ep19z10a - Zadania 225 10. OBWODY JEDNOFAZOWE Zad. 10-1....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zadania 225 10. OBWODY JEDNOFAZOWE Zad. 10-1. Cewk R, L zasilono napi ciem sinusoidalnym u ( t ). Oblicz warto skuteczn pr du w cewce oraz warto ci pobieranych przez ni mocy: czynnej, biernej i pozornej. Narysuj wykres wskazowy pr du i napi oraz wykresy trjk towe: impedancji i mocy. Dane: R = 50 , L = 0,1 H; t t u sin 2 100 ) ( = , [ u ] = 1 V, 50 = f Hz . Obliczenia : 100 = = U U V, 100 2 = = f (s-1 ), 4 , 31 2245 = L X L , , 59 2 2 2245 + = L X R Z , 2245 = 1 , 32 tg arc R X L ; 69 , 1 2245 = Z U I A; 169 2245 = I U S VA, 143 cos 2245 = I U P W, 90 sin 2245 = I U Q var; inaczej: 2245 = 1 , 32 59 j j e e Z Z ( ), - 2245 = 1 , 32 69 , 1 j e Z U I (A); 90 143 ) 1 , 32 sin 1 , 32 (cos 169 69 , 1 100 ) 1 , 32 ( * j j e I U S j + 2245 + = 2245 = + (VA), 169 2245 S VA, 143 2245 P W, 90 2245 Q var; jeszcze inaczej: 169 2 2245 = I Z S VA, 143 2 2245 = I R P W, 90 2 2245 = I X Q var (sprawdzenie: 169 2 2 2245 + = Q P S VA). Wykresy : Zad. 10-2. Cewk R, L z poprzedniego zadania pol czono szeregowo z kondensatorem C. Obwd zasilono tym samym napi ciem sinusoidalnym u ( t ). Oblicz warto skuteczn pr du w obwodzie, warto ci skuteczne napi na cewce i kondensatorze oraz warto ci mocy: czynnej, biernej i pozor- nej, pobieranych przez dwjnik i przez jego elementy. Narysuj wykres wskazowy pr du i napi oraz wykresy trjk towe: impedancji i mocy....
View Full Document

Page1 / 4

ep19z10a - Zadania 225 10. OBWODY JEDNOFAZOWE Zad. 10-1....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online