ep19z02c - 170 Elektrotechnika podstawowa Zad. 2-6....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 170 Zad. 2-6. Kondensator o pojemno ś ci C 1 = 1 μ F zostal naladowany do napi ę cia U = 60 V, a nast ę p- nie odl ą czony od ź ródla i pol ą czony – jak na rysunku – z nienaladowanym kondensatorem o po- jemno ś ci C 2 = 2 μ F. Oblicz warto ść napi ę cia na tak pol ą czonych kondensatorach oraz warto ść energii wytraconej w przewodach podczas ladowania C 2 z C 1 . Uklad w stanie I Uklad w stanie II U C Q = 1 1 ' , 0 ' 2 = Q 2 1 2 1 ' ' " " Q Q Q Q + = + A. Rozwi ą zanie metod ą ukladu zast ę pczego (pol ą czenie równolegle) 3 2 1 12 = + = C C C μ F , 60 " " " 1 2 1 12 = = + = U C Q Q Q μ C , 20 " 12 12 12 = = C Q U V, 20 12 2 1 = = = U U U V. B. Rozwi ą zanie metod ą równa ń ukladu (opis „formalny”) 2 1 U U = 2 1 2 1 ' ' " " Q Q Q Q + = + czyli 0 2 1 = - U U U C U C U C = + 1 2 2 1 1 Otrzymane równanie liczbowe = 60 0 2 1 1 1 2 1 U U - rozwi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

ep19z02c - 170 Elektrotechnika podstawowa Zad. 2-6....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online