ep19z02b - 167 Zadania Zad 2-5 aden z kondensatorw w...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 167 Zad. 2-5. Ż aden z kondensatorów w podanym ukladzie nie byl naladowany w chwili przyl ą czenia ź ródla napi ę ciowego. Oblicz warto ś ci napi ęć na kondensatorach i ladunków kondensatorów. Uwaga . Formalnie, ladunek kondensatora jest dodatni, a znaki ladunków zgromadzonych na jego okladzinach s ą zwi ą zane z biegunowo ś ci ą napi ę cia. Napi ę cia stale strzalkuje si ę na ogól tak, by ich warto ś ci byly dodatnie (wyst ę powaly ze znakiem plus ). Znaki ladunków na okladzinach s ą wi ę c okre ś lone przez zwroty strzalek napi ę cia i znak napi ę cia. Gdy napi ę cie zmienia znak, to samo staje si ę z ladunkami na jego okladzinach. Gdy napi ę cie jest ujemne, to znaki ladunków na okladzinach s ą odwrotne, ni ż by to wynikalo z jego zwrotu. Symbole pojemno ś ci oraz ladunków, wyst ę puj ą ce we wzorach, nie zawsze s ą opisane na rysunkach. Z zasady maj ą one takie same indeksy, jak napi ę cia, wi ę c nie powoduje to niejasno ś ci. a) Rozwi ą zanie : Przy równoleglym pol ą czeniu kondensatorów, na ka ż dym z nich jest to samo napi ę cie, a zatem: 12 3 2 1 = = = = U U U U V; 12 12 1 1 1 = = = U C Q μ C, 24 12 2 2 2 = = = U
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ep19z02b - 167 Zadania Zad 2-5 aden z kondensatorw w...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online