{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z09b - 222 Elektrotechnika podstawowa Zad 9-4 Dane s...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elektrotechnika podstawowa 222 Zad. 9-4. Dane s ą warto ś ci rezystancji i reaktancji elementów dwójnika R, X (uklad szeregowy) oraz przebieg czasowy wyst ę puj ą cego na nim napi ę cia u . Oblicz warto ś ci skuteczne i fazy pocz ą t- kowe oraz zapisz przebiegi czasowe napi ęć u 1 i u 2 . 1 1 = R , 2 = L X , 3 2 = R , 5 = C X ) 45 sin( 2 20 ) ( ° - = t t u ϖ , [ u ] = 1 V Rozwi ą zanie - na postawie wzorów dla dzielnika napi ę cia: U Z Z U = 1 1 , U Z Z U = 2 2 . Obliczenia : ° - = 45 20 j e U (V); ° 2245 + = 63 1 24 , 2 2 1 j e j Z ( ), ° - 2245 - = 59 2 83 , 5 5 3 j e j Z ( ), ° - 2245 - = 37 5 3 4 j e j Z ( ); ° ° - + 2245 2245 55 ) 45 37 63 ( 1 0 , 9 20 5 24 , 2 j j e e U (V), ° - ° - + - 2245 2245 67 ) 45 37 59 ( 2 3 , 23 20 5 83 , 5 j j e e U (V). Wyniki : 0 , 9 1 2245 U V; ° 2245 55 1 u ψ ; ) 55 sin( 2 0 , 9 ) ( 1 ° + 2245 t t u ϖ , [ u 1 ] = 1 V; 3 , 23 2 2245 U V; ° - 2245 67 2 u ψ ; ) 67 sin( 2 3 , 23 ) ( 2 ° - 2245 t t u ϖ , [ u 1 ] = 1 V. Zad. 9-5. Dane s ą warto ś ci rezystancji i reaktancji elementów dwójnika R, X (uklad szeregowy) oraz przebieg czasowy napi ę cia u 1 wyst ę puj ą cego na parze elementów. Oblicz warto ść skuteczn ą i faz ę pocz ą tkow ą oraz zapisz przebieg czasowy napi ę cia u (na dwójniku). 3 10 2 1 = = R R , 10 = L X , 30 = C X t t u cos 2 100 ) ( 1 ϖ = , [ u 1 ] = 1 V Rozwi ą zanie - na postawie wzoru dla dzielnika napi ę cia U Z Z U = 1 1 , st ą d 1 1 U Z Z U = .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}