ep18r7 - 7. Rozwi zywanie obwodw pr du sinusoidalnego 153...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7. Rozwi zywanie obwodw pr du sinusoidalnego 153 Wyklad XVIII. SZCZEGLNE KONFIGURACJE OBWODW TRJFAZOWYCH. POMIARY MOCY W OBWODACH TRJFAZOWYCH Symetryczny odbiornik o ukladzie gwiazdowym W symetrycznym odbiorniku gwiazdowym, zasilanym napi ciem symetrycznym (na rys. uklad oraz wykres dla > ): j e Z Z Z Z Z = = = = 3 2 1 ; warto ci skuteczne napi i pr dw - U U U U = = = 31 23 12 , 3 3 2 1 U U U U U f = = = = ; I I I I = = = 3 2 1 , Z U Z U I f 3 = = ; moce - cos cos 3 2 = = Z U I U P f , in in 3 2 s Z U s I U Q f = = ; cos 3 I U P = , in 3 s I U Q = ; I U Z U I U Q P S f 3 3 2 2 2 = = = + = . Symetryczny odbiornik o ukladzie trjk towym W symetrycznym odbiorniku trjk towym, zasilanym napi ciem symetrycznym (na rys. uklad oraz wykres dla > ): j e Z Z Z Z Z = = = = 31 23 12 ; warto ci skuteczne napi i pr dw - U U U U = = = 31 23 12 ; Z U I I I I f = = = = 31 23 12 , f I I I I I 3 3 2 1 = = = = , Z U I 3 = ; moce - cos 3 cos 3 2 = = Z U I U P f , in 3 in 3 2 s Z U s I U Q f = = ; cos 3 I U P = , in 3 s I U Q = ; I U Z U I U Q P S f 3 3 3 2 2 2 = = = + = . Przel czenie symetrycznego odbiornika z gwiazdy na trjk t, lub odwrotne W celu zmiany pr du i mocy symetrycznego odbiornika trjfazowego, mo na przel cza jego ele- menty fazowe z gwiazdy na trjk t, albo na odwrt. Z zapisanych wy ej wzorw dla gwiazdy (indeks ): Z U I 3 = , Z U S 2 = , i dla trjk ta (indeks ): Z U I 3 = , Z U S 2 3 = , wynikaj zwi zki: I I 3 = , S S 3 = ( oraz P P 3 = ; Q Q 3 = ). L 1 L 2 L 3 Z U 1 Z U 2 Z U 3 I 1 I 2 I 3 U 31 U 12 U 23 I 1 U 12 U 23 U 31 U 1 I 2 U 2 I 3 U 3 I 12 Z Z I 23 I 31 Z I 1 I 2 I 3 U 31 U 12 U 23 L 1 L 2 L 3 U 12 U 23 U 31 I 3-I 23 I 31 I 1-I 31 I 12 -I 12 I 23 I 2 Wyklad XVIII 154 Przerwa w fazie odbiornika gwiazdowego zasilanego czteroprzewodowo Przy przerwanej jednej fazie w symetrycznym odbiorniku gwiazdowym, zasilanym czteroprze- wodowo napi ciem symetrycznym (rys. przerwa w fazie 1.; wykres dla > ) : = 1 Z , j e Z Z Z Z = = = 3 2 ; warto ci skuteczne napi i pr dw - U U U U = = = 31 23 12 , 3 3 2 1 U U U U U f = = = = ; 1 = I , I I I I N = = = 3 2 , Z U Z U I f 3 = = . Po przerwaniu jednej fazy: napi cia wszystkich faz oraz pr dy faz zdrowych nie ulegaj zmianie, za pr d w przewodzie neutralnym ma warto skuteczn tak sam , jak pr dy faz zdrowych....
View Full Document

Page1 / 6

ep18r7 - 7. Rozwi zywanie obwodw pr du sinusoidalnego 153...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online