ep19z04a - 183 Zadania 4 OBWODY PRDU STAEGO Z JEDNYM RDEM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 183 4. OBWODY PR Ą DU STALEGO Z JEDNYM Ź RÓDLEM Zad. 4-1. Oblicz warto ś ci pr ą dów i napi ęć w danych obwodach nierozgal ę zionych, z jednym ź ró- dlem rzeczywistym. a) Rozwi ą zanie : 2 6 12 3 2 1 12 = = + + = I A, 10 2 1 12 1 = - = U V, 4 2 2 2 = = U V, 6 2 3 3 = = U V; albo 4 10 3 2 2 2 = + = U V, 6 10 3 2 3 3 = + = U V (dzielnik napi ę cia). b) Rozwi ą zanie : 3 4 12 4 12 1 = + = I A, 1 4 12 4 4 2 = + = I A (dzielnik pr ą du); 12 3 4 1 = = U V albo 12 1 12 1 = = U V {inaczej - 1 12 4 16 2 = + = I A; 12 1 12 1 = = U V albo 12 1 4 16 1 = - = U V; 3 1 4 1 = - = I A}; 2 1 2 2 = = U V, 4 1 4 3 = = U V, 6 1 6 4 = = U V, albo 2 12 6 4 2 2 2 = + + = U V, 4 12 6 4 2 4 3 = + + = U V, 6 12 6 4 2 6 4 = + + = U V (dzielnik napi ę cia). Zad. 4-2. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danych obwodach z idealnym ź ródlem napi ę - ciowym. a) Rozwi ą zanie : 4 6 24 = A, 3 4 2 2 24 = + + A, 7 3 4 = + A; 1 3 3 6 3 = + A, 2 3 3 6 6 = + A. U 1 U 4 U 2 2 4 6 I 1 U 3 4 A 4 I 2 16 V U 1 12 4 I 2 12 U 1 4 I 1 4 A I 2 12 V 6 V 2 V 2 4 6 3 A 4 V 4 A 4 1 A 12 V U 3 U 1 U 2 2 3 1 I 6 2 24 V 6 3 4 6 2 24 V 2 4 A 4 7 A 3 A 6 2 24 V 6 3 4 3 A 2 A 7 A 1 A 3 A 4 A
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 184 b) Rozwi ą zanie : 6 2 1 1 24 = + + A, 6 6 1 = V; 2 3 6 = A, 1 6 6 = A, 3 2 6 = A . c) Rozwi ą zanie : 12 2 3 60 = + A;
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ep19z04a - 183 Zadania 4 OBWODY PRDU STAEGO Z JEDNYM RDEM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online