ep19z02e - 176 Elektrotechnika podstawowa b) stan po...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 176 b) stan po przel ą czeniu C 1 U U U = + 2 1 " " , Q U C U C 2 " " 1 1 1 1 = + - , = - 2 1 9 " " 2 1 1 1 2 1 U U , 3 = W , 6 1 = W , 21 2 = W ; 2 " 1 = U V, 7 " 2 = U V. B. Inny sposób rozwi ą zania (z zasady superpozycji) : (wst ę pne naladowanie – jw.) (zmiana ladunku równa 2 Q - (wynik ko ń cowy) uklad równolegly 3 = C μ F, 4 3 6 2 2 " = = = C Q U V ) Zad. 2-11. Po naladowaniu kondensatorów C 1 , C 2 i C 3 w ukladzie szeregowym ze ź ródlem U , odl ą czono C 1 i dol ą czono z powrotem przeciwnymi okladzinami. Oblicz warto ś ci napi ę cia na kon- densatorach przed t ą operacj ą i po niej. Dane: 4 1 = C μ F, 6 2 = C μ F, 12 3 = C μ F, 12 = U V. Rozwi ą zanie : a) stan przed przel ą czeniem C 1 2 = C μ F, 24 = = U C Q μ C, 6 ' 1 = U V, 4 ' 2 = U V, 2 ' 3 = U V; inaczej : U U U U = + + 3 2 1 ' ' ' , 0 ' ' 2 2 1 1 = + - U C U C , 0 ' ' 3 3 2 2 = + - U C U C , = - - 0 0 2 1 ' ' ' 12 6 0 0 6 4 1 1 1 3 2 1 U U U , . V 2 ' , V 4 ' , V 6 ' ; 144 2 , 144 4 , 144 6 , 144 3 2 1 3 2 1 = = = = = = = U U U W W W
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online