ep19z03b - 181 Zadania d Dane Ir1 = 2,5 A Ir2 = 3,5 A Rw1 =...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 181 d) Dane: I ź r 1 = 2,5 A, I ź r 2 = 3,5 A, R w 1 = 4 , R w 2 = 4 , R = 2 . Rozwi ą zanie (metoda ukladu zast ę pczego) : 4 , 2 = I A ; 8 , 4 = U V , 4 , 0 1 = U V , 4 , 4 2 = U V ; 52 , 11 = = I U P W , 96 , 0 1 1 = = I U P gen W , 56 , 10 2 2 = = I U P gen W , 1 1 1 1 = = ź r ź r I I U P W , 4 , 15 2 2 2 = = ź r ź r I I U P W . Zad. 3-9. Oblicz warto ś ci mocy wydawanych przez ka ż de z dwu ź ródel idealnych ( P E 1 albo P I ź r 1 i P E 2 albo P I ź r 2 ), wyst ę puj ą cych w obwodzie pokazanym na rysunku. a) Rozwi ą zanie : 5 2 10 = = I A , 3 2 6 2 10 16 1 = = - = I A , 48 3 16 1 = = E P W , 2 3 5 2 = - = I A , 20 2 10 2 = = E P W . b) Rozwi ą zanie : 6 2 12 = = I A , 3 1 = I A ( ź ródlo), 54 3 18 1 = = ź r I P W , 3 3 6 2 = - = I A , 36 3 12 2 = = E P W . c) Rozwi ą zanie : 3 1 = I A ( ź ródlo), 4 2 = I A ( ź ródlo), 7 4 3 = + = I A , 60 3 20 1 = = ź r I P W , 56 4 14 2 = = ź r I P W. 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ep19z03b - 181 Zadania d Dane Ir1 = 2,5 A Ir2 = 3,5 A Rw1 =...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online