ep19z06 - 201 Zadania 6. OBWODY PRDU STAEGO Z GAZI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 201 6. OBWODY PR Ą DU STALEGO Z GAL Ę ZI Ą NIELINIOW Ą Zad. 6-1. Dana jest – w postaci tablicy i wykresu – zale ż no ść I = f R ( E ), wyznaczona do ś wiadczal- nie dla ź ródla napi ę ciowego o stalej rezystancji wewn ę trznej R w = 2 i regulowanym napi ę ciu E , zasilaj ą cego rezystor nieliniowy. Wyznacz charakterystyk ę rezystora nieliniowego I = f ( U ) . Obliczenia : I R E U w - = (wyniki oblicze ń - w tablicy) Dane Obliczone E (V) I (A) U (V) 0 0,000 0,000 2 0,006 1,988 4 0,038 3,924 6 0,099 5,802 8 0,181 7,638 10 0,273 9,455 12 0,363 11,274 14 0,445 13,111 16 0,512 14,977 18 0,562 16,876 20 0,594 18,812 Zad. 6-2. Rezystancja nieliniowa z poprzedniego zadania jest pol ą czona: a) szeregowo, b) równo- legle, z rezystancj ą liniow ą R 1 = 20 ( G 1 = 0,05 S). Wyznacz charakterystyki wypadkowych re- zystancji tych ukladów . a) b) Obliczenia : Obliczenia : 2 1 2 I R U U a + = 2 1 2 U G I I b + = (wyniki oblicze ń (wyniki oblicze ń - w tablicy) - w tablicy) Uwaga . Procedurom obliczeniowym odpowiada dodawanie: a) odci ę tych, b) rz ę dnych, wykresów funkcji I = I ( U ) dla R 1 i R 2 . Dane Obliczone U 2 (V) I 2 (A) U a (V) I b (A) 0,00 0,000 0,00 0,000 1,99 0,006 2,11 0,106 3,92 0,038 4,68 0,234 5,80 0,099 7,78 0,389 7,64 0,181 11,26 0,563 9,45 0,273 14,91 0,745 11,27 0,363 18,54 0,927 13,11 0,445 22,00 1,100 14,98 0,512 25,21 1,261 16,88 0,562 28,11 1,406 18,81 0,594 30,70 1,535 ( R ) E R w U I 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 0 5 10 15 20 A I U V b 1 2 a 0,0 0,2 0,4 0,6 0 5 10 15 20 0,0 0,2 0,4 0,6 0 5 10 15 20 A I E V A I U V ( R 2 ) U a R 1 U 2 U 1 I a = I 2 ( R 2 ) U b = U 2 R 1 I 1 I b I 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 202 Zad. 6-3. Rezystancja nieliniowa o danej charakterystyce I 2 = f ( U 2 ) jest pol ą czona szeregowo z rezystancj ą liniow
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z06 - 201 Zadania 6. OBWODY PRDU STAEGO Z GAZI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online