ep19z02a - 165 Zadania 2. CZENIE POJEMNOCI LINIOWYCH Zad....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 165 2. L Ą CZENIE POJEMNO Ś CI LINIOWYCH Zad. 2-1. Wyznacz warto ść pojemno ś ci zast ę pczej mi ę dzy zaciskami A i B danego ukladu. Rozwi ą zania : a) 2 1 6 1 3 1 = + (1 μ F) b) 1 6 1 3 1 2 1 = + + (1 μ F) c) 9 6 3 = + ( μ F) d) 6 3 2 1 = + + ( μ F) Zad. 2-2. Wyznacz warto ś ci pojemno ś ci ukladu trójk ą towego, równowa ż nego (ze wzgl ę du na wielko ś ci zaciskowe) danemu ukladowi gwiazdowemu. Uwaga . Przy zamianie gwiazda-trójk ą t maj ą zastosowanie nast ę puj ą ce wzory: 3 2 1 2 1 12 C C C C C C + + = , 3 2 1 3 2 23 C C C C C C + + = , 3 2 1 1 3 31 C C C C C C + + = . a) Rozwi ą zanie : 1 18 6 3 = ( μ F), 3 18 9 6 = ( μ F), 5 , 1 18 3 9 = ( μ F). b) 2 18 6 6 = ( μ F), 3 μ F 6 μ F A B 2 μ F A B 2 μ F 3 μ F 6 μ F A B 1 μ F A B 9 μ F A B 3 μ F 6 μ F A B 6 μ F A B 1 μ F 2 μ F 3 μ F A B 1 3 μ F 2 3 6 μ F 9 μ F 1 1,5 μ F 2 3 3 μ F 1 μ F 1 6 μ F 2 3 6 μ F 6 μ F 1 2 μ F 2 3 2 μ F 2 μ F
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 166 Zad. 2-3. Wyznacz warto ś ci pojemno ś ci ukladu gwiazdowego, równowa ż nego (ze wzgl ę du na wielko ś ci zaciskowe) danemu ukladowi trójk ą towemu. Uwaga . Przy zamianie trójk ą t-gwiazda maj ą zastosowanie nast ę puj ą ce wzory:
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

ep19z02a - 165 Zadania 2. CZENIE POJEMNOCI LINIOWYCH Zad....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online