ep19z11b - 237 Zadania Zad 11-3 Stosujc metod wzow oblicz...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadania 237 Zad. 11-3. Stosuj ą c metod ę w ę zlow ą oblicz rozplyw pr ą dów (warto ś ci symboliczne) w przedsta- wionym obwodzie pr ą du sinusoidalnego. Sporz ą d ź bilans mocy obwodu. Liczba w ę zlów w = 3 . Liczba w ę zlów niezale ż nych m = w – 1 = 2 . Potencjal w obranym w ęź le odniesienia V 0 = 0 . Macierzowe równanie w ę zlowe – wzór liczbowy (jednostki: [ Y .. ] = 1 S, [ I ź r .. ] = 1 A, [ V .. ] = 1 V): - + - = + - - + 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 1 j j V V j j j j ; wyznaczniki: 2 1 1 1 1 1 1 1 j j j j j W + = + - - + = , ) 5 5 ( 1 1 5 5 1 5 5 1 j j j j j W - - = + - - + - = , 5 5 5 5 1 5 5 1 1 2 j j j j j W - = - - + - + = . Warto ś ci potencjalów : ) 3 1 ( 1 1 j W W V + = = V, ) 3 1 ( 2 2 j W W V + - = = V. Warto ś ci napi ęć gal ę ziowych (odbiornikowych) : ) 3 1 ( 1 0 1 j V V U - - = - = V, ) 6 2 ( 2 1 2 j V V U + = - = V, ) 3 1 ( 0 2 3 j V V U - - = - = V. Warto ś ci pr ą dów : ) 3 1 ( 1 1 1 j U Y I - - = = A, ) 2 6 ( 2 2 2 j U Y I + - = = A, ) 3 1 ( 3 3 3 j U Y I - - = = A. Bilans mocy : = - - - = = * 3 . 3 * 2 . 2 * 1 . 1 * . . ź r ź r ź r k k ź r k ź r gen I U I U I U I U S ) 40 20 ( ) 5 ( ) 3 1 ( 5 ) 6 2 ( ) 5 ( ) 3 1 ( j j j j j j - = - + + - - + - + = VA, ) 40 20 ( ) 3 1 ( 1 ) 6 2 ( ) 1 ( ) 3 1 ( 1 2 2 2 2 2 2 2 * j j U Y S k k k odb - = + + + - + + = = VA. Uwaga . Metod ę w ę zlow ą stosuje si ę , jak wiadomo, do obwodów zawieraj ą cych wyl ą cznie ź ródla pr ą dowe, st ą d zaszla konieczno ść zamiany rzeczywistych ź ródel napi ę ciowych na pr ą dowe (warto ś ci pr ą dów ź ródlowych: 1 S 6 V = 6 A , 1 S j 6 V = j 6 A ; wypadkowe wydajno ś
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2011 for the course ECON 00502 taught by Professor Khazadi during the Fall '07 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

ep19z11b - 237 Zadania Zad 11-3 Stosujc metod wzow oblicz...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online