ep19z11a - 233 Zadania 11 OBWODY ROZGAZIONE PRDU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 233 11. OBWODY ROZGAL Ę ZIONE PR Ą DU SINUSOIDALNEGO Zad. 11-1. Oblicz rozplyw pr ą dów (warto ś ci symboliczne) w przedstawionym obwodzie pr ą du sinusoidalnego (uklad z zadania 10-12), stosuj ą c metod ę : a) klasyczn ą (równa ń Kirchhoffa), b) oczkow ą . Sporz ą d ź bilans mocy obwodu. Dane: U = 230 V; R = X L = X C = 10 , tzn. 10 = R Z , 10 j Z L = , 10 j Z C - = . Graf obwodu z wybranymi konarami (grube linie): Liczba gal ę zi g = 6 . Liczba w ę zlów w = 4 . Liczba w ę zlów niezale ż nych m = w – 1 = 3 . Liczba oczek niezale ż nych n = g m = 3 . Obrane w ę zly niezale ż ne: 1 , 2 , 3 ; oczka niezale ż ne: 1, 2, 3. A. Macierzowe równanie równowagi wzgl ę dem pr ą dów – wzór wielko ś ciowy: = 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1 - 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1 1 - 34 24 23 13 12 U I I I I I I Z Z Z Z Z Z Z Z C R L C L C L L Pierwsze 3 wiersze macierzy dotycz ą w ę zlów (równa ń pr ą dowych wg I prawa Kirchhoffa), za ś 3 kolejne – oczek (równa ń napi ę ciowych wg II prawa Kirchhoffa). Wzór liczbowy (jednostki odpowiednio: [ Z .. ] = 1 , [ I .. ] = 1 A, [ U .. ] = 1 V): = - - - - - - - - 0 0 230 0 0 0 0 0 10 0 1 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 34 24 23 13 12 I I I I I I j j j j j j j . Jest to zapis ukladu równa ń liniowych z g niewiadomymi (którymi s ą warto ś ci symboliczne pr ą - dów). Rozwi ą zanie uzyskuje si ę ze wzorów Cramera (oczywi ś cie mo ż na te ż u ż y ć programu kom- puterowego do rozwi ą zywania ukladów równa ń liniowych na liczbach zespolonych). Przy 6 nie-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ep19z11a - 233 Zadania 11 OBWODY ROZGAZIONE PRDU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online