ep19z05a - 187 Zadania 5. OBWODY ROZGAZIONE PRDU STAEGO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 187 5. OBWODY ROZGAL Ę ZIONE PR Ą DU STALEGO Zad. 5-1. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danym obwodzie, posluguj ą c si ę metod ą prze- ksztalcania sieci (z zamian ą ź ródel). a) Rozwi ą zanie : 3 2 25 , 2 3 5 , 4 9 I = - = I A ; 3 10 4 I II = - = I I A , ( powrót do obwodu danego ) 3 8 2 I III = + = I I A ; 5 , 2 9 3 9 II = + = I I a A , 6 5 9 3 3 II = + = I I b A , 2 9 3 9 III = + = I I c A , 3 2 9 3 3 III = + = I I d A , 5 , 0 9 3 9 I = + = I I e A , 6 1 9 3 3 I = + = I I f A ; 5 , 1 = + d b I I A , 5 , 0 = - f d I I A , 1 = + f b I I A ; 5 , 1 5 , 2 4 = - A , 0 2 2 = - . b) Rozwi ą zanie : 3 3 3 3 3 3 6 V 12 V 3 3 3 3 3 3 2 A 4 A 3 3 9 9 9 3 2 A 4 A 2,25 2,25 2,25 2 A 4 A 2,25 2,25 2,25 4,5 V 9 V I I I I I I I II 2,25 2,25 2,25 2 A 4 A I III I I 3 3 9 9 9 3 2 A 4 A I f I c I a I b I e I d 3 3 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

ep19z05a - 187 Zadania 5. OBWODY ROZGAZIONE PRDU STAEGO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online