ep19z10a - Zadania 225 10 OBWODY JEDNOFAZOWE Zad 10-1 Cewk...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 225 10. OBWODY JEDNOFAZOWE Zad. 10-1. Cewk ę R, L zasilono napi ę ciem sinusoidalnym u ( t ). Oblicz warto ść skuteczn ą pr ą du w cewce oraz warto ś ci pobieranych przez ni ą mocy: czynnej, biernej i pozornej. Narysuj wykres wskazowy pr ą du i napi ęć oraz wykresy trójk ą towe: impedancji i mocy. Dane: R = 50 Ω , L = 0,1 H; t t u sin 2 100 ) ( ϖ ⋅ = , [ u ] = 1 V, 50 = f Hz . Obliczenia : 100 = = U U V, π π ϖ 100 2 = = f (s-1 ), 4 , 31 2245 = L X L ϖ Ω , , 59 2 2 2245 + = L X R Z Ω , ° 2245 = 1 , 32 tg arc R X L ϕ ; 69 , 1 2245 = Z U I A; 169 2245 ⋅ = I U S VA, 143 cos 2245 ⋅ ⋅ = ϕ I U P W, 90 sin 2245 ⋅ ⋅ = ϕ I U Q var; inaczej: ° ⋅ 2245 = 1 , 32 59 j j e e Z Z ϕ ( Ω ), °- ⋅ 2245 = 1 , 32 69 , 1 j e Z U I (A); 90 143 ) 1 , 32 sin 1 , 32 (cos 169 69 , 1 100 ) 1 , 32 ( * j j e I U S j + 2245 ° + ° ⋅ = ⋅ ⋅ 2245 ⋅ = ° + (VA), 169 2245 S VA, 143 2245 P W, 90 2245 Q var; jeszcze inaczej: 169 2 2245 ⋅ = I Z S VA, 143 2 2245 ⋅ = I R P W, 90 2 2245 ⋅ = I X Q var (sprawdzenie: 169 2 2 2245 + = Q P S VA). Wykresy : Zad. 10-2. Cewk ę R, L z poprzedniego zadania pol ą czono szeregowo z kondensatorem C. Obwód zasilono tym samym napi ę ciem sinusoidalnym u ( t ). Oblicz warto ść skuteczn ą pr ą du w obwodzie, warto ś ci skuteczne napi ęć na cewce i kondensatorze oraz warto ś ci mocy: czynnej, biernej i pozor- nej, pobieranych przez dwójnik i przez jego elementy. Narysuj wykres wskazowy pr ą du i napi ęć oraz wykresy trójk ą towe: impedancji i mocy....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z10a - Zadania 225 10 OBWODY JEDNOFAZOWE Zad 10-1 Cewk...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online