ep19z02e - 176 Elektrotechnika podstawowa b stan po...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 176 b) stan po przel ą czeniu C 1 U U U = + 2 1 " " , Q U C U C 2 " " 1 1 1 1 = + - , = - 2 1 9 " " 2 1 1 1 2 1 U U , 3 = W , 6 1 = W , 21 2 = W ; 2 " 1 = U V, 7 " 2 = U V. B. Inny sposób rozwi ą zania (z zasady superpozycji) : (wst ę pne naladowanie – jw.) (zmiana ladunku równa 2 Q - (wynik ko ń cowy) uklad równolegly 3 = C μ F, 4 3 6 2 2 " = = = C Q U V ) Zad. 2-11. Po naladowaniu kondensatorów C 1 , C 2 i C 3 w ukladzie szeregowym ze ź ródlem U , odl ą czono C 1 i dol ą czono z powrotem przeciwnymi okladzinami. Oblicz warto ś ci napi ę cia na kon- densatorach przed t ą operacj ą i po niej. Dane: 4 1 = C μ F, 6 2 = C μ F, 12 3 = C μ F, 12 = U V. Rozwi ą zanie : a) stan przed przel ą czeniem C 1 2 = C μ F, 24 = = U C Q μ C, 6 ' 1 = U V, 4 ' 2 = U V, 2 ' 3 = U V; inaczej : U U U U = + + 3 2 1 ' ' ' , 0 ' ' 2 2 1 1 = + - U C U C , 0 ' ' 3 3 2 2 = + - U C U C , = - - 0 0 2 1 ' ' ' 12 6 0 0 6 4 1 1 1 3 2 1 U U U , . V 2 ' , V 4 ' , V 6 ' ; 144 2 , 144 4 , 144 6 , 144 3 2 1 3 2 1 = = = = = = = U U U W W W
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online