ep19z05c - 193 Zadania Zad. 5-6. Oblicz wartoci prdw...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 193 Zad. 5-6. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danym obwodzie, posluguj ą c si ę metod ą w ę zlo- w ą . Sporz ą d ź bilans mocy obwodu. a) Rozwi ą zanie : Liczba w ę zlów w = 3 . Liczba w ę zlów niezale ż nych m = w – 1 = 2 . Potencjal w obranym w ęź le odniesienia V 0 = 0 . Macierzowe równanie w ę zlowe – wzór liczbowy (jednostki: [ G .. ] = 1 S, [ I ź r .. ] = 1 A, [ V .. ] = 1 V): - = - - 5 4 3 2 2 3 2 1 V V ; . 7 ; 2 ; 5 2 1 - = = = W W W Warto ś ci potencjalów: 4 , 0 1 1 = = W W V V , 4 , 1 2 2 - = = W W V V . Warto ś ci napi ęć gal ę ziowych (odbiornikowych – wzgl ę dem pr ą dów w konduktancjach gal ę zi): 4 , 0 1 0 1 - = - = V V U V , 8 , 1 1 2 2 - = - = V V U V , 4 , 1 0 2 3 - = - = V V U V . Warto ś ci pr ą dów: 4 , 0 1 1 1 - = = U G I A , 6 , 3 2 2 2 - = = U G I A , 4 , 1 3 3 3 - = = U G I A . Bilans mocy:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

ep19z05c - 193 Zadania Zad. 5-6. Oblicz wartoci prdw...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online