ep19z05d - 195 Zadania Zad 5-8 Oblicz wartoci prdw...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 195 Zad. 5-8. Oblicz warto ś ci pr ą dów gal ę ziowych w danym obwodzie, stosuj ą c metod ę oczkow ą . Uwaga . Trzeba „przenie ść ” wyst ę puj ą ce w obwodzie „samotne” ź ródla pr ą dowe (tworz ą ce pseu- dogal ę zie), a nast ę pnie sprowadzi ć wszystkie gal ę zie do postaci napi ę ciowej, rozwi ą za ć przeksztal- cony obwód i obliczy ć brakuj ą ce pr ą dy w obwodzie danym. Gdy w obwodzie s ą pol ą czenia nie- istotne, to warto je zlikwidowa ć przed napisaniem równania (prostszy obwód – prostsze równanie). a) Rozwi ą zanie : ( obwód z zadania 5-7c ) = - - 60 1 2 11 2 2 11 2 1 o o I I ; . A 3 6 9 ; A 6 3 9 ; A 6 ' ; A 3 ' ; A 6 ; A 3 ; A 3 ; A 6 ; A 3 ; 702 ; 351 ; 117 5 4 5 4 3 2 1 2 1 2 1 = - = = - = - = - = = = = = = = = = I I I I I I I I I W W W o o b) Rozwi ą zanie : ( obwód z zada ń 5-2b i 5-3a ) (*) - = -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

ep19z05d - 195 Zadania Zad 5-8 Oblicz wartoci prdw...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online