ep19z01 - Elektrotechnika podstawowa 159 ZADANIA M a t e r...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 159 ZADANIA M a t e r i a l ć w i c z e n i o w y Elektrotechnika podstawowa 160 Wa ż niejsze wzory wykorzystywane w zadaniach Poj ę cia i zale ż no ś ci Numery wzorów Strony REZYSTANCJE. POJEMNO Ś CI. OBWODY PR Ą DU I STRUMIENIA STALEGO Prawo Ohma, rezystancja i konduktancja (1.10c, d, e) 19 Moc pr ą du elektrycznego (1.16a) 20 Uklady rezystancyjne równowa ż ne (1.18a, b), (1.19a,b), (1.20c, d) 21, 22 Pojemno ść elektryczna (2.8a) 31 Uklady pojemno ś ciowe równowa ż ne (2.11a), (2.13a), (2.18), (2.19) 33, 34 Energia pola elektrostatycznego (2.20c) 34 Prawa Kirchhoffa dla pr ą du stalego (3.6), (3.7a, b) 47 Bilans mocy obwodu pr ą du stalego (3.8a) 49 Ź ródla rzeczywiste pr ą du stalego równowa ż ne (3.15a, b), (3.16a, b) 52 Dzielnik napi ę cia i dzielnik pr ą du stalego (3.26a, b), (3.28a, b) 56 Wspólczynniki i macierze incydencji (4.3a, b), (4.4a, b, c), (4.8a) 64, 66, 67, 68 Równanie równowagi wzgl ę dem pr ą dów (4.12a, b, c, d, e) 69, 70 Równanie oczkowe (4.21b, c, d, e, f), (4.22) 77 Równanie w ę zlowe (4.25b, c, d ,e), (4.26) 79 Twierdzenie Thevenina (4.33a, b), (4.34a, b) 85 Twierdzenie Nortona (4.40a, b), (4.41a, b) 87 Prawa obwodów magnetycznych (5.12), (5.13a, b, c, d, e) 98 WIELKO Ś CI ZMIENNE W CZASIE. OBWODY PR Ą DU SINUSOIDALNEGO Warto ś ci ś rednie, skuteczne i wyprostowane (6.6a, b), (6.10a, b), (6.11a, b) 112, 113 Wspólczynniki szczytu i ksztaltu (6.13a, b), (6.14a, b) 113 Przebiegi sinusoidalne pr...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 6

ep19z01 - Elektrotechnika podstawowa 159 ZADANIA M a t e r...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online