{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z02d - 172 Elektrotechnika podstawowa Zad 2-8 Trzy...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 172 Zad. 2-8. Trzy kondensatory o tej samej warto ś ci pojemno ś ci C 1 = C 2 = C 3 = 1 μ F, naladowane do ż nych warto ś ci napi ę cia U 1 = 10 V, U 2 = 15 V, U 3 = 20 V, pol ą czono w sposób pokazany na ry- sunku liniami przerywanymi, gdzie s ą oznaczone napi ę cia i ladunki, jakie wyst ę puj ą przed zespole- niem elementów. Oblicz warto ś ci napi ę cia na kondensatorach pol ą czonych we wskazany sposób (szukane wielko ś ci s ą oznaczone na rysunku z liniami ci ą glymi). 10 1 1 1 = = U C Q μ C, 15 2 2 2 = = U C Q μ C, 20 3 3 3 = = U C Q μ C. A. Rozwi ą zanie metod ą superpozycji i ukladów zast ę pczych Ka ż dy z ladunków zgromadzonych na kondensatorach traktuje si ę jako oddzielne wymuszenie. Wyznacza si ę wi ę c i dodaje napi ę cia na kondensatorach, wywolane z osobna istnieniem ladunków na ka ż dym z kondensatorów. (1) 5 , 0 23 = C μ F (pol ą czenie szeregowe C 2 i C 3 ), 5 , 1 ) 1 ( = z C μ F (pol ą czenie równolegle C 1 i C 23 ; odpowiednie znaki ladunków), 3 20 ' ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 = = z C Q U V, 3 20 ' ' ) 1 ( 1 1 ) 1 ( 1 = = U C Q μ C, 3 10 ' ' ' ) 1 ( 1 1 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 = - = = Q Q Q Q μ C albo 3 10 ' ' ' ) 1 ( 1 23 ) 1 ( 3 ) 1 ( 2 = = = U C Q Q μ C, 3 10 ' ' 2 ) 1 ( 2 ) 1 ( 2 - = - = C Q U V, 3 10 ' ' 3 ) 1 ( 3 ) 1 ( 3 - = - = C Q U V. C 3 U 3 + Q 3 Q 3 C 1 U 1 + Q 1 Q 1 C 2 U 2 + Q 2 Q 2 C 3 U 3 + Q 3 Q 3 C 1 U 1 + Q 1 Q 1 C 2 U 2 Q 2 + Q 2 C 3 U 3(1) Q 3(1) + Q 3(1) C 1 U 1(1) + Q 1(1) Q 1(1) C 2 U
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z02d - 172 Elektrotechnika podstawowa Zad 2-8 Trzy...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online