ep19z05b - 189 Zadania 18 18 = 3 A I 3 = I8 = I 6 = = 2 A I...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 189 3 6 18 ' ' 5 1 = = = I I A , 2 9 18 ' ' ' 6 8 3 = = = - = - I I I A , 0 ' ' 4 2 = - = I I A , 5 ' ' ' 3 1 7 = - = I I I A – kolejno: 3 ' 1 = I A, 0 ' 2 = I , 2 ' 3 - = I A, 0 ' 4 = I , 3 ' 5 = I A, 2 ' 6 = I A, 5 ' 7 = I A, 2 ' 8 - = I A. 0 " " 5 1 = = I I , 4 9 36 " " " 6 7 3 = = - = - = I I I A , 6 6 36 " " 4 2 = = = - I I A , 10 " " " 2 3 8 = - = I I I A – kolejno: 0 " 1 = I , 6 " 2 - = I A, 4 " 3 = I A, 6 " 4 = I A, 0 " 5 = I , 4 " 6 - = I A, 4 " 7 - = I A, 10 " 8 = I A. 10 12 5 1 5 " ' 1 = + = I A , 2 12 5 1 1 " ' 5 - = + - = I A , 8 12 4 2 4 " ' 2 = + = I A , 4 12 4 2 2 " ' 4 = + = I A , 8 12 6 3 6 " ' 3 = + = I A , 4 12 6 3 3 " ' 6 = + = I A ( dzielniki pr ą du ); 2 " ' " ' " ' 3 1 7 = - = I I I A , 0 " ' " ' " ' 2 3 8 = - = I I I – kolejno: 10 " ' 1 = I A, 8 " ' 2 = I A, 8 " ' 3 = I A, 4 " ' 4 = I A, 2 " ' 5 - = I A, 4 " ' 6 = I A, 2 " ' 7 = I A, 0 " ' 8 = I . Wyniki: 13 1 = I A, 2 2 = I A, 10 3 = I A, 10 4 = I A, 1 5 = I A, 2 6 = I A, 3 7 = I A, 8 8 = I A ( sumy warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w ukladach ze ź ródlami przyl ą czonymi osobno ). Zad. 5-3. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danym obwodzie, korzystaj ą c z równa ń równo- wagi (metoda klasyczna). a) Rozwi ą zanie : Graf obwodu z przyj ę tym dendrytem (konary narysowane grubymi liniami) oraz oznaczo- nymi w ę zlami i oczkami - Liczba gal ę zi g = 8 ; liczba pseudogal ę zi h = 1 . Liczba w ę zlów w = 6 . Liczba w ę zlów niezale ż nych m = w – 1 = 5 . Liczba oczek niezale ż nych n = g m = 3 . Obrane w ę zly niezale ż ne: 1 , 2 , 3, 4 , 5 (w ę zel zale ż ny: 0 ); oczka niezale ż ne: I , II , III (wrysowano je te ż na schemacie obwodu, aby odczyta ć warto ś ci rezystancji oraz napi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z05b - 189 Zadania 18 18 = 3 A I 3 = I8 = I 6 = = 2 A I...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online