{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z01 - 159 Elektrotechnika podstawowa ZADANIA Materia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 159 ZADANIA Material ć wiczeniowy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 160 Wa ż niejsze wzory wykorzystywane w zadaniach Poj ę cia i zale ż no ś ci Numery wzorów Strony REZYSTANCJE. POJEMNO Ś CI. OBWODY PR Ą DU I STRUMIENIA STALEGO Prawo Ohma, rezystancja i konduktancja (1.10c, d, e) 19 Moc pr ą du elektrycznego (1.16a) 20 Uklady rezystancyjne równowa ż ne (1.18a, b), (1.19a,b), (1.20c, d) 21, 22 Pojemno ść elektryczna (2.8a) 31 Uklady pojemno ś ciowe równowa ż ne (2.11a), (2.13a), (2.18), (2.19) 33, 34 Energia pola elektrostatycznego (2.20c) 34 Prawa Kirchhoffa dla pr ą du stalego (3.6), (3.7a, b) 47 Bilans mocy obwodu pr ą du stalego (3.8a) 49 Ź ródla rzeczywiste pr ą du stalego równowa ż ne (3.15a, b), (3.16a, b) 52 Dzielnik napi ę cia i dzielnik pr ą du stalego (3.26a, b), (3.28a, b) 56 Wspólczynniki i macierze incydencji (4.3a, b), (4.4a, b, c), (4.8a) 64, 66, 67, 68 Równanie równowagi wzgl ę dem pr ą dów (4.12a, b, c, d, e) 69, 70 Równanie oczkowe (4.21b, c, d, e, f), (4.22) 77 Równanie w ę zlowe (4.25b, c, d ,e), (4.26) 79 Twierdzenie Thevenina (4.33a, b), (4.34a, b) 85 Twierdzenie Nortona (4.40a, b), (4.41a, b) 87 Prawa obwodów magnetycznych (5.12), (5.13a, b, c, d, e) 98 WIELKO Ś CI ZMIENNE W CZASIE. OBWODY PR Ą DU SINUSOIDALNEGO Warto ś ci ś rednie, skuteczne i wyprostowane (6.6a, b), (6.10a, b), (6.11a, b) 112, 113 Wspólczynniki szczytu i ksztaltu (6.13a, b), (6.14a, b) 113 Przebiegi sinusoidalne pr ą du i napi ę cia (6.16a, b), (6.49a, b) 114, 126 K ą t przesuni ę cia fazowego (6.24), (6.35f), (6.39f) 115, 117, 118
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

ep19z01 - 159 Elektrotechnika podstawowa ZADANIA Materia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online