ep19z09a - Zadania 217 9. DWJNIKI PR DU SINUSOIDALNEGO Zad....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 217 9. DWJNIKI PR DU SINUSOIDALNEGO Zad. 9-1. Dane s : warto elementu R , L lub C i przebieg czasowy (wzr liczbowy) wyst puj ce- go na nim napi cia sinusoidalnego ) 30 sin( 2 100 ) ( - = t t u , [ u ] = 1 V, 50 = f Hz ( 314 2 2245 = f s-1 ). Wyznacz przebieg czasowy pr du. Narysuj wykres wskazowy dwjnika. a) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, - = 30 u , 50 = Z , = , 2 = = Z U I A, - =- = 30 u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny - = 30 100 j e U (V), = = 50 50 j e Z ( ), - = = 30 2 j e Z U I (A); ) 30 sin( 2 2 ) ( - = t t i , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz . b) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, - = 30 u , 100 2 = = f (s-1 ), 9 , 28 2245 = L X L , 9 , 28 2245 Z , = 90 , 46 , 3 2245 = Z U I A, - =- = 120 u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny - = 30 100 j e U (V), = 2245 90 9 , 28 9 , 28 j e j Z ( ), - 2245 = 120 46 , 3 j e Z U I (A); ) 120 sin( 2 46 , 3 ) ( - 2245 t t i , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz . c) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, - = 30 u , 100 2 = = f (s-1 ), 5 , 86 1 2245 = C X C , 5 , 86 2245 Z , - = 90 , 16 , 1 2245 = Z U I A, =- = 60 u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny - = 30 100 j e U (V), - =- 2245 90 5 , 86 5 , 86 j e j Z ( ), 2245 = 60 16 , 1 j e Z U I (A); ) 60 sin( 2 16 , 1 ) ( + 2245 t t i , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz ....
View Full Document

Page1 / 5

ep19z09a - Zadania 217 9. DWJNIKI PR DU SINUSOIDALNEGO Zad....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online