuteczne napi ęć i pr ą dów - U U U U = = = 31 23 12 , U U = 2 3 1 , 0 1 = I ; 2 3 2 U U U = = ; Z U I I 2 3 2 = = .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

ep18r7 - 153 7 Rozwizywanie obwodw prdu sinusoidalnego...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online