ep19z09b - Elektrotechnika podstawowa 222 Zad. 9-4. Dane s...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektrotechnika podstawowa 222 Zad. 9-4. Dane s ą warto ś ci rezystancji i reaktancji elementów dwójnika R, X (uklad szeregowy) oraz przebieg czasowy wyst ę puj ą cego na nim napi ę cia u . Oblicz warto ś ci skuteczne i fazy pocz ą t- kowe oraz zapisz przebiegi czasowe napi ęć u 1 i u 2 . 1 1 = R Ω , 2 = L X Ω , 3 2 = R Ω , 5 = C X Ω ) 45 sin( 2 20 ) ( °- ⋅ = t t u ϖ , [ u ] = 1 V Rozwi ą zanie - na postawie wzorów dla dzielnika napi ę cia: U Z Z U ⋅ = 1 1 , U Z Z U ⋅ = 2 2 . Obliczenia : °- ⋅ = 45 20 j e U (V); ° ⋅ 2245 + = 63 1 24 , 2 2 1 j e j Z ( Ω ), °- ⋅ 2245- = 59 2 83 , 5 5 3 j e j Z ( Ω ), °- ⋅ 2245- = 37 5 3 4 j e j Z ( Ω ); ° °- + ⋅ 2245 ⋅ ⋅ 2245 55 ) 45 37 63 ( 1 , 9 20 5 24 , 2 j j e e U (V), °- °- +- ⋅ 2245 ⋅ ⋅ 2245 67 ) 45 37 59 ( 2 3 , 23 20 5 83 , 5 j j e e U (V). Wyniki : , 9 1 2245 U V; ° 2245 55 1 u ψ ; ) 55 sin( 2 , 9 ) ( 1 ° + 2245 t t u ϖ , [ u 1 ] = 1 V; 3 , 23 2 2245 U V; °- 2245 67 2 u ψ ; ) 67 sin( 2 3 , 23 ) ( 2 °- 2245 t t u ϖ , [ u 1 ] = 1 V. Zad. 9-5. Dane s ą warto ś ci rezystancji i reaktancji elementów dwójnika R, X (uklad szeregowy) oraz przebieg czasowy napi ę cia u 1 wyst ę puj ą cego na parze elementów. Oblicz warto ść skuteczn ą i faz ę pocz ą tkow ą oraz zapisz przebieg czasowy napi ę cia u (na dwójniku)....
View Full Document

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 3

ep19z09b - Elektrotechnika podstawowa 222 Zad. 9-4. Dane s...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online