ep19z07 - Zadania 205 7. OBWODY MAGNETOSTATYCZNE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 205 7. OBWODY MAGNETOSTATYCZNE (NIELINIOWE) Zad. 7-1. Dana jest charakterystyka magnesowania H st = f ( B ) stali transformatorowej (blach trans- formatorowych). Wyznacz zast ę pcze charakterystyki magnesowania rdzeni wykonanych z tej stali, przy istnieniu szczelin monta ż owych mi ę dzy blachami na drodze strumienia glównego. Dlugo ść szczelin, odniesiona do ś redniej drogi strumienia w rdzeniu, wynosi: a) 0,25 mm/m, b) 0,5 mm/m. Rozwi ą zanie : l H l B l l H l H l l H l H U st k p st k k ⋅ ≡ ⋅ +- ⋅ = ⋅ +- ⋅ = ⋅ = ∑ ∆ μ ∆ ∆ ∆ μ ) ( ) ( , gdzie 7 10 4- ⋅ = π μ H/m ; wzór „przeliczeniowy”: l l H B H H st st ∆ μ ⋅ - + = ; a) 3 10 25 ,- ⋅ = l l ∆ , b) 3 10 5 ,- ⋅ = l l ∆ ; poni ż ej – w tablicy i na wykresach – zale ż no ść dana H st = f ( B ) i zale ż no ś ci „przeliczone” H = f ( B ). H (A/m) B (T) stal rdze ń 0,25 rdze ń 0,5 0 0 0 0 0,1 30 50 70 0,2 50 90 130 0,3 60 120 179 0,4 80 160 239 0,5 100 199 299 0,6 120 239 359 0,7 145 284 423 0,8 170 329 488 0,9 210 389 568 1 270 469 668 1,1 375 594 812 1,2 525 764 1002 1,3 800 1058 1317 1,4 1250 1528 1806 1,5 2250 2548 2846 1,6 4500 4817 5134 1,7 8000 8336 8672 1,8 13100 13455 13810 1,9 22500 22872 23245 Zad. 7-2. Oblicz przeplyw i z ⋅ = Θ potrzebny do wytworzenia in- dukcji B = 1 T w rdzeniu ferromagnetycznym o przekroju poprzecz- nym S (jednakowym w jarzmach i kolumnach). Ś rednia droga stru- mienia w rdzeniu l = 1 m. Charakterystyka magnesowania – z po- przedniego zadania, opatrzona symbolem „rdze ń 0,25”. Rozwi ą zanie : B = 1 T → H = 469 A/m ; 469 = ⋅ = = l H U μ Θ A . T B 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 200 400 600 800 1000 1200 1400 A/m H stal rdze ń 0,25 rdze ń 0,5 ≡ Φ B H U μ l S Φ B H st U μ ∆ l S H p l l S z i B , H Φ Elektrotechnika podstawowa...
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z07 - Zadania 205 7. OBWODY MAGNETOSTATYCZNE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online