{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z03a - 177 Zadania 3 NAPICIOWE I PRDOWE RDA PRDU STAEGO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 177 3. NAPI Ę CIOWE I PR Ą DOWE Ź RÓDLA PR Ą DU STALEGO Zad. 3-1. Dane jest ź ródlo napi ę ciowe pr ą du stalego o parametrach: E = 20 V i R w = 2 . Wyznacz warto ś ci parametrów: I ź r i G w , równowa ż nego mu (ze wzgl ę du na wielko ś ci zaciskowe) ź ródla pr ą - dowego. Oblicz warto ś ci strat mocy w ź ródlach oraz ich sprawno ś ci w stanie jalowym i w stanie zwarcia (warto ś ci graniczne). Rozwi ą zanie : 10 = = w ź r R E I A , 5 , 0 1 = = w w R G S ; ( 29 2 2 2 w w w E R R E R I R P + = = ; ( 29 w w w w E G G G R R R I R R I R I E I U + = + = + = = 2 2 η ; ( 29 2 2 2 w ź r w w ź r I G G I G U G P + = = ; ( 29 w w w w ź r ź r I R R R G G G U G G U G I U I U + = + = + = = 2 2 η ; st ą d 2 2 1 E E w ź r I P R R P η + = , E ź r I η η - = 1 , ź r I E 1 η η - = ; - w stanie jalowym 0 = G , 0 = I , wi ę c 0 2 = = I R P w E , 1 = + = w w E G G G η , 200 2 = = w ź r ź r I G I P W, 0 = + = w ź r I G G G η (inaczej: 0 1 = - = E ź r I η η ); - w stanie zwarcia 0 = R , 0 = U , wi ę c 0 2 = = U G P w ź r I , 1 = + = w w ź r I R R R η , 200 2 = = w E R E P W, 0 = + = w E R R R η (inaczej: 0 1 = - = ź r I E η η ). Uwaga . Jak wida ć , sprawno ś ci równowa ż nych ź ródel – napi ę ciowego i pr ą dowego – osi ą gaj ą w stanie jalowym oraz w stanie zwarcia przeciwstawne sobie warto ś ci graniczne (1 i 0 oraz 0 i 1). Straty ź ródla pr ą dowego w stanie jalowym s ą równe stratom równowa ż nego ź ródla napi ę ciowego w stanie zwarcia (co zreszt ą wynika z zale ż no ś ci na zamian ę tych ź ródel). Zad. 3-2. Ź ródla z poprzedniego zadania s ą obci ąż ane rezystancj ą R o ró ż nych warto ś ciach. Oblicz warto ś ci mocy wydawanej przez ź ródla idealne: P E i P I ź r , mocy P wydawanej przez ź ródla rzeczy- wiste (pobieranej przez odbiornik R ), strat mocy: P E i P I ź r , oraz sprawno ś ci: η E i η I ź r – przy rezystancji obci ąż enia R równej: 8 ; 4 ; 2 ; 1 ; 0,5 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}