ep19z09a - Zadania 217 9 DWÓJNIKI PR Ą DU SINUSOIDALNEGO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 217 9. DWÓJNIKI PR Ą DU SINUSOIDALNEGO Zad. 9-1. Dane s ą : warto ść elementu R , L lub C i przebieg czasowy (wzór liczbowy) wyst ę puj ą ce- go na nim napi ę cia sinusoidalnego ) 30 sin( 2 100 ) ( °- ⋅ = t t u ϖ , [ u ] = 1 V, 50 = f Hz ( 314 2 2245 = f π ϖ s-1 ). Wyznacz przebieg czasowy pr ą du. Narysuj wykres wskazowy dwójnika. a) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, °- = 30 u ψ , 50 = Z Ω , = ϕ , 2 = = Z U I A, °- =- = 30 ϕ ψ ψ u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny °- ⋅ = 30 100 j e U (V), ° ⋅ = = 50 50 j e Z ( Ω ), °- ⋅ = = 30 2 j e Z U I (A); ) 30 sin( 2 2 ) ( °- ⋅ = t t i ϖ , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz . b) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, °- = 30 u ψ , π π ϖ 100 2 = = f (s-1 ), 9 , 28 2245 = L X L ϖ Ω , 9 , 28 2245 Z Ω , ° = 90 ϕ , 46 , 3 2245 = Z U I A, °- =- = 120 ϕ ψ ψ u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny °- ⋅ = 30 100 j e U (V), ° ⋅ = 2245 90 9 , 28 9 , 28 j e j Z ( Ω ), °- ⋅ 2245 = 120 46 , 3 j e Z U I (A); ) 120 sin( 2 46 , 3 ) ( °- ⋅ 2245 t t i ϖ , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz . c) Obliczenia : - metoda klasyczna 100 = U V, °- = 30 u ψ , π π ϖ 100 2 = = f (s-1 ), 5 , 86 1 2245 = C X C ϖ Ω , 5 , 86 2245 Z Ω , °- = 90 ϕ , 16 , 1 2245 = Z U I A, ° =- = 60 ϕ ψ ψ u i ; Wykres wskazowy : - rachunek symboliczny °- ⋅ = 30 100 j e U (V), °- ⋅ =- 2245 90 5 , 86 5 , 86 j e j Z ( Ω ), ° ⋅ 2245 = 60 16 , 1 j e Z U I (A); ) 60 sin( 2 16 , 1 ) ( ° + ⋅ 2245 t t i ϖ , [ i ] = 1 A, 50 = f Hz ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

ep19z09a - Zadania 217 9 DWÓJNIKI PR Ą DU SINUSOIDALNEGO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online