ep19z08a - Zadania 209 8 PARAMETRY OKRESOWYCH PRZEBIEGÓW...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 209 8. PARAMETRY OKRESOWYCH PRZEBIEGÓW PR Ą DU I NAPI Ę CIA Zad. 8-1. Dane s ą wykresy funkcji okresowych, przedstawiaj ą cych przebiegi czasowe pr ą du lub napi ę cia. Oblicz warto ś ci ś rednie, warto ś ci skuteczne i warto ś ci wyprostowane oraz warto ś ci wspólczynników szczytu i ksztaltu tych przebiegów. a) Rozwi ą zanie : x x i 8 ) ( = dla 4 1 < < x ; 2 max = i A ; 5 , 2 1 2 2 1 1 ) ( ) ( 1- = ⋅- ⋅ = = ∫ dx x i t i A ; 633 , 1 3 8 2 1 2 8 2 4 / 1 2 2 2 1 2 2245 = ⋅ + = = ∫ ∫ dx x dx i I A ; 5 , 1 2 1 2 2 1 1 1 = ⋅ + ⋅ = = ∫ dx i I A ; 225 , 1 5 , 1 max . 2245 = = I i k i sz ; 089 , 1 5 , 1 3 4 . 2245 = = I I k i k . b) Odpowied ź : 5 , 1 ) ( = = I t i A ; 160 , 2 3 14 2245 = I A ; 85 , 1 . 2245 i sz k ; 44 , 1 . 2245 i k k . c) Odpowied ź : 50 ) ( = t u V ; 1 , 158 2245 U V ; 150 = U V ; 265 , 1 . 2245 u sz k ; 054 , 1 . 2245 u k k . d) Rozwi ą zanie : 8 , 31 100 sin 100 2 1 ) ( 2245 = = = ∫ π π π dx x U t u V ; 50 2 2 1 100 sin 100 2 1 2 2 = ⋅ = ⋅ ⋅ = ∫ π π π π dx x U V ; 2 ....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z08a - Zadania 209 8 PARAMETRY OKRESOWYCH PRZEBIEGÓW...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online