{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ep19z10b - 229 Zadania Zad 10-7 Do odbiornika jednofazowego...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 229 Zad. 10-7. Do odbiornika jednofazowego z poprzedniego zadania dol ą czono równolegle kondensa- tor, skutkiem czego wypadkowa moc bierna pobierana z sieci wyniosla: a) 50 var, b) – 200 var. Ob- licz warto ś ci susceptancji i pojemno ś ci kondensatora (cz ę stotliwo ść sieci równa 50 Hz) oraz warto- ś ci skuteczne pr ą dów: I 1 , I 2 i I . Narysuj wykres wskazowy (przy zalo ż eniu U = U ) oraz wykres mo- cy. Dane: 50 = U V, 50 = f Hz, 400 = P W, 300 1 = Q var, a) 50 = Q var. Rozwi ą zanie : 250 1 2 - = - = Q Q Q var, 2 2 2 U B Q - = , st ą d 1 , 0 2 2 2 = - = U Q B S, C B 2 ϖ = st ą d 6 2 10 318 2 - 2245 = f B C π F = 318 μ F; 500 2 1 2 1 = + = Q P S VA, 403 2 2 2245 + = Q P S VA, 10 1 1 = = U S I A, 5 2 2 = = U Q I A, 06 , 8 2245 = U S I A; do wykresów: ° 2245 = 9 , 36 tg arc 1 1 P Q ϕ , ° - = 90 2 , ° 2245 = 1 , 7 tg arc P Q . b) 200 - = Q var. Odpowied ź : 2 , 0 2 = B S, C = 636 μ F; 10 1 = I A, 10 2 = I A, 94 , 8 2245 I A. Zad. 10-8. Moc czynna pobierana z sieci przez odbiornik o ukladzie pokazanym na rysunku wynosi 400 W, a wskazania wszystkich amperomierzy s ą jednakowe i równe 2 A. Oblicz: a) warto ść sku- teczn ą U napi ę cia zasilaj ą cego, którego cz ę stotliwo ść wynosi 50 Hz, oraz warto ś ci parametrów R , L , C ; b) warto ś ci mocy biernej, pobieranej z sieci przez odbiornik i przez jego gal ę zie; c) warto ść pojemno ś ci C , przy której wyst ą pilby rezonans pr ą dów i warto ść skuteczn ą pr ą du I w tym stanie. Wyznaczenie k ą ta przesuni ę cia fazowego – jak w zad. 9.10 – na podstawie wykresu wskazowego (zal. 0 = u ψ , tj. U U = ): P = 400 W, I 1 = I 2 = I = 2 A; = - 30 ° , 1 = 30 ° (wskazy pr ą dów tworz ą trójk
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z10b - 229 Zadania Zad 10-7 Do odbiornika jednofazowego...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online