ep19z04b - 185 Zadania f 2 I2 Rozwizanie I3 3 I1 6 1,2(R23...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 185 f) Rozwi ą zanie : 2 , 1 3 2 3 2 23 = + = R ; 5 2 , 1 6 36 1 = + = I A, 3 5 3 2 3 2 = + = I A, 2 3 5 3 = - = I A. f ’) f ”) Odpowied ź : Odpowied ź : 9 1 = I A, 8 1 = I A, 6 2 = I A, 6 2 = I A, 3 3 = I A. 2 3 = I A. ( do samodzielnego rozwi ą zania ) ( do samodzielnego rozwi ą zania ) g) Zad. 4-3. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danych obwodach z idealnym ź ródlem pr ą do- wym oraz napi ę cia na tym ź ródle. a) Rozwi ą zanie : 4 10 4 6 4 = + A, 6 10 4 6 6 = + A; 24 4 6 = V; 2 6 3 6 3 = + A, 4 6 3 6 6 = + A. I 3 36 V 6 3 2 I 1 I 2 36 V 6 1,2 ( R 23 ) I 1 I 1 36 V 6 3 2 I 3 I 2 I 2 36 V 6 3 2 I 3 I 1 4 A 6 24 V 3 3 1 3 C B A 1 1 24 V 4 4 4 24 V 3 3 3 3 3 3 C B A 24 V 4 4 4 24 V 4 A 2 A 2 A 3 3 1 3 C B A 1 1 24 V 2 A 6 V 2 A 6 V 0 4 A 3 3 3 3 3 3 C B A 24 V 2 A 2 A 0 2 A 4 A 2 A 6 2 6 3 10 A 4 A 6 A 6 2 2 10 A 6 2 6 3 6 A 4 A 2 A 4 A 10 A 24 V
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 186 b) Rozwi ą zanie : 72 12 ) 1 2 3 ( = + + V; 3 12 12 4 4 = + A, 9 3 12 = - A, 8 12 6 3 6 = + A, 4 8 12 = - A. c) Odpowied ź : ( do samodzielnego rozwi ą zania ) Zad. 4-4. Wyznacz warto ś ci pr ą dów w przewodach zaznaczonych na schemacie obwodu. Rozwi ą zania : a) 3 3 6 1 = - = I A, inaczej - 3 1 2 1 = + = I A; 5 2 3 2 = + = I A,
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

ep19z04b - 185 Zadania f 2 I2 Rozwizanie I3 3 I1 6 1,2(R23...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online