ep19z08b - 213 Zadania Zad 8-4 W indukcyjnoci L lub...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 213 Zad. 8-4. W indukcyjno ś ci L lub pojemno ś ci C wywolany jest przeplyw pr ą du o znanym przebiegu w przedziale czasu t 0. Oblicz warto ś ci skuteczne pr ą du i napi ę cia danego dwójnika. a) - przebieg pr ą du w postaci wzoru liczbowego - - - = 4 3 4 3 1 ) 2 ( 1 0 ) ( t t t t t t t i , [ t ] = 1 ms, [ i ] = 1 A . Rozwi ą zanie : - warto ść skuteczna pr ą du (obliczona dla ¼ okresu, uwzgl ę dniwszy symetri ę wykresu) 577 , 0 1 3 1 3 1 0 2 2245 = = dt t I A ; - przebieg napi ę cia wg zale ż no ś ci dt di L u = , w postaci wzoru liczbowego - = 4 3 0 1 3 1 10 1 0 0 1 ) ( t t t t u , [ t ] = 1 ms, [ u ] = 1 V ; - przebieg napi ę cia w postaci wykresu i warto ść skuteczna napi ę cia 10 = U V . b) - = 4 3 1 3 1 1 1 0 1 ) ( t t t t i , [ t ] = 1 ms, [ i ] = 1 mA . A 0 1 2 3 4 ms t 1 -1 i u i L L = 10 mH, i (0) = 0 u t 10 -10 V 0 1 2 3 4 ms u i C C = 10 μ F , u (0) = 0 i t 1 -1 mA 0 1 2 3 4 ms
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 214 Rozwi ą zanie : - warto ść skuteczna pr ą du 1 = I mA ; - przebieg napi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z08b - 213 Zadania Zad 8-4 W indukcyjnoci L lub...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online